Ďalší krok k zvýšeniu transparentnosti a zlepšenia kvality fungovania trhu s elektrinou v Slovenskej republike.

Zdieľať

Dňa 28.2.2011 usporiadala Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., (SEPS, a.s.) a OKTE, a.s., pod gesciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) stretnutie expertnej skupiny za účelom otvorenia diskusie vedúcej k zvýšeniu kvality, včasnosti a dostupnosti poskytovaných dát pre potreby zúčtovania odchýlok ako i jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou v SR.

Stretnutie bolo reakciou na závery rokovania, ktoré sa konalo na podnet zástupcov Združenia dodávateľov elektriny a zúčastnili sa ho experti všetkých distribučných spoločnosti zodpovední za zabezpečenie obchodného merania, členovia zástupcovia MH SR, ÚRSO, SEPS, a.s., OKTE, a.s., ako i zástupcovia Združenia dodávateľov elektriny.

Cieľom expertnej skupiny je nájsť riešenia, prípadne navrhnúť pokiaľ možno jednotné a štandardné postupy, ktoré by v čo možno najväčšej miere eliminovali existujúce disproporcie v oblasti poskytovaných dát pre potreby fakturácie a zúčtovania odchýlok. Ťažisko bude v skrátení doby stanovenia definitívnych dát pre potreby určenia odchýlky.

Podstatná časť prezentácií a následná diskusia bola venovaná metodike určovania zvyškového diagramu v jednotlivých distribučných spoločnostiach a informáciám o zabezpečení jednotlivých typov meraní a dostupnosti informácií z jednotlivých odberných miest.

Zástupca OKTE, a. s., prezentoval spôsob zúčtovania odchýlok a upozornil na problémové miesta v spôsobe zúčtovania pri aplikácií súčasne platných pravidiel.

Zástupca SEPS, a.s., prezentoval jednotlivé faktory vstupujúce do ceny odchýlky pri aplikovaní pravidiel zúčtovania, ktoré sú platné v súčasnosti a konkrétne prípady ich vzniku. Následne bol účastníkom stretnutia predstavený návrh na úpravu pravidiel zúčtovania odchýlok, eliminujúci vznik viacnákladov, ako príspevok SEPS, a.s., do diskusie o budúcnosti zúčtovania odchýlok.

Účastníci stretnutia ocenili aktivity MH SR a SEPS, a.s., ako aj vznik expertnej skupiny, výstupy ktorej by mohli prispieť k zlepšeniu konkurenčného prostredia pri dodávke elektriny koncovým zákazníkom. Najbližšie stretnutie expertnej skupiny sa uskutoční v priebehu marca 2011. Závery a výstupy zo zasadnutia expertnej skupiny budú využité v procese aktualizácie energetickej legislatívy.

Tlačové správy