Výsledky hospodárenia za rok 2004 (Výročná správa 2004)

Zdieľať12. Výsledky hospodárenia za rok 2004

 

Akciová spoločnosť SEPS, a. s. v roku 2004 mala celkové výnosy 17 056 190 tis. Sk pri celkových nákladoch (s daňou z príjmu) 15 348 977 tis. Sk. Zisk pred zdanením predstavuje 2 112 323 tis. Sk.

Pridaná hodnota bola vytvorená vo výške 2 992 098 tis. Sk a predstavuje 543,2 tis. Sk na zamestnanca a mesiac. Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2004 bol 459.

Zisk po zdanení za rok 2004 bol vytvorený vo výške 1 707 213 tis. Sk.

 

Výnosy

 

Celkové výnosy v roku 2004 boli 17 056 190 tis. Sk. Štruktúra výnosov vychádza z rozsahu činností a služieb, ktoré SEPS, a. s. poskytovala.

 

Štruktúra celkových výnosov SEPS, a.s. (v tis. Sk)
  2002*) 2003 2004
Prevádzkové výnosy 2.373.348 14.984.604 16.889.335
z toho:
   Tržby za služby prevádzkovateľa prenosovej sústavy 2.282.536 14.874.293 16.652.703
      z toho:
         tržby za prístup k PS 1.812.849 2.603.545 2.602.113
         tržby za straty 207.805 338.014 315.818
         tržby za tranzit 261.882 210.374 206.408
         tržby za CBT 339.840
         tržby za systémové služby 8.098.098 9.209.178
         tržby za náklady systému 3.480.780 3.268.065
         tržby za odchýlky a za zúčtovanie odchýlok 143.482 380.582
         tržby z aukcií 330.699
   Tržby za ostatné neregulované činnosti 79.042 88.855 71.784
   Ostatné prevádzkové výnosy 11.770 21.456 164.848
Finančné výnosy 10.849 44.664 165.651
Mimoriadne výnosy 3.629 0 1.204
Výnosy celkom 2.387.826 15.029.268 17.056.190
Priemerný evidenčný počet zamestnancov 339 409 459

*) pozn.: obdobie hospodárenia od vzniku spoločnosti (21.01.2002 – 31.12.2002)

 

Celkové výnosy za služby prevádzkovateľa prenosovej sústavy v roku 2004 dosiahli 16 652 703 tis. Sk, čo je 97,6 % z celkových výnosov, z toho:

  1. tržby za prístup k PS boli 2 602 113 tis. Sk, čo predstavuje 15,3 % z celkových výnosov,
  2. tržby za straty boli 315 818 tis. Sk, čo predstavuje 1,9 % z celkových výnosov,
  3. tržby a výnosy za tranzit boli 206 408 tis. Sk, čo je 1,2 % z celkových výnosov,
  4. tržby z CBT (Cross Border Trading – cezhraničné obchodovanie) boli 339 840 tis. Sk, čo je 1,9 % z celkových výnosov,
  5. tržby za systémové služby boli 9 209 178 tis. Sk, čo je 54,0 % z celkových výnosov,
  6. tržby za náklady systému boli 3 268 065 tis. Sk, čo je 19,2 % z celkových výnosov,
  7. tržby za odchýlky a za zúčtovanie odchýlok boli 380 582 tis. Sk, čo je 2,2 % z celkových výnosov,
  8. tržby z aukcií boli 330 699 tis. Sk, čo je 1,9 % z celkových výnosov.

Tržby za ostatné neregulované činnosti predstavujú služby pre cudzích odberateľov (diagnostické činnosti, rozbory olejov, overovania prístrojových transformátorov, telekomunikačné služby, služby RIS – Riadiaci informačný systém, prenájom nebytových priestorov). Tieto tržby dosiahli 71 784 tis. Sk, čo je 0,4 % z celkových výnosov.

Ostatné prevádzkové výnosy tvoria aktivácia majetku, predaj z likvidácie vyradeného majetku a materiálu, ostatné pokuty, ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, zúčtovanie ostatných rezerv a opravných položiek. Ostatné prevádzkové výnosy dosiahli čiastku 164 848 tis. Sk, čo predstavuje 1,0 % z celkových výnosov.

Finančné výnosy, ktoré tvoria predovšetkým výnosové úroky a kurzové zisky, v roku 2004 boli 165 651 tis. Sk, čo je 1,0 % z celkových výnosov.

