ČEPS a SEPS sa dohodli na prehĺbení vzájomnej spolupráce v oblasti rozvoja trhu so službami výkonovej rovnováhy

Zdieľať

Prevádzkovatelia prenosových sústav v Českej republike a na Slovensku, spoločnosti ČEPS, a. s., a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „SEPS“), sa dohodli na užšej spolupráci v oblasti obstarávania služieb výkonovej rovnováhy. Cieľom projektu je ďalší rozvoj energetických trhov v súlade s európskou legislatívou.

Členovia predstavenstva zodpovední za dispečerské riadenie prevádzky prenosových sústav a energetický obchod Pavel Šolc (ČEPS) a Michal Pokorný (SEPS) sa dohodli na užšej spolupráci v oblasti obstarávania služieb výkonovej rovnováhy a rozvoja energetických trhov. Vznik expertného tímu bol potvrdený na rokovaní oboch spoločností dňa 20.11.2020. Náplňou tímu bude v prvom kroku identifikácia vhodných oblastí pre spoločný rozvoj a následne návrh a implementácia riešení podľa požiadaviek európskej legislatívy. Projektový tím bude mať tiež za úlohu nastaviť spôsob zdieľania stanovísk oboch spoločností tak, aby sa ČEPS a SEPS mohli vzájomne podporovať pri presadzovaní cieľov na európskej úrovni.

„Teší ma, že sme sa s kolegom z ČEPS zhodli na spoločnom postupe, a to ako v oblasti rozvoja spolupráce a harmonizácie trhov s podpornými službami, tak na väčšej miere harmonizácie stanovísk oboch spoločností v regionálnych a európskych štruktúrach, ako napríklad CORE región či ENTSO-E, čo povedie k efektívnejšiemu presadzovaniu našich stanovísk,“ povedal Michal Pokorný, člen predstavenstva SEPS.

„Spoluprácu s kolegami zo SEPS vnímam ako logický krok, vzhľadom k podobným trhovým pravidlám a pravidlám prevádzky prenosových sústav v oboch krajinách. Európska legislatíva ukladá prevádzkovateľom povinnosť vytvoriť spoločný trh s regulačnou elektrinou v rámci projektov MARI a PICASSO. Je taktiež zrejmé,že ďalším krokom bude vytvorenie základov spoločného trhu s podpornými službami. Na tento krok chceme byť pripravení a ponúknuť spoločné riešenie ako jeden zo štandardov,“ dodal Pavel Šolc, člen predstavenstva ČEPS, a.s.

ČEPS, a. s.

Akciová spoločnosť ČEPS pôsobí na území Českej republiky ako výhradný prevádzkovateľ prenosovej sústavy (elektrické vedenia 400 kV a 220 kV) na základe licencie na prenos elektriny, udelenej Energetickým regulačným úradom podľa Energetického zákona.

Udržuje, obnovuje a rozvíja 43 rozvodní so 77 transformátormi, z ktorých niektoré sú určené pre prevod elektrickej energie z prenosovej do distribučnej sústavy, a vedenia s napäťovou hladinou 400 kV s dĺžkou 3780 km a 220 kV s dĺžkou 1737 km.

V rámci elektrizačnej sústavy Českej republiky poskytuje ČEPS, a. s., prenosové služby a služby spojené so zaistením rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie v reálnom čase (systémové služby).

Spoločnosť ČEPS je začlenená do európskych štruktúr. Zaisťuje cezhraničné prenosy pre export, import a tranzit elektrickej energie. ČEPS, a. s., sa tiež dlhodobo aktívne podieľa na formovaní liberalizovaného trhu s elektrinou v ČR aj v Európe. Viac informácií nájdete na www.ceps.cz.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, vyrovnanú výkonovú bilanciu spotreba/výroba, zabezpečuje tranzit, export a import elektriny a jej presné meranie. SEPS prevádzkuje spolu 2138 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV a 790 km 220 kV vedení. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR.

SEPS je členom medzinárodnej skupiny Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami.

Kontakty pre média:

ČEPS, a. s.: Hana Klímová, mobil: +420 720 964 876, e-mail: klimova@ceps.cz

SEPS: Norbert Deák, mobil: +421 918 891 940, e-mail: norbert.deak@sepsas.sk

Zdroj: SEPS

Tlačové správy