Zmeny zmlúv a prevod kapacít cezhraničného prenosu (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. pre poskytovanie prenosových služieb)

Zdieľať


10. Zmeny zmlúv a prevod
kapacít cezhraničného prenosu

 

Zmeny zmlúv na prenos týkajúce sa zníženia rozsahu dojednaného prenosu môžu byť urobené na základe písomnej žiadosti prepravcu formou návrhu dodatku k zmluve na prenos, doručené Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) najneskoršie 10 pracovných dní pred začiatkom obdobia, ktorého sa zmena týka. V návrhu dodatku musí byť uvedené obdobie a nová výška dojednanej kapacity a musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa. V prípade, že požadovaná zmena je v súlade s Podmienkami SEPS, a. s., zašle SEPS, a.s. . podpísaný dodatok späť prepravcovi a zaregistruje zmenu.


Žiadateľ môže tiež požiadať o prevedenie dojednanej kapacity na tretiu osobu. Žiadosť podáva na formulári: Požiadavka na pridelenie prenosovej kapacity zverejnenom na www.sepsas.sk a musí ju doručiť SEPS, a.s. najneskoršie 15 pracovných dní pred začiatkom obdobia, ktorého sa zmena týka. Prevod kapacity môže byť urobený iba na subjekt s už uzavretou príslušnou zmluvou na prenos (dovoz, vývoz, tranzit), alebo na subjekt, ktorý spĺňa Podmienky pre uzavretie zmluvy (s výnimkou pridelenia kapacity). Súčasne musí byť SEPS, a.s. doručená žiadosť o prevedenie kapacity aj za stranu subjektu, na ktorý je kapacita prevádzaná (nadobúdateľ). SEPS, a.s. preverí, či uvedený prevod zodpovedá Podmienkam a v kladnom prípade zašle do 5. pracovných dní po doručení žiadosti dodatok k zmluve žiadateľovi prevádzajúcemu kapacitu a dodatok k zmluve, alebo zmluvu na prenos subjektu preberajúcemu kapacitu. Potvrdené dodatky a / alebo zmluva musia byť doručené späť SEPS, a. s. podpísané štatutárnym zástupcom oboch subjektov najneskoršie 5 pracovných dni pred začiatkom obdobia, ktorého sa zmena týka. Zmena je platná okamihom doručenia SEPS, a. s. ak je splnená podmienka lehoty doručenia.

V prípade kapacít získaných v aukcii, prevod kapacít oznamujú obaja dotknutí partneri a prevod je uskutočnený písomným oznámením Aukčnej kancelárii o zaregistrovaní prevodu rezervácie.

Aktuality