Mimoriadne výnosy boli 1 204 tis. Sk, čo je 0,01 % z celkových výnosov.

V roku 2004 výnosy na zamestnanca a mesiac predstavujú čiastku 3 096,6 tis. Sk.

 

Náklady

 

Celkové náklady bez dane z príjmov dosiahli v roku 2004 čiastku 14.943.867 tis. Sk.

 

Štruktúra celkových nákladov SEPS, a.s. (v tis. Sk)
  2002*) 2003 2004
Prevádzkové náklady 1.682.380 13.853.383 14.755.847
z toho:
   Výrobná spotreba 1.111.799 12.906.279 13.732.787
      z toho:
         nákup el. energie na krytie strát 198.666 312.125 311.379
         náklady na podporné služby 8.098.098 9.085.330
         náklady na náklady systému 3.480.780 3.268.065
         náklady na odchýlky a regul. en. 142.082 351.123
   Osobné náklady 162.128 202.543 266.159
   Odpisy 390.267 549.103 609.134
   Ostatné prevádzkové náklady 18.186 195.458 147.767
Finančné náklady 221.237 239.777 188.020
Mimoriadne náklady 1.925 97 0
Náklady pred zdanením celkom 1.905.542 14.093.257 14.943.867

*) pozn.: obdobie hospodárenia od vzniku spoločnosti (21.01.2002 – 31.12.2002)

 

Prevádzkové náklady v čiastke 14 755 847 tis. Sk (98,7 % z celkových nákladov) tvoria spotreba materiálu a energie, opravy a údržba, náklady na služby, osobné náklady, dane a poplatky, iné prevádzkové náklady, odpisy, tvorba ostatných rezerv a opravných položiek. Výrobná spotreba v čiastke 13 732 787 tis. Sk predstavuje 91,9 % z celkových nákladov, z toho nákup el. energie na krytie strát 2,1 %, náklady na podporné služby 60,8 %, náklady na náklady systému 21,9 % a náklady na odchýlky a regulačnú energiu 2,3 % z celkových nákladov. Osobné náklady tvoria 1,8.%, odpisy 4,1 % a ostatné prevádzkové náklady 1,0 % z celkových nákladov.

Finančné náklady tvoria 1,3 % celkových nákladov SEPS, a. s.

 

Výsledok hospodárenia po zdanení a daň z príjmov

 

Výsledok hospodárenia po zdanení v roku 2004 je vo výške 1 707 213 tis. Sk. Daň z príjmov splatná je 381 069 tis. Sk. Daň z príjmov odložená je vo výške 24 041 tis. Sk a vznikla z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou (tieto rozdiely predstavujú odpočitateľné dočasné rozdiely pri odloženej daňovej pohľadávke a zdaniteľné dočasné rozdiely pri daňovom záväzku).

 

Rozdelenie zisku po zdanení za rok 2004

 

  Ukazovateľ Skutočnosť Podieľ na zisku
(zo skutočnosti)
1. Čistý zisk po zdanení 1.707.213.041,57 Sk 100 %
2. Zákonný rezervný fond 50.003.525,57 Sk 2,93 %
3. Sociálny fond 3.243.818,00 Sk 0,19 %
4. Podiel na zisku zamestnancov 17.100.000,00 Sk 1 %
5. Výplata tantiém 10.000.000,00 Sk 0,59 %
6. Výplata divident 1.626.865.698,00 Sk 95,29 %

 

Vývoj súvahy za dve bezprostredne predchádzajúce obdobia (v tis. Sk)

 

  31.12.2002*) 31.12.2003 31.12.2004
A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0
B. Neobežný majetok 5.594.447 6.000.391 6.443.294
   B.I. Dlhodobý nehmotný majetok 16.768 42.650 129.971
   B.II. Dlhodobý hmotný majetok 5.577.679 5.957.741 6.313.323
   B.III. Dlhodobý finančný majetok 0 0 0
C. Obežný majetok 664.757 1.569.812 4.161.707
   C.I. Zásoby 1.265 1.286 1.198
   C.II. Dlhodobé pohľadávky 462 18.011 1.302
   C.III. Krátkodobé pohľadávky 342.694 1.153.315 1.858.548
   C.IV. Finančné účty 320.336 397.200 2.300.659
D. Časové rozlíšenie 36.363 41.539 12.252
SPOLU MAJETOK 6.295.567 7.611.742 10.617.253
       
