Celofiremné testovanie zamestnancov SEPS na COVID-19

Zdieľať

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), v rámci súboru prijatých opatrení pre minimalizáciu šírenia ochorenia COVID-19 pristúpila v dňoch 6. až 9. 11. 2020 k realizácii opakovaného celofiremného RT-PCR testovania zamestnancov. Máme nastavené pravidlá testovania RT-PCR testmi vzhľadom na ich vyššiu spoľahlivosť. Hlavným cieľom tohto opatrenia je ochrana zdravia zamestnancov spoločnosti v snahe zabezpečiť personálne pokrytie všetkých činností súvisiacich s bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou prenosovej  sústavy Slovenskej republiky.

V spolupráci s dodávateľom bolo zabezpečené otestovanie zamestnancov všetkých pracovísk – administratívnej budovy v Bratislave, Slovenského elektroenergetického dispečingu (SED) v Žiline, ako aj prevádzkových správ západného, stredného a východného Slovenska. Z celkovo otestovaných 508 zamestnancov boli piati pozitívni. Berúc do úvahy predchádzajúce testovania zamestnancov, či už v rámci akcie Spoločná zodpovednosť alebo RT-PCR testami, spoločnosť SEPS aktuálne eviduje 25 pozitívne testovaných zamestnancov.

Okamžite po získaní výsledkov testov boli prijaté adekvátne opatrenia. Špeciálne režimové opatrenia pre krízové situácie v súvislosti s COVID-19 boli pripravené na začiatku prvej vlny koronakrízy a sú priebežne dopĺňané a upravované na základe skúseností získaných z aplikačnej praxe.

Vďaka zodpovednému prístupu zamestnancov v pracovnom aj osobnom živote sa spoločnosti SEPS zatiaľ darí minimalizovať riziko šírenia tohto ochorenia medzi zamestnancami a v takto nastavenom režime bude naďalej pokračovať.

Spoločnosť SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy je zodpovedná za vyrovnanú výkonovú bilanciu spotreba/výroba, ako aj bezpečný a spoľahlivý prenos elektriny od najväčších výrobcov do distribučnej sústavy, k priamo pripojeným odberateľom a rovnako aj cezhraničný prenos elektriny. Spoločnosť SEPS je súčasne prevádzkovateľom prvkov kritickej infraštruktúry európskeho i národného významu. O to väčší dôraz je kladený na ich bezporuchový, spoľahlivý a bezpečný prevádzkový stav. Situácia je pozorne monitorovaná a priebežne sú prijímané opatrenia, ktorými reagujeme na aktuálny vývoj.  Špeciálne režimové opatrenia naša spoločnosť prijala a dodržiava už od začiatku hrozby šírenia ochorenia COVID-19.

Tlačové správy