Vzorce (Definície a názvoslovie)

Zdieľať

Vzorce

 

Vzorec pre stanovenie odchýlky

 


ak dodávka užívateľa PS do elektrizačnej sústavy je označená kladným znamienkom a

ak odber užívateľa PS z elektrizačnej sústavy je označený záporným znamienkom a

ak odchýlka tohoto užívateľa PS v i-tej hodine je označená ako Oi a

ak dojednaná hodnota dodávky alebo odberu do/z ES tohoto užívateľa PS v i-tej obchodnej hodine je označená ako Ezml,i a

ak skutočná (nameraná) hodnota dodávky alebo odberu do/z ES tohoto užívateľa PS v i-tej obchodnej hodine je označená ako Esk,i potom:


Oi = Ezml,i – Esk,i


Pričom platí, že:

Ezml,i

súčet všetkých hodnôt dodávok alebo odberov elektriny daného užívateľa PS v i-tej obchodnej hodine dojednaných s ostatnými užívateľmi PS a odovzdaných PPS formou denných diagramov dodávok a odberov

Esk,i

súčet všetkých skutočných (nameraných) dodávok alebo odberov vo všetkých miestach pripojenia tohoto užívateľa PS k ES

 


Vyššie uvedený vzorec platí len pre subjekty (užívateľov PS), ktorí nie
sú dodávateľmi podporných služieb. Pre dodávateľov podporných služieb platí vzorec v
nasledujúcej modifikácii:
 
ak skutočná (nameraná) hodnota dodávky regulačnej energie zo zdrojov tohoto užívateľa PS poskytujúceho podporné služby v i -tej obchodnej hodine je označená ako Eregk,i potom:


Oi = Ezml,i – Esk,i + Ereg,i


Pričom platí, že:

Ereg,i

súčet všetkých dodávok regulačnej energie (saldo) na prahu zdrojov tohoto užívateľa PS v i-tej obchodnej hodine zo všetkých jeho zdrojov poskytujúcich podporné služby

 


platí:


Ereg,i = Ereg,i, odber + ΔEreg,i


Pričom platí, že:

ΔEreg,i

je podiel regulačnej energie na stratách v PS

 
 

Regulačná energia,
dodaná zo strany poskytovateľov PpS v i-tej hodine za podmienky, že boli ich zdroje
riadené výhradne Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) –
len pre poskytovateľov podporných služieb

 


Ereg,C,i = Eski – Edgpp,i – Evýpi     (MWh)

Kde:
Ereg,C

celková regulačná energia poskytovateľa podporných služieb

Eski

celková nameraná dodávka/odber zdrojov poskytovateľa

Edgpp,i

plánovaná (dojednaná) dodávka zdrojov poskytovateľa v príprave prevádzky (je zistená pre každú hodinu ako súčet diagramových bodov blokov v príprave prevádzky prepočítaných súčiniteľom vlastnej spotreby na dodávku)

Evýpi

celková energia nedodaná v danej hodine blokmi poskytovateľa PpS z dôvodu výpadku zdroja oproti príprave prevádzky, pričom za výpadok sa nepovažuje, pokiaľ bol vypadnutý výkon nahradený iným (voľným) výkonom dodávateľa po dohode s dispečingom podľa Kódexu PS a prevádzkových inštrukcií dispečingu

 


Pokiaľ boli podporné služby dodané poskytovateľom z X-tého zdroja, ktorý nie
je priamo riadený a automaticky povelovaný SEPS, a.s., stanoví sa regulačná
energia ako:


Ereg,X,i = Esk,i – Edgpp,i     (MWh)


pre všetky i ktoré patria do (hodiny, v ktorých bol blok zaradený v regulácii SEPS, a.s., bez toho aby došlo k jeho výpadku)

Aktuality