A. Vlastné imanie 3.066.512 3.620.147 5.177.961
   A.I. Základné imanie 2.465.252 2.465.252 2.465.252
   A.II. Kapitálové fondy 246.525 246.525 246.525
   A.III. Fondy zo zisku 0 127.563 667.756
   A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 91.215 91.215
   A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 354.735 689.592 1.707.213
B. Záväzky 2.563.476 3.382.104 4.818.777
   B.I. Rezervy 19.992 137.517 85.264
   B.II. Dlhodobé záväzky 1.744.027 1.443.339 21.970
   B.III. Krátkodobé záväzky 786.439 1.709.248 2.105.803
   B.IV. Bankové úvery a výpomoci 13.018 92.000 2.605.740
C. Časové rozlíšenie 665.579 609.491 620.515
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6.295.567 7.611.742 10.617.253

*) pozn.: obdobie hospodárenia od vzniku spoločnosti (21.1.2002 – 31.12.2002)

 

Štruktúra majetku

 

Celková hospodárska bilancia spoločnosti dosiahla k 31.12.2004 hodnotu 10 617 253 tis. Sk v netto cenách.

 

Majetok (aktíva)

 

Neobežný majetok (netto) v hodnote 6 443 294 tis. Sk tvorí dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v používaní a dlhodobý finančný majetok.

Podiel neobežného majetku na celkovom majetku netto predstavuje 60,7 %. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa zvýšil o 442 903 tis. Sk, čo predstavuje jeho nárast v porovnaní s rokom 2003 o 7,4 %. Nákup dlhodobého majetku za vykazované obdobie bol vyšší ako odpisy a vyradenie zaradeného majetku.

Obežný majetok (netto) v hodnote 4 161 707 tis. Sk (39,2 % celkového majetku netto) tvoria zásoby materiálu, dlhodobé pohľadávky, krátkodobé pohľadávky a finančný majetok.

V roku 2004 sa zvýšil obežný majetok o 2 591 895 tis. Sk (nárast o 165,1 %):

  1. o krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, pohľadávky z dane z pridanej hodnoty a pohľadávky voči zamestnancom,
  2. o finančný majetok.

Časové rozlíšenie (netto) v hodnote 12 252 tis. Sk (0,1 % celkového majetku netto) tvoria náklady budúcich období vzťahujúce sa na poistné, leasingy, telefónne poplatky, predplatné periodík, servisné zmluvy, poplatok UCTE, školenia a príjmy budúcich období znížené najmä o nevyfaktúrované náklady systému a systémové služby, o refakturáciu služieb, nevyfaktúrované nájomné a o bankové úroky. Časové rozlíšenie majetku sa znížilo o 29 287 tis. Sk, čo v porovnaní s rokom 2003 predstavuje jeho pokles o 70,5 %.

 

Vlastné imanie a záväzky (pasíva)

 

Vlastné imanie predstavuje 48,8.% z celkového vlastného imania a záväzkov. Tvoria ho základné imanie, kapitálové fondy, fondy zo zisku, výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie. Vlastné imanie v čiastke 5 177 961 tis. Sk sa zvýšilo oproti roku 2003 o 1 557 814 tis. Sk (nárast o 43,0 %), t.j. o pridelenie prostriedkov do fondov zo zisku z rozdelenia zisku za rok 2003 a o výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Záväzky v celkovej výške 4 818 777 tis. Sk (45,4 % z celkového vlastného imania a záväzkov) tvoria rezervy, dlhodobé záväzky, krátkodobé záväzky a bankové úvery a výpomoci. V porovnaní s rokom 2003 sa záväzky zvýšili o 1 436 673 tis. Sk (nárast o 42,5 %). Ide najmä:

  1. o zvýšenie krátkodobých záväzkov z obchodného styku,
  2. o zvýšenie krátkodobých rezerv vytvorených na nákup materiálu a elektrickej energie, na ostatné služby vrátane odchýlok,
  3. o zvýšenie krátkodobých rezerv vytvorených na nevyčerpané dovolenky v roku 2004, ročné odmeny, odvody do poisťovní a na poplatky,
  4. o zvýšenie dlhodobých rezerv vytvorených za účelom vyplatenia zamestnaneckých pôžitkov pri odchode zamestnancov do dôchodku,
  5. o zvýšenie za nevyfakturované dodávky služieb vytvorené k 31.12.2004,
  6. o zvýšenie daňových záväzkov,
  7. o zvýšenie záväzkov voči zamestnancom a odvody poisťovniam,
  8. o zvýšenie dlhodobých úverov o prijaté dlhodobé úvery z Tatra banky, a. s.

Časové rozlíšenie v sume 620 515 tis. Sk (5,8 % z celkového vlastného imania a záväzkov) tvoria výdavky budúcich období a výnosy budúcich období. Časové rozlíšenie sa zvýšilo v porovnaní s rokom 2003 o 11 024 tis. Sk (nárast o 1,8 %). Toto zvýšenie tvoria najmä výnosy budúcich období časovo súvisiace s rokom 2005 (predplatené aukcie za január 2005, vopred zaplatené prenájmy a prijatie grantu od Európskej banky pre obnovu a rozvoj na investičnú výstavbu).

 

Investičná činnosť

 

Celkový objem vynaložených nákladov na investičnú činnosť v roku 2004 bol 1 053 868 tis. Sk.

Financovanie investičných potrieb bolo čiastočne zabezpečované z vlastných zdrojov, úverom a financovaním prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj) na investičné akcie „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 2. stavba, 2. časť“ a „Križovany 400 kV, rekonštrukcia, 3. stavba“.

 

Financovanie spoločnosti

 

Finančný majetok SEPS, a. s. predstavoval k 31.12.2004 hodnotu 2 300 659 tis. Sk.

Spoločnosť čerpala dlhodobé úvery z Tatra banky, a. s. vo výške 25 000 tis. EUR (969 900 tis. Sk) a 40 000 tis. EUR (1 551 840 tis. Sk) na krytie investičných potrieb, z ktorých časť bola použitá na splatenie dlhodobého záväzku voči SE, a. s.

Financovanie spoločnosti prebiehalo v roku 2004 bez problémov.

 

Vývoj hlavných finančných ukazovateľov
  2002* 2003 2004
Okamžitá likvidita 0,4 (koef.) 0,2 (koef.) 1,1 (koef.)
Bežná likvidita 0,8 (koef.) 0,9 (koef.) 2,0 (koef.)
Celková likvidita 0,8 (koef.) 0,9 (koef.) 2,0 (roky)
Doba obratu aktív 2,5 (roky) 0,5 (roky) 0,6 (roky)
Celková zadĺženosť (aktív) 40,4 % 44,4 % 45,4 %
Úverová zadĺženosť (aktív) 0,2 % 1,2 % 24,5 %
Rentabilita vlastného kapitálu – ROE 11,6 % 19,1 % 33,0 %
Rentabilita celkového kapitálu – ROI 8,7 % 11,5 % 17,2 %
Rentabilita aktív – ROA 5,6 % 9,1 % 16,1 %
Rentabilita tržieb 15,0 % 4,6 % 10,2 %
Stupeň opotrebovania investičného majetku 48,2 % 48,9 % 49,6 %
Produktivita práce z tržieb 6.969,2 (tis. Sk) 36.588,3 (tis. Sk) 36.441,9 (tis. Sk)

*pozn.: obdobie hospodárenia od vzniku spoločnosti (21.1.2002 – 31.12.2002)

 

Úroveň finančných ukazovateľov dosiahnutých za rok 2004 vypovedá o tom, že ekonomická a finančná situácia je stabilná. Na hodnotách ukazovateľov sa pozitívne prejavili veľmi dobré výsledky hospodárenia spoločnosti v hodnotenom období, ktoré sú odrazom súhrnu interných a externých faktorov majúcich vplyv na podnikanie spoločnosti v danom období.

 

Obchod

 

Obchodná činnosť Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. bola v roku 2004 vymedzená legislatívnym rámcom, ktorého základnou právnou normou boli Zákon o energetike č.70/1998 Z.z. a vyhlášky č.548/2002 Z.z. a č.549/2002 Z.z.. Pravidlá obchodnej činnosti ustanovujú Obchodné podmienky SEPS, a. s. (schválené Rozhodnutím ÚRSO č.021/03/01558/04/OP dňa 30.9.2003), ktoré vychádzajú z Obchodného kódexu a upravujú obchodné vzťahy spoločnosti.

Hlavná obchodná činnosť spoločnosti je cenovo regulovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Za účelom regulácie cien, platnej v roku 2004, vydal ÚRSO cenové rozhodnutia, ktoré sú uvedené v časti „Rok v skratke“.

Služby, ktoré sú poskytované Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a. s. (SEPS, a. s. v úlohe dodávateľa):

  1. poskytovanie prístupu k prenosovej sústave a prenosu elektriny prenosovou sústavou,
  2. krytie strát vznikajúcich pri prenose elektriny prenosovou sústavou,
  3. systémové služby,
  4. administrácia výberu poplatku za náklady systému pre Slovenské elektrárne, a. s.,
  5. vyhodnocovanie a zúčtovanie odchýlok,
  6. cezhraničné obchodovanie (export, import, tranzit elektriny) v rámci i mimo CBT mechanizmu,
  7. prideľovanie prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch formou aukcií,
  8. cezhraničné výmeny elektriny.
 

Tovary a služby, ktoré Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. nakupuje (SEPS v úlohe odberateľa)

 

  1. elektrina na krytie strát pri prenose elektriny,
  2. elektrina na zabezpečenie podporných služieb,
  3. refakturácia nákladov na náklady systému,
  4. regulačná elektrina na vyrovnanie odchýlok systému,
  5. regulačná elektrina z cezhraničných výmen,
  6. elektrina na vlastnú spotrebu elektriny,
  7. nákup tovarov a služieb za účelom zabezpečenia prevádzky prenosovej sústavy.

Sekcia obchodu SEPS, a. s. zabezpečovala od 1.1.2004 mesačné zúčtovanie odchýliek siedmych užívateľov prenosovej sústavy. Zároveň sa uskutočňovala transformácia systémov zúčtovania odchýliek na štandardy, zavedené v EÚ a definované doporučeniami Asociácie európskych prevádzkovateľov prenosových sústav (ETSO).

S účinnosťou od 1.6.2004 vzniklo v rámci sekcie obchodu, odboru zmluvných vzťahov, samostatné oddelenie – Aukčná kancelária, ktorého náplňou bolo organizovanie prideľovania výkonov na cezhraničných profiloch PS SR v súlade s obchodnou politikou spoločnosti. V tejto súvislosti sa zmenilo aj sídlo Aukčnej kancelárie na prideľovanie cezhraničných kapacít (pre profily SEPS a MAVIR, PSE, WPS) z Úseku SED Žilina do Úseku financií a obchodu, Sekcie obchodu Miletičova 5, Bratislava. Počnúc 1.9.2004 sa začala skúšobná prevádzka zadávania realizačných diagramov cezhraničných prenosov na profiloch SEPS/PSE, SEPS/MAVIR a SEPS/WPS prostredníctvom systému Damas. V decembri 2004 bol systém Damas pripravený na ostrú prevádzku zadávania realizačných diagramov cezhraničných prenosov na všetkých cezhraničných profiloch. Na zabezpečenie nediskriminácie a transparentnosti sú podmienky účasti a výsledky aukcií zverejňované na www.sepsas.sk.

Straty v prenosovej sústave boli vyhodnocované z prenesenej elektrickej energie cez prenosovú sústavu ako rozdiel všetkých nameraných vstupov do prenosovej sústavy v dohodnutých preberacích miestach a všetkých nameraných výstupov z prenosovej sústavy v dohodnutých odovzdávacích miestach. Všetky merané hodnoty boli preberané z automatizovaného fakturačného systému. Elektrická energia prenesená prenosovou sústavou bola vyhodnocovaná ako sumár.

Straty v prenosovej sústave za rok 2004 dosiahli kumulatívne hodnotu 275,491 GWh (v roku 2003 dosiahli straty hodnotu 248,168 GWh), čo je oproti roku 2003 nárast indexom 1,11. Podiel strát na prenesenej elektrickej energii za rok 2004 je 1,02 %, keď tento podiel v roku 2003 bol 0,90 %.

Prenesená elektrická energia v uvedenom období dosiahla hodnotu 27 127,322 GWh, čo je v porovnaní s rokom 2003 pokles indexom 0,98, keď v roku 2003 bolo cez prenosovú sústavu prenesených 27 714,666 GWh el. energie.

Absolútne štvrťhodinové maximum výkonu na pokrytie strát v prenosovej sústave dosiahlo dňa 22.11.2004 o 16:45 hod hodnotu 72,10 MW. V hodinu ročného maxima zaťaženia elektrizačnej sústavy (16.12.2004 o 17:00 hod) stratový výkon v prenosovej sústave dosiahol hodnotu 38,60 MW. Najvyššie mesačné straty elektrickej energie boli v decembri (28,311 GWh) a najmenšie v apríli (17,150 GWh).

 

Štruktúra tržieb z hlavných obchodných činností v % v roku 2004

Aktuality