Zásady prieskumu trhu v oblasti poskytovania podporných služieb (PpS)

Zdieľať

Preambula:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS, a.s.) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy (PPS) a subjekt zodpovedný za riadenie elektrizačnej sústavy SR (ES SR), resp. zabezpečenie vyrovnanej bilancie spotreba/výroba v reálnom čase potrebuje poznať možnosti a záujem účastníkov trhu s elektrinou v SR v oblasti poskytovania PpS minimálne v najbližších troch kalendárnych rokoch. Za týmto účelom SEPS, a.s. vypisuje verejný prieskum. Cieľom verejného prieskumu je aktivizácia všetkých technicky dostupných PpS pre potreby ES SR a pre zabezpečenie podkladov pre prípravu modifikácie regulačného rámca a stratégie nákupu PpS.
Pravidlá prieskumu:

 • 1. Prieskumu sa môžu zúčastniť všetci účastníci trhu s elektrinou v SR, ktorí spĺňajú, resp. budú spĺňať podmienky certifikácie pre poskytovanie PpS v súlade s Technickými podmienkami SEPS, a. s. (TP), ktoré su verejne dostupné na web stránke SEPS, a.s.: www.sepsas.sk , časť Dokumenty. Všetci títo účastníci trhu s elektrinou v SR môžu predložiť „Oznámenia o možnosti poskytovania PpS“.
 • 2. Oznámenia o možnosti poskytovania PpS môžu byť predložené na všetky druhy PpS v zmysle TP.
 • 3. Oznámenia o možnosti poskytovania PpS musia obsahovať nasledovné údaje:
 • 3.1. Identifikačné údaje poskytovateľa
 • 3.2. Druh PpS
 • 3.3. Veľkosť disponibility konkrétnej PpS pre jednotlivé kalendárne týždne príslušného roka
 • 3.4. Predpokladané náklady na zabezpečenie disponibility podľa druhu PpS
 • 3.5. Iné podmienky dodávky, komentár
 • 4. Obdobie na ktoré môžu byť poskytnuté Oznámenia o možnosti poskytovania PpS: kalendárne roky 2009, 2010, 2011.
 • 5. Uzávierka predloženia Oznámení o možnosti poskytovania PpS – 16.06.2008.
 • 6. Kontaktná adresa pre zasielanie Oznámení o možnosti poskytovania PpS: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, obálku s Oznámením o možnosti poskytovania PpS označiť heslom: „Prieskum podporných služieb“

Komentár:
Predmetný prieskum nenahrádza verejnú súťaž ani výberové konanie v zmysle Prevádzkového poriadku SEPS, a.s., ktoré budú realizované. Budúce relevantné výberové konania pre predmetné roky budú realizované podľa platných rozhodnutí ÚRSO. Prieskum umožní využiť poznatky o potenciáli, možnostiach a záujme poskytovateľov PpS pri príprave pravidiel regulácie a následného nákupu PpS.

Aktuality