Výsledky hospodárenia za rok 2003 (Výročná správa 2003)

Zdieľať14. Výsledky hospodárenia za rok 2003

 

V roku 2003 dosiahla SEPS, a. s. celkové výnosy 15.029.268 tis. Sk pri celkových nákladoch (s daňou z príjmu) 14.339.676 tis. Sk. Zisk pred zdanením predstavuje 936.011 tis. Sk.

Pridaná hodnota bola vytvorená vo výške 2.069.168 tis. Sk a predstavuje 421,6 tis. Sk na zamestnanca a mesiac. Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2003 bol 409.

Zisk po zdanení (strata) za rok 2003 bol vytvorený vo výške 689.592 tis. Sk.

 

Výnosy

 

Celkové výnosy dosiahli v roku 2003 čiastku 15.029.268 tis. Sk. Štruktúra výnosov vychádza z rozsahu činností a služieb, ktoré SEPS, a. s. poskytovala.

 

Štruktúra celkových výnosov SEPS, a.s. (v tis. Sk)
  2002* 2003**
Prevádzkové výnosy 2.373.348 14.984.604
z toho:
   Tržby za služby prevádzkovateľa prenosovej sústavy 2.282.536 14.874.293
      z toho:
         tržby za prenosové služby 2.020.654 2.941.559
         tržby za tranzit 261.882 210.374
         tržby za systémové služby 8.098.098
         tržby za náklady systému 3.480.780
         tržby za odchýlky a za činnosť operátora trhu 143.482
   Ostatné prevádzkové výnosy 90.812 110.311
Finančné výnosy 10.849 44.664
Mimoriadne výnosy 3.629 0
Výnosy celkom 2.387.826 15.029.268
Priemerný evidenčný počet zamestnancov 339 409

*pozn.: obdobie hospodárenia od vzniku spoločnosti (21.01. – 31.12.2002)
**pozn.: od roku 2003 bola SEPS, a.s. rozhodnutiami ÚRSO poverená účtovaním poplatkov za systémové služby a náklady systému, v dôsledku ktorých sa spoločnosti zvýšili tržby o 11,579 mld. Sk, a ktoré spoločnosť v plnej výške „transferuje“ SE, a.s. ako ich konečnému príjemcovi (viď. Náklady).

 

Celkové výnosy za služby prevádzkovateľa prenosovej sústavy dosiahli v roku 2003 14.874.293 tis. Sk, čo je 99,0 % z celkových výnosov, z toho:

  1. tržby za prenosové služby boli 2.941.559 tis. Sk, čo predstavuje 19,6 % z celkových výnosov,
  2. tržby za tranzit boli v čiastke 210.374 tis. Sk, čo je 1,4 % z celkových výnosov,
  3. tržby za systémové služby boli 8.098.098 tis. Sk, čo je 53,9 % z celkových výnosov,
  4. tržby za náklady systému boli 3.480.780 tis. Sk, čo je 23,2 % z celkových výnosov,
  5. tržby za odchýlky a činnosť operátora trhu boli v čiastke 143.482 tis. Sk, čo je 0,9 % z celkových výnosov.

Ostatné prevádzkové výnosy tvoria služby pre cudzích odberateľov (diagnostické činnosti, rozbory olejov, overovania prístrojových transformátorov), aktivácia majetku, predaj z likvidácie vyradeného majetku, zmluvné pokuty, ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, zúčtovanie ostatných rezerv a opravných položiek . Ostatné prevádzkové výnosy dosiahli čiastku 110.311 tis. Sk, čo predstavuje 0,7 % z celkových výnosov.

Finančné výnosy, ktoré tvoria predovšetkým výnosové úroky a kurzové zisky, v roku 2003 boli 44.664 tis. Sk, čo je 0,3 % z celkových výnosov.

V roku 2003 boli výnosy na zamestnanca a mesiac 3.062,2 tis. Sk.

 

Náklady

 

Celkové náklady bez dane z príjmov dosiahli v roku 2003 čiastku 14.093.257 tis. Sk.

