Zásady pre nasadzovanie nakúpených PpS (Pravidlá Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre zabezpečenie PpS)

Zdieľať

10. Zásady pre nasadzovanie nakúpených PpS

 

Primárna regulácia výkonu (PRV)

V primárnej regulácii sú nasadené všetky nakúpené rezervácie výkonu využívané pre činnosť PRV. Poskytovateľ je povinný v prípade výpadku z regulácie urobiť všetky možné opatrenia pre obnovu funkčnosti zariadenia a poskytovania služby v čo najkratšom možnom čase.
 

Sekundárna regulácia výkonu (SRV)

V automatickej sekundárnej regulácii sú nasadené všetky nakúpené rezervácie výkonu regulačného rozsahu blokov využívané pre činnosť SRV. Poskytovateľ je povinný v prípade výpadku z regulácie urobiť všetky možné opatrenia pre obnovu funkčnosti zariadenia a poskytovania služby v čo najkratšom možnom čase. Bloky sú riadené RIS SED. Účasť jednotlivých blokov na pokrývanie okamžitých odchýlok salda odovzdávaných výkonov je stanovená RIS SED a je odvodená od dynamiky bloku.
 

Terciárna regulácia výkonu (TRV)

Pre TRV sú pre každú časovú periódu nakúpené rezervácie výkonu regulačných rozsahov blokov zoradené a riadené podľa pomerných prírastkov premenlivých nákladov blokov, na základe nákladových charakteristík blokov, odovzdaných poskytovateľom ako súčasť zmluvy. V tomto poradí sú bloky nasadzované riadiacim systémom alebo na príkaz dispečera SED pri pokrývaní odchýlok medzi výrobou a spotrebou a obnove sekundárnej regulácie výkonu. Toto poradie priorít nasadzovania môže zmeniť dispečer SED z prevádzkových dôvodov.
 

Rýchle štartujúca záloha (QS)

Bloky poskytujúce QS sú využívané podľa potrieb ES SR a rozhodnutia dispečera SED s ohľadom na prevádzkovú situáciu, dynamiku blokov, obmedzujúce podmienky (stav nádrží PVE, prietoky kaskádou apod.).
 

Dispečerská záloha (DZ)

Bloky poskytujúce DZ sú nasadzované podľa potrieb ES SR a rozhodnutia dispečera SED s ohľadom na veľkosť zálohy, dobu nábehu, nábehové náklady a premenlivé náklady bloku s cieľom minimalizovať v rámci technických a prevádzkových potrieb sústavy celkové náklady vyvolané nábehom bloku. Dispečer SED je oprávnený zmeniť poradie nábehu z prevádzkových dôvodov (lokalizácia zdroja, doba nábehu, veľkosť výkonu, prevádzkový stav atď.).

Aktuality