Workshop k implementácii REMIT

Zdieľať

3/3/2015

Vážení účastníci trhu,

legislatíva REMIT ukladá účastníkom trhu s elektrinou a plynom povinnosť poskytovať Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) záznamy o transakciách na veľkoobchodných trhoch s energiou vrátane pokynov na obchodovanie.

Pre účely REMIT sa účastníkom trhu rozumie každá osoba, ktorá vykonáva transakcie na jednom alebo viacerých veľkoobchodných trhoch. Účastníkmi trhu sú najmä:

• Prevádzkovatelia prenosových sústav a prepravných sietí
• Obchodníci s elektrinou a zemným plynom
• Výrobcovia elektriny s inštalovaným výkonom 10 MWe a vyšším
• Producenti zemného plynu s výkonom 20 MW a vyšším
• Odberatelia elektriny a zemného plynu s ročnou technickou kapacitou spotreby 600 GWh a vyššou

Ak účastník trhu vykonáva transakcie, ktoré je potrebné oznámiť ACERu, je povinný sa pred začatím takejto transakcie zaregistrovať u národného regulačného orgánu podľa sídla, bydliska alebo miesta podnikania. Následná oznamovacia povinnosť o transakciách sa považuje zo strany účastníka trhu za splnenú aj vtedy, ak informáciu neposkytol priamo sám, ale prostredníctvom organizovaného trhu konajúcom v jeho mene. Účastníci trhu, ktorí musia oznamovať údaje, budú však v zmysle legislatívy REMIT naďalej zodpovední za úplnosť, presnosť a včasné poskytnutie údajov, ktoré predkladajú prostredníctvom tretích strán agentúre ACER a na vyžiadanie aj národným regulačným orgánom.

V rámci spustenia registrácie účastníkov trhu u národného regulačného orgánu organizuje OKTE, a.s., v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s., workshop pre účastníkov trhu k postupom a možnostiam plnenia povinností, ktoré ukladá a vytvára legislatíva REMIT. Workshop sa uskutoční dňa 17. marca 2015 v Bratislave. Program a ďalšie informácie budú zverejnené v najbližších dňoch.

Workshop je bezplatný, podmienkou účasti je registrácia. Z kapacitných dôvodov je zastúpenie limitované na 2 osoby za jednu spoločnosť. Mená a e-mailové adresy Vašich zástupcov prosím zašlite do 12. marca 2015 na:remit@okte.sk.

Zdroj: OKTE, a.s.

Aktuality