 

Štruktúra celkových nákladov SEPS, a.s. (v tis. Sk)
  2002* 2003**
Prevádzkové náklady 1.682.380 13.853.383
z toho:
   Výrobná spotreba 1.111.799 12.906.279
      z toho:
         nákup el. energie na krytie strát 198.666 312.125
         náklady na podporné služby 8.098.098
         náklady na náklady systému 3.480.780
         náklady na odchýlky 142.082
   Osobné náklady 162.128 202.543
   Odpisy 390.267 549.103
   Ostatné prevádzkové náklady 18.186 195.458
Finančné náklady 221.237 239.777
Mimoriadne náklady 1.925 97
Náklady pred zdanením celkom 1.905.542 14.093.257

*pozn.: obdobie hospodárenia od vzniku spoločnosti (21.01. – 31.12.2002)
**pozn.: súčasťou nákladov spoločnosti sú od roku 2003 aj náklady na podporné služby a náklady systému vo výške 11,579 mld. Sk, ktoré v zmysle rozhodnutí ÚRSO spoločnosť hradí vo výške tržieb za systémové služby a náklady systému SE, a.s. ako konečnému príjemcovi (transfer tržieb – viď. Výnosy).

 

Prevádzkové náklady v čiastke 13.853.383 tis. Sk (98,3 % z celkových nákladov) tvorí spotreba materiálu a energie, opravy a údržba, náklady na služby, osobné náklady, dane a poplatky, iné prevádzkové náklady, odpisy, tvorba ostatných rezerv a opravných položiek. Výrobná spotreba v čiastke 12.906.279 tis. Sk predstavuje 91,6 % z celkových nákladov, z toho nákup el. energie na krytie strát 2,2 %, náklady na podporné služby 57,5 %, náklady na náklady systému 24,7 % a náklady na odchýlky 1,0 % z celkových nákladov. Osobné náklady tvoria 1,4 %, odpisy 3,9 % a ostatné prevádzkové náklady 1,4 % z celkových nákladov. Finančné a mimoriadne náklady v sume 239.874 tis. Sk tvoria 1,7 % celkových nákladov SEPS, a. s.

 

Hospodársky výsledok po zdanení a daň z príjmov

 

Hospodársky výsledok po zdanení je vo výške 689.592 tis. Sk. Daň z príjmov splatná je vo výške 280.801 tis. Sk. Daň z príjmov odložená je vo výške – 34.382 tis. Sk a vznikla z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou (tieto rozdiely predstavujú odpočitateľné dočasné rozdiely pri odloženej daňovej pohľadávke a zdaniteľné dočasné rozdiely pri daňovom záväzku).

 

Štruktúra majetku

 

Celková hospodárska bilancia spoločnosti dosiahla k 31.12. 2003 hodnotu 7.611.742 tis. Sk v netto cenách.

 

Majetok (predtým aktíva)

 

Neobežný majetok (netto) v hodnote 6.000.391 tis. Sk tvorí dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v používaní a dlhodobý finančný majetok.

Podiel neobežného majetku na celkovom majetku netto predstavuje 78,8 %. Zvýšenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku o 405.944 tis. Sk predstavuje nárast 7,3 %. Nákup dlhodobého majetku za vykazované obdobie bol vyšší ako odpisy zo zaradeného majetku.

Obežný majetok (netto) v hodnote 1.569.812 tis. Sk (20,6 % tis. Sk celkového majetku netto) tvoria zásoby materiálu, dlhodobé pohľadávky, krátkodobé pohľadávky a finančný majetok.

V roku 2003 sa zvýšil obežný majetok o 905.055 tis. Sk (nárast o 136,2 %):

  1. o krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, pohľadávky z dane z pridanej hodnoty a pohľadávky voči zamestnancom,
  2. o odloženú daňovú pohľadávku,
  3. o zásoby,
  4. o finančný majetok (zvýšený celkový obrat spoločnosti).

Časové rozlíšenie (netto) v hodnote 41.539 tis. Sk (0,6 % celkového majetku netto) tvoria náklady budúcich období vzťahujúce sa na poistenie, leasingy, telefónne poplatky, elektrickú energiu, časopisy, noviny a príjmy budúcich období za poskytnuté služby v roku 2003 (spôsobené dofakturáciou služieb za náklady systému a systémové služby) a za prenájmy a úroky. Zvýšenie časového rozlíšenia majetku o 5.176 tis. Sk predstavuje nárast o 14,2 %.

 

Vlastné imanie a záväzky (predtým pasíva)

 

Vlastné imanie na konci roku 2003 v čiastke 3.620.147 tis. Sk sa zvýšilo o 553.635 tis. Sk (nárast o 18,1 %), t. j. o zákonný rezervný fond z rozdelenia zisku, o nerozdelený zisk minulých rokov, o odloženú daň za rok 2002 a o hospodársky výsledok bežného obdobia. Predstavuje 47,6% z celkového vlastného imania a záväzkov. Vlastné imanie tvorí základné imanie, kapitálové fondy, fondy zo zisku a výsledok hospodárenia minulých rokov.

Záväzky v celkovej výške 3.382.104 tis. Sk (44,4 % z celkového vlastného imania a záväzkov) sú zvýšené o 818.628 tis. Sk (nárast o 31,9 %). Ide najmä:

  1. o zvýšenie krátkodobých záväzkov z obchodného styku,
  2. o zvýšenie rezerv vytvorených na obchodné riziko,
  3. o zvýšenie dlhodobého úveru z Dexia banka Slovensko, a. s.
  4. o zvýšenie rezerv vytvorených na nevyčerpané dovolenky v roku 2003, ročné odmeny, odvody do poisťovní, odchodné do dôchodku,
  5. o zvýšenie rezerv vytvorených na realizované služby, avšak nevyfakturované,
  6. o zvýšenie sociálneho fondu, keď jeho tvorba z nákladov a z rozdelenia zisku za rok 2002 je vyššia oproti čerpaniu.

Záväzky tvoria rezervy, dlhodobé záväzky, krátkodobé záväzky a bankové úvery a výpomoci.

Časové rozlíšenie v sume 609.491 tis. Sk (8,0 % z celkového vlastného imania a záväzkov) bolo znížené o 56.088 tis. Sk (pokles o -8,4 %). Toto zníženie tvorí hlavne rozpúšťanie čiastky do výnosov (ATEL). Časové rozlíšenie tvoria výdavky budúcich období a výnosy budúcich období.

 

Investičná činnosť

 

Celkový objem vynaložených nákladov na investičnú činnosť v roku 2003 bol 957.248 tis. Sk.

Financovanie investičných potrieb bolo čiastočne zabezpečované z vlastných zdrojov, úverom z Dexia banka Slovensko, a. s. na rekonštrukciu TR Križovany a dodávateľským úverom na transformátory od firmy RITZ Messwandler Rakúsko a ARTECHE Španielsko.

 

Financovanie spoločnosti

 

Finančný majetok SEPS, a. s. predstavoval k 31.12.2003 hodnotu 397.200 tis. Sk. Financovanie spoločnosti prebiehalo v roku 2003 bez problémov.

Spoločnosť má uzavretú zmluvu o termínovanom úvere s Dexia banka Slovensko, a.s. v celkovej hodnote 94 mil. Sk. K 31.12.2003 bol tento úver vyčerpaný v plnej čiastke na investičnú výstavbu TR 400 kV Križovany a taktiež bola splatená prvá splátka v čiastke 2 mil. Sk

 

Vývoj hlavných finančných ukazovateľov
  2002* 2003
Okamžitá likvidita 0,4 (koef.) 0,2 (koef.)
Bežná likvidita 0,8 (koef.) 0,9 (koef.)
Celková likvidita 0,8 (koef.) 0,9 (koef.)
Doba obratu aktív 2,5 (roky) 0,5 (roky)
Celková zadĺženosť (aktív) 40,4 % 44,4 %
Úverová zadĺženosť (aktív) 0,2 % 1,2 %
Rentabilita vlastného kapitálu – ROE 11,6 % 19,1 %
Rentabilita celkového kapitálu – ROI 8,7 % 11,5 %
Rentabilita aktív – ROA 5,6 % 9,1 %
Rentabilita tržieb 15,0 % 4,6 %
Stupeň opotrebovania (odpísanosti) investičného majetku 48,2 % 48,9 %
Produktivita práce z tržieb 6.969,2 (tis. Sk) 36.588,3 (tis. Sk)

*pozn.: obdobie hospodárenia od vzniku spoločnosti (21.01. – 31.12.2002)

 

Úroveň finančných ukazovateľov dosiahnutých za rok 2003 vypovedá o tom, že ekonomická a finančná situácia je stabilná a jednotlivé ukazovatele sa pohybujú na úrovni hodnôt obvyklých pre dané odvetvie.

Aktuality