Vyjednávanie o Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., na roky 2010-2011

Zdieľať

Dňa 09.augusta 2010 sa v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislave, Mlynské nivy 59/A (ďalej len SEPS, a.s.) kolektívne vyjednávalo o Dodatku č.1 k platnej Kolektívnej zmluve SEPS, a.s., na roky 2010-2011.

Kolektívne vyjednávanie bolo zamerané na aktualizáciu rozpočtu sociálneho fondu pre rok 2010 z dôvodu, že jediný akcionár SEPS, a.s., na Valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.06.2010, schválil návrh rozdelenia zisku vytvoreného za hospodársky rok 2009, vr. doplnkového prídelu do sociálneho fondu. Doplnkový prídel podstatne ovplyvňuje tvorbu a použitie prostriedkov sociálneho fondu a je hlavným finančným zdrojom realizácie starostlivosti o zamestnancov spoločnosti.

Dodatok č. 1 ku KZ nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. Znenie Dodatku č. 1 k platnej Kolektívnej zmluve SEPS, a.s., na roky 2010-2011 bude zamestnancom spoločnosti sprístupnené v KIS-LOTUS, v Dokumentácii riadenia v Základných dokumentoch.

Mgr. Zora Maková
výkonný riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov

V Bratislave, 09.08.2010

Aktuality