Bezpečnostné cvičenie v SED

Zdieľať

Dňa 21. 4. sa v žilinskej budove Slovenského elektroenergetického dispečingu (ďalej „SED“) konalo súčinnostné taktické cvičenie akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (ďalej „SEPS“) a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.

SED Žilina ako jedno z pracovísk prevádzkovateľa prenosovej sústavy je dôležitým strategickým subjektom slovenskej elektroenergetiky a nepretržité dispečerské riadenie je kľúčovým prvkom bezpečného, spoľahlivého a kvalitného prevádzkovania elektrizačnej sústavy SR.

Cieľom cvičenia bolo preveriť funkčnosť a koordináciu činností bezpečnostných zložiek a zamestnancov spoločnosti SEPS v krízovej situácii v súlade so zákonom č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre. V zmysle predmetného zákona je povinnosťou SEPS ako prevádzkovateľa prvkov kritickej infraštruktúry pravidelne precvičovať modelovú situáciu hrozby narušenia alebo zničenia jednotlivých prvkov kritickej infraštruktúry.

Cvičenie prebehlo v priestoroch SED Žilina a na cestných komunikáciách v Žiline. Začalo sa o 13.30 h, keď sa do sídla SED dostal útočník, ktorý v budove odložil kufrík s výbušninou a v miestnosti pre dispečerov následne hrozil jej odpálením. Zároveň bolo narušiteľom na vrátnicu sídla SEPS v Bratislave telefonicky nahlásené uloženie výbušniny v SED Žilina. Na základe vzniknutej situácie bolo potrebné evakuovať budovu dispečingu a bol nariadený urýchlený presun dispečerskej smeny na náhradné dispečerské pracovisko.

Simulácia uvedenej kritickej situácie pomohla precvičiť vzájomnú komunikáciu členov krízového štábu počas mimoriadnej udalosti a zabezpečenie pohotovostných služieb v prenosovej sústave. Preverila sa tým funkčnosť informačného systému pri vyrozumení členov krízového štábu o mimoriadnej udalosti. Cvičením sa preverila aj koordinácia činností v krízovej situácii, ako evakuácia zamestnancov z budovy SED a presun dispečerov SED Žilina za policajného sprievodu na náhradné dispečerské pracovisko SEPS. Zodpovední pracovníci a dispečeri SED si zároveň prehĺbili vedomosti v rozhodovacom procese pri riešení vzniknutej mimoriadnej udalosti. Simulovaný útok umožnil preveriť aj efektívnosť zásahu policajného zboru a jeho schopnosť koordinácie vyčlenených síl a prostriedkov pri plnení úloh a opatrení po vzniku mimoriadnej udalosti v SED Žilina.

Cvičenie preverilo reálnosť spracovaného bezpečnostného plánu prvku kritickej infraštruktúry pre prípad hrozby narušenia alebo zničenia prvku. Celkovo možno cvičenie hodnotiť ako úspešné.

Získané skúsenosti z cvičenia budú využité na zdokonalenie príprav na prípadnú mimoriadnu situáciu, ako aj pri príprave a organizovaní ďalších cvičení na prvkoch kritickej infraštruktúry prevádzkovateľa slovenskej prenosovej sústavy.

Cvičením nebola narušená spoľahlivá a bezpečná prevádzka elektrizačnej sústavy a nedošlo ani k obmedzeniu dodávky elektriny odberateľom.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy