Výsledky volieb zástupcov zamestnancov do Dozornej rady SEPS

Zdieľať


 
Dňa 9. 2. 2016 sa v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., uskutočnili voľby zástupcov zamestnancov do dozornej rady s nasledovným výsledkom:
 
Počet zamestnancov oprávnených voliť členov dozornej rady Počet zamestnancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky Počet odovzdaných hlasovacích lístkov Hlasovacie lístky
počet osôb počet osôb počet počet platných počet neplatných
520 412 412 410 2
 
Spolu bolo odovzdaných hlasovacích lístkov: 412 (slovom: štyristodvanásť), t. j. volieb sa zúčastnilo 79,23% oprávnených voličov.
 
Z toho

  • platných hlasovacích lístkov: 410 (slovom: štyristodesať)
  • neplatných hlasovacích lístkov: 2 (slovom: dva)

Poradie kandidátov podľa počtu platných hlasov, ktoré získali:

 
1. Marián Mihalda, Ing. 216 (slovom: dvestošestnásť)
2. Vladimír Beňo, Ing. 189 (slovom: stoosemdesiatdeväť)
3. Dušan Chvíľa, Ing. 183 (slovom: stoosemdesiattri)
4. Michal Sokoli 178 (slovom: stosedemdesiatosem)
5. Ján Oráč, Ing. 160 (slovom: stošesťdesiat)
6. Pavel Vico, Ing. 109 (slovom: stodeväť)
7. František Papala, Ing. 88 (slovom: osemdesiatosem)
8. Jana Hrdlovicsová 85 (slovom: osemdesiatpäť)
9. Jarmila Jahodová, Ing. 68 (slovom: šesťdesiatosem)
10. Pavol Dovičovič, Bc. 51 (slovom: päťdesiatjeden)
11. Marián Muntág, Ing. 29 (slovom: dvadsaťdeväť)
12. Tomáš Nemec, Ing. 26 (slovom: dvadsaťšesť)
 
Najvyšší počet hlasov získali nasledovní štyria kandidáti:
 
1. Marián Mihalda, Ing. 216 (slovom: dvestošestnásť)
2. Vladimír Beňo, Ing. 189 (slovom: stoosemdesiatdeväť)
3. Dušan Chvíľa, Ing. 183 (slovom: stoosemdesiattri)
4. Michal Sokoli 178 (slovom: stosedemdesiatosem)
 
JUDr. Marián Halák
predseda Ústrednej volebnej komisie

Zdroj: SEPS

Aktuality