Agentúra ACER začala so zberom údajov slúžiacich k dohľadu nad trhmi s energiami

Zdieľať

Dnes, 7. októbra 2015, vstúpila v platnosť povinnosť stanovená REMIT (Nariadenie EU o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiami) oznamovať záznamy o transakciách na veľkoobchodnom trhu s energiami, vrátane pokynov na obchodovanie, realizovaných na organizovaných trhových miestach. Ako dôsledok uvedeného, Agentúra pre spoluprácu regulátorov v sektore energetiky (ACER) začala so zberom prvých oznámení prostredníctvom Informačného systému REMIT ( tzv. ARIS systém). De facto, Agentúra ACER spustila Informačný systém ARIS už tento pondelok za účelom oznamovania nevysporiadaných dlhodobých kontraktov zrealizovaných na organizovaných trhových miestach (tzv. „back-loading“).
Požiadavka k oznamovaniu záznamov o transakciách na veľkoobchodnom trhu s energiami, vrátane pokynov na obchodovanie, je súčasťou nového monitorovacieho rámca, ktorý ustanovuje Nariadenie REMIT za účelom odhalenia a zabránenia zneužívania trhu na veľkoobchodnom trhu s energiami. V rozmedzí spomenutého rámca sa očakáva spoločná zodpovednosť medzi Agentúrou ACER a národnými regulačnými úradmi (NRAs). Agentúra ACER bude zhromažďovať obchodné a fundamentálne údaje a súčasne bude vykonávať monitoring, prvotnú analýzu a vyhodnotenia týchto údajov. Akýkoľvek odhalený prípad podozrenia bude oznámený národným regulačným úradom a v prípade potreby aj právne vymožiteľný.
Riaditeľ Agentúry ACER, pán Alberto Pototschnig uviedol: „Toto je dôležitý míľnik pri implementácii Nariadenia REMIT. Pre Agentúru ACER to bola neľahká výzva, nakoľko tento monitorovací rámec, ktorý zavádzame do praxe, je bezprecedentný čo do rozsahu aj podrobností. Aj preto by som rád poďakoval všetkým zainteresovaným, ktorí s nami pracovali počas ostatných rokov na tejto realizácii, ako aj mojim kolegom v Agentúre ACER, ktorí zvládli prekonať nedostatok zdrojov pri uskutočnení tohto cieľa. S údajmi, ktoré od dnes zhromažďujeme, Agentúra ACER a národné regulačné úrady, s ktorými tieto údaje budú zdieľané, budú mať po prvýkrát reálny obraz o obchodovaní na európskych veľkoobchodných trhoch s energiami, ktoré sa môžu využiť na odhalenie a zabránenie manipulácii na trhu, ako aj nelegálnemu využívaniu vnútorných informácií. Môžeme tak upokojiť účastníkov trhu, že všetci budú obchodovať na základe rovnakých informácií a tiež zákazníkov, že ceny, ktoré platia za energie, odzrkadľujú fundamenty trhu a nie sú deformované správaním zneužívajúcim trh“. Viac informácií je možné nájsť tu a na web stránke www.okte.sk.

Tlačové správy