Vyhodnotenie poskytovania PpS (Pravidlá Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre zabezpečenie PpS)

Zdieľať

11. Vyhodnotenie poskytovania PpS

 

11. 1. Systém vyhodnocovania kvality poskytovania PpS

Základom pre vyhodnotenie PpS sú údaje z databázy reálneho času RIS SED. Miestom odovzdania údajov pre vyhodnotenie je vstup do tejto databázy na RIS SED. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) sprístupní poskytovateľovi predbežné vyhodnotenie priebežne po jeho spracovaní. V prípade, že vyhodnotenie nesúhlasí s vlastným hodnotením poskytovateľa, má tento právo uplatniť reklamáciu. V prípade, že je uplatnená reklamácia zaslaná e-mailom na SED, v ktorej uvedie reklamované hodnoty a obdobie a ich výšku podľa vyhodnotenia poskytovateľa, SEPS, a.s. preverí údaje z vyhodnotenia a zašle výsledné hodnotenie do 5 pracovných dní po obdržaní reklamácie.

Mesačné vyhodnotenie sumarizujúce vyhodnotenie jednotlivých dní a hodín je zasielané poskytovateľom najneskôr do 8. kalendárneho dňa v mesiaci. Lehota pre uplatnenie námietok sú dva pracovné dni. Po preverení námietok zašle SEPS, a.s. konečné mesačné vyhodnotenie.


Na základe tohoto vyhodnotenia vystaví poskytovateľ faktúru za PpS voči SEPS, a.s. Poskytovanie jednotlivých PpS je vyhodnocované ďalej uvedenými postupmi.


Ak je vyhodnotená výška poskytnutej služby nižšia než dojednaná, je uhradená len skutočná výška podľa vyhodnotenia.

 
11.1.1. Primárna regulácia výkonu (PRV)
SED robí kontrolu doby prevádzky PRV na jednotlivých blokoch za každý deň po jednotlivých hodinách, kontrolu dodržovania požadovaného výkonu a kontrolu správnej funkcie PRV štatistickým vyhodnotením závislosti medzi zmenami výkonu jednotlivých blokov a zmenami frekvencie v ES. Porovnaním s dojednanými hodnotami sa stanovuje správna funkcia PRV.

Vyhodnotenie doby prevádzky PRV sa robí za každý deň po hodinách a na jednotlivých blokoch, vyhodnotená kvalita je platná pre všetky hodiny daného dňa. Eviduje sa automatickými záznamami v databáze reálneho času RIS SED. V prípade potreby je možné urobiť kontrolu akosti aj po jednotlivých hodinách. SEPS, a.s. vyhodnotí plnenie PRV podľa doby prevádzky PRV na jednotlivých blokoch pre každý deň, podľa meraní po minútach (platí pravidlo, že ak je v danej štvrťhodine doba prevádzky bloku v PRV rovná 15 min., poskytuje v danej štvrťhodine blok PRV, ak je doba prevádzky bloku v PRV menšia ako 15 min., neposkytuje v danej štvrťhodine blok PRV). Priemerné 15 minútové hodnoty sú archivované na RIS SED.


SEPS, a.s. informuje zmluvného poskytovateľa o zistených prípadoch neposkytnutia tejto podpornej služby, najmä o častých opakovaných výpadkoch bloku z PRV a ďalej o prípadoch, kedy bola opakovane zistená nesprávna funkcia PRV. K tomuto účelu robí SED pravidelne kontrolu funkcie PRV pri náhlych zmenách frekvencie v ES.


V prípadoch opakovaných výpadkov bloku z PRV, alebo v prípade opakovaného zistenia nesprávnej funkcie PRV informuje SEPS, a.s. o tejto skutočnosti poskytovateľa písomne s požiadavkou, aby urobil nápravu v najkratšej možnej dobe. Do tej doby nesmie poskytovateľ zaraďovať predmetný blok v príprave prevádzky do poskytovania tejto služby.


Pokiaľ i napriek tomuto upozorneniu je blok naďalej zaraďovaný do prípravy prevádzky pre poskytovanie predmetnej služby a vykazuje naďalej opakované výpadky, alebo nesprávnu funkciu PRV, oznámi SEPS, a.s. poskytovateľovi, že predmetný blok nie je po dobu uvedenú v oznámení, ale najviac po dobu 60 dní, považovaný za technicky spôsobilý poskytovať PRV v zmysle týchto pravidiel a obchodných podmienok.


Pred opätovným zaradením tohoto bloku do prípravy prevádzky potvrdí poskytovateľ písomne obnovenie schopnosti poskytovať PRV s doloženým protokolom z prevádzkových meraní.. Mesačné vyhodnotenie služby obsahuje pre každý blok celkový počet minút prevádzky so zapnutou PRV a výkon PRV.

 
11.1.2. Sekundárna regulácia výkonu (SRV)
SED robí kontrolu doby prevádzky SRV na jednotlivých blokoch, kontrolu správnej funkcie SRV štatistickým vyhodnotením rozdielu medzi skutočným výkonom jednotlivých blokov /Psk/ a požadovanými hodnotami výkonu týchto blokov /Pžiad/ vysielanými centrálnym regulátorom SED a kontrolu šírky pásma poskytovanej SRV za každý deň po jednotlivých hodinách. Výsledkom hodnotenia je doba prevádzky jednotlivých blokov v SRV, štatistické vyhodnotenie rozdielu Psk od Pžiad a skutočná šírka pásma poskytovanej SRV (regulačný výkon).

SEPS, a.s. vyhodnotí plnenie SRV poskytovateľom. Podkladom pre hodnotenie SEPS, a.s., sú nasledujúce hodnoty:


  1. doba prevádzky SRV na jednotlivých blokoch za každý deň po jednotlivých hodinách meraná po minútach (platí pravidlo, že ak je v danej štvrťhodine doba prevádzky bloku v SRV rovná 15 min., poskytuje v danej štvrťhodine blok SRV, ak je doba prevádzky bloku v SRV menšia ako 15 min. neposkytuje v danej štvrťhodine blok SRV).
  2. kontrola funkcie SRV na jednotlivých blokoch- štatistické denné hodnotenie – za každý deň po jednotlivých hodinách meraná po minútach.
  3. kontrola skutočnej šírky pásma poskytovanej SRV (regulačný výkon) pre jednotlivé bloky za každý deň po jednotlivých hodinách meraná po minútach. Priemerné 15 minútové hodnoty sú archivované v databáze reálneho času RIS SED.

SEPS, a.s. informuje zmluvného dodávateľa o zistených prípadoch neposkytnutia tejto PpS, najmä o častých opakovaných výpadkoch bloku zo SRV a ďalej o prípadoch, kedy štatistické vyhodnocovanie opakovane ukazuje na nedodržanie povolenej odchýlky požadovaného a skutočného výkonu bloku.

V prípadoch opakovaných výpadkov bloku zo SRV alebo v prípade opakovaného zistenia povolenej odchýlky požadovaného a skutočného výkonu bloku (stredná kvadratická odchýlka väčšia ako 1,5 %) informuje SEPS, a.s. o tejto skutočnosti poskytovateľa písomne a vyzve ho, aby urobil nápravu a do doby uskutočnenia nápravy nezaraďoval predmetný blok v príprave prevádzky do poskytovania tejto služby.

Pokiaľ i napriek tomuto upozorneniu je blok naďalej zaraďovaný do prípravy prevádzky pre poskytovanie predmetnej služby a vykazuje naďalej opakované výpadky alebo nedodržiavanie povolenej odchýlky požadovaného od skutočného výkonu, oznámi SEPS, a.s. poskytovateľovi, že predmetný blok nie je po dobu uvedenú v oznámení, ale najviac po dobu 60 dní, považovaný za technicky spôsobilý poskytovať SRV v zmysle týchto obchodných podmienok a uzavretých zmlúv. SEPS, a.s. je v prípadoch opakovanej technickej nespôsobilosti poskytovať SRV oprávnená požadovať uskutočnenie nových technicko-prevádzkových meraní a testov bloku a predloženie ich výsledkov.

Pred opätovným zaradením tohoto bloku do prípravy prevádzky potvrdí poskytovateľ písomne obnovenie schopnosti poskytovať SRV s doloženým protokolom z prevádzkových meraní. Mesačné vyhodnotenie služby obsahuje pre každý blok celkový počet minút doby prevádzky so zapnutou SRV, šírku pásma poskytovanej SRV (regulačný výkon) a plnenie povolenej odchýlky požadovaného a skutočného výkonu v SRV.

 
11.1.3. Terciárna regulácia výkonu (TRV)
SED robí kontrolu kvality TRV na jednotlivých blokoch za každý deň po jednotlivých hodinách. SEPS, a.s. vyhodnotí plnenie TRV poskytovateľom. Podkladom pre hodnotenie SEPS, a.s., sú nasledujúce hodnoty:

  1. doba prevádzky TRV na jednotlivých blokoch za každý deň po jednotlivých hodinách meraná po minútach (platí pravidlo, že ak je v danej štvrťhodine doba prevádzky bloku v TRV rovná 15 min., poskytuje v danej štvrťhodine blok TRV, ak je doba prevádzky bloku v TRV menšia ako 15 min. neposkytuje v danej štvrťhodine blok TRV).
  2. kontrola funkcie TRV – štatistické denné hodnotenie –robená po dňoch po jednotlivých hodinách, pokiaľ je TRV aktivovaná na základe povelu RIS SED alebo príkazu dispečera SED.
  3. kontrola skutočnej šírky pásma poskytovanej TRV pre jednotlivé bloky za každý deň po jednotlivých hodinách je robená po aktivácii TRV na základe povelu centrálneho regulátora SED alebo príkazu dispečera SED. Priemerné 15 minútové hodnoty sú archivované na RIS SED.

SEPS, a.s. informuje zmluvného dodávateľa o zistených prípadoch neposkytnutia tejto PpS, najmä o častých opakovaných výpadkoch bloku z TRV a v prípadoch opakovaného zistenia nedodržiavania povolenej odchýlky požadovaného a skutočného výkonu bloku (stredná kvadratická odchýlka väčšia ako 2 %) informuje SEPS, a.s. o tejto skutočnosti poskytovateľa písomne a vyzve ho, aby vykonal nápravu a do doby vykonania nápravy nezaraďoval predmetný blok v príprave prevádzky do poskytovania tejto služby.

Pred opätovným zaradením tohoto bloku do prípravy prevádzky, potvrdí poskytovateľ písomne obnovenie schopnosti poskytovať TRV. Mesačné vyhodnotenie služby obsahuje pre každý blok a každú hodinu mesiaca skutočnú šírku regulačného pásma TRV.

 
11.1.4. Rýchle štartujúca záloha (QS)
Pri každom nábehu QS sa eviduje čas príkazu dispečera SED k nábehu QS a doba prevádzky bloku po nábehu. Vyhodnocuje sa splnenie doby nábehu bloku, splnenie doby prevádzky bloku a plnenie požadovaného výkonu. SEPS, a.s. vyhodnotí plnenie QS a to:

  1. sumárny pohotový výkon v QS pre každú hodinu obdobia
  2. počet požadovaných nábehov bloku

   počet úspešných nábehov

   počet neúspešných nábehov


pričom:

 • za úspešný nábeh sa považuje nábeh bloku v čase najviac rovnom dobe nábehu bloku garantovanej poskytovateľom (splňujúci minimálnu dobu nábehu QS podľa Kódexu PS) na dojednaný výkon a držanie tohoto výkonu po dobu požadovanú SEPS, a.s. (ale najmenej minimálnu dobu prevádzky stanovenú pre QS podľa Kódexu PS).
 • za neúspešný nábeh sa považujú všetky ostatné prípady
Mesačné vyhodnotenie služby obsahuje celkovú poskytnutú výšku QS poskytovateľa v MW pre každú hodinu mesiaca a ďalej počet požadovaných nábehov a počet neúspešných nábehov, uplatnenie cenových zrážok za neúspešné nábehy a celkový potvrdený objem služby a tomu odpovedajúca čiastka.
 
11.1.5. Dispečerská záloha (DZ)
SED eviduje v dispečerskom denníku počet požiadaviek na nábeh bloku a u každého nábehu dobu nábehu, teda dobu od odovzdania príkazu dispečera SED do doby dosiahnutia požadovaného výkonu. Ďalej eviduje dobu prevádzky na požadovanom výkone. Dispečer SED je oprávnený dať povel k nábehu DZ pri riešení nerovnováhy bilancie výroby a spotreby, a to s cieľom jednak obnovy zálohy v terciárnej regulácii výkonu, a ďalej pre prípady odchýlok skutočného zaťaženia ES SR od hodnôt určených prípravou prevádzky na základe dojednaných hodinových odberových diagramov.

Nábeh DZ na dojednaný výkon nesmie v žiadnom prípade významným spôsobom ovplyvniť súčasne prevádzkované bloky. V opačnom prípade je takýto nábeh vyhodnotený ako neúspešný nábeh. Nepohotovosť bloku poskytujúceho dojednaný výkon v DZ musí byť oznámená SEPS, a.s. neodkladne. Doba nepohotovosti je evidovaná. Oznámenie nepohotovosti po príkaze dispečera SED k nábehu je vyhodnotené ako neúspešný nábeh. SEPS, a.s. vyhodnotí plnenie DZ poskytovateľom. Podkladom pre hodnotenie SEPS, a.s., sú nasledujúce hodnoty:


  1. výkon DZ, ktorý bol k dispozícii v každej hodine hodnoteného obdobia
  2. celkový počet požadovaných nábehov blokov dodávateľa
  3. počet úspešných nábehov blokov dodávateľa, pričom za úspešný nábeh bloku sa považuje dodržanie dojednanej doby nábehu bloku v súlade s jeho technickými parametrami, ktoré poskytovateľ odovzdal odberateľovi a dodržanie doby prevádzky
  4. prehľad neplánovaných úplných výpadkov bloku dodávateľa
  5. počet neúspešných nábehov

Za neúspešný nábeh je považovaný nábeh za dobu dlhšiu ako 6 hodín alebo nábeh, pri ktorom bol blok odstavený skôr než na základe príkazu dispečera SED.

Aktuality