Dnes bol úspešne prepojený český, slovenský a maďarský trh s elektrinou

Zdieľať

Dnes, 11. septembra 2012, prišlo k úspešnému prepojeniu českého, slovenského a maďarského trhu s elektrinou na princípe implicitnej alokácie cezhraničných kapacít. Táto metóda umožňuje súbežné obchodovanie na energetických burzách všetkých troch krajín, až do výšky dostupnej prenosovej kapacity. Predchádzajúce cezhraničné obchodovanie na slovensko-maďarskej hranici, ktoré prebiehalo v dvoch fázach ( zaistenie cezhraničných kapacít v rámci explicitnej aukcie a obchodovania na jednotlivých energetických burzách ) je teraz nahradené jednoduchším a predovšetkým efektívnejším mechanizmom nazvaným Market Coupling. Jedným z hlavných prínosov prepojenia trhov vyplývajúcim z implicitnej aukcie je účinnejšie prideľovanie voľných cezhraničných kapacít. Lepšie využitie cezhraničných kapacít a zjednodušenie cezhraničného obchodovania zaistí účastníkom väčšiu možnosť optimalizácie pri tvorbe portfólia. Obchodované množstvo elektriny na týchto prepojených trhoch prispeje k väčšej spoľahlivosti dodávok, vyššej likvidite trhu a nižšej cenovej volatilite. Výsledky denného obchodovania budú pravidelne zverejňované na webových stránkach jednotlivých búrz.

Na projekte, ktorý započal 30. mája 2011 podpísaním zmluvy o spolupráci na projekte zúčastnenými stranami (Memorandum of Understanding), spoločne pracovali organizátori trhu (OTE, OKTE a HUPX) a prevádzkovatelia prenosových sústav (ČEPS, SEPS a MAVIR) s podporou príslušných ministerstiev a národných regulačných úradov (ERU, URSO a MEH). Vyššie uvedená implicitná aukcia využíva pre vyhodnotenie denného trhu mechanizmus, ktorý je v súlade s algoritmom používaným v CWE regióne. Ďalším krokom zúčastnených strán bude spolupráca na projekte zavedenia implicitnej aukcie na základe flow-based metódy prepojeného CEE a NWE regiónu, ktorý je ďalším krokom pre vytvorenie jednotného európského trhu s elektrinou.

Všetci zúčastnení sa zhodli, že prvý deň prepojenia trhov na základe implicitnej aukcie prebehol plynule a bez problémov. Jednotlivé kroky procesu sa odohrali štandardne tak, ako boli naplánované v prípravnej fáze projektu.

Prehlásenie ERU, URSO a MEH: „Veľmi nás teší úspešné prepojenie českého, slovenského a maďarského denného trhu s elektrinou. Aj naďalej budeme rozvíjať úspešnú spoluprácu nie len medzi týmito troma krajinami, ale i v ďalších projektoch smerujúcich k začleneniu CEE regiónu do jedného spoločného európského trhu s elektrinou v roku 2014.“

Základné informácie:

HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac ZRt.
MAVIR Ltd. založilo svoju dcérsku spoločnosť HUPX Hungarian Power Exchange Ltd. 9. mája 2007 s registrovaným kapitálom s hodnotou 20 miliónov maďarských forintov. Najdôležitejším poslaním tejto spoločnosti bolo skompletizovanie prípravných prác na vytvorenie organizovaného trhu s elektrinou. HUPX Ltd. Pripravilo dokumenty potrebné na predloženie žiadosti o udelenie povolenia a vstúpilo do rokovaní ohľadom IT podpory systému obchodovania.
Splnením požiadaviek Rozhodnutia č. 794/2008 MAVIR Ltd. Predložil dokumentáciu žiadosti o udelenie povolenia na založenie a prevádzku organizovaného trhu s elektrinou, a to 11. septembra 2008 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti HUPX Hungarian Power Exchange Ltd.
Po dlhom konzultačnom procese Maďarská energetická kancelária na základe svojho Rozhodnutia č. 136/2009 z 9. apríla 2009 vydala povolenie na prevádzku organizovaného trhu s elektrinou na obdobie 10 rokov pre HUPX Hungarian Power Exchange Ltd. HUPX spustilo prevádzku trhu deň vopred 20. júla 2010.
Pre viac informácií navštívte prosím www.hupx.hu

MAVIR
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság [MAVIR- maďarský prevádzkovateľ prenosovej sústavy Ltd., MAVIR ZRt.] je mladou organizáciou s bohatými tradíciami a skúsenosťami. Tradícia, skúsenosti a mladosť sa v tomto prípade navzájom nevylučujú: predtým, ako bol založený MAVIR, Národné dispečingové centrum plnilo technické úlohy prevádzky sústavy, a to od novembra 1949. Vytvorení, integrovaného prevádzkovateľa prenosovej sústavy (PPS) 1. januára 2006 sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy včlenil do Divízie pre prevádzku sústavy v rámci Národnej elektrizačnej spoločnosti Ltd. a do Divízie pre prenosovú sústavu v rámci Maďarských elektrizačných spoločností Ltd. Vysoko zručný tím odborníkov, ktorí milujú svoju profesiu a vykonávajú ju na vysokej úrovni sa spojil s MAVIR ZRt., ktoré znamená viac, než len staré dispečingové centrum. V súčasnosti si MAVIR ZRt. plní nasledujúce povinnosti:

 • Poskytovanie spoľahlivej, účinnej a bezpečnej prevádzky Maďarskej elektrizačnej sústavy, vrátane požadovaných rezervných výrobných a prenosových kapacít;
 • Vykonávanie dohľadu a rozširovanie aktív prenosovej sústavy, s cieľom vykonávať akékoľvek práce spojené s obnovou, údržbou a rozvojom, nevyhnutné pre riadne a spoľahlivé poskytovanie dodávky;
 • Zabezpečovanie neprerušovanej prevádzky a ďalšie rozširovanie trhu s elektrinou a rovnocenného prístupu pre užívateľov sústavy;
 • Spracovávanie údajov získaných od účastníkov poskytovania dodávky elektriny;
 • Informovanie účastníkov trhu o hrozbe uzatvárania nerealizovateľných kontraktov;
 • Harmonizácia prevádzky Maďarskej elektrizačnej sústavy so sústavami v susedných krajinách;
 • Koordinácia medzinárodnej spolupráce;
 • Príprava Stratégie rozvoja sústavy a predkladanie návrhov na rozvoj výrobných blokov.

Na základe osvedčenia obsiahnutého v Rozhodnutí maďarského energetického úradu zo dňa 13. marca 2012, MAVIR pracuje v súlade s modelom ITO (Independent Transmission Operator – Nezávislý prenosový prevádzkovateľ ), a tým je MAVIR vlastníkom a prevádzkovateľom prenosovej siete v rámci vertikálne integrovaného elektrického združenia.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.mavir.hu

MEH
Maďarský energetický úrad (Hungarian Energy Office – HEO) je štátny verejný riadiaci orgán s nezávislou právomocou a kompetenciami, ktorý pôsobí pod riadením vlády a pod dohľadom ministra pre štátny rozvoj. HEO bol zriadený v roku 1994 aby vykonával úlohy, špecifikované v zákone o dodávke plynu, ako aj v zákone o elektrickej energii. Jednou z hlavných oblastí zodpovednosti HEO je podpora konkurencia na trhu s energiami.
V súvislosti s projektom CZ-SK-HU Market Coupling (Spájania trhov) je podľa ustanovení týchto zákonov HEO zodpovedný najmä za:

 • vydávanie a novelizáciu licencií pre prevádzku prenosovej sústavy (MAVIR) a pre prevádzku organizovaného trhu (HUPX);
 • schvaľovanie všeobecných podmienok trhu s elektrickou energiou (Obchodný zákon, pripravený MAVIR, Pravidlá trhu HUPX), ako aj obchodných kódexov držiteľov licencií;
 • určovanie rozsahu informácií, ktoré sa majú zverejňovať;
 • prešetrenie sťažností zákazníkov.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.eh.gov.hu

OTE, a.s.
OTE, a. s., český operátor trhu s elektrinou a plynom (OTE) je akciová spoločnosť založená v roku 2001. OTE poskytuje komplexné služby jednotlivým hráčom na trhoch s elektrinou a plynom v rámci Českej republiky. OTE spustil organizáciu obchodovania na trhu s elektrinou deň vopred v roku 2002 a v nasledujúcich rokoch aj na vnútrodenných a blokových trhoch s elektrinou. OTE funguje ako operátor plynárenského trhu od roku 2010, pričom pokrýva prevádzku trhu s plynom deň vopred a vnútrodenný plynárenský trh. Nepretržité spracovávanie údajov a ich výmena, nevyhnutná pre zúčtovanie a vysporiadanie nerovnováhy medzi kontrahovanými a aktuálnymi objemami dodanej a odobranej elektriny a plynu patrí medzi služby, ktoré OTE ponúka hráčom na trhu v rámci českého trhu s elektrinou a plynom, ako aj administratívne postupy spojené so zmenou dodávateľa. OTE takisto vedie Národný register emisií skleníkových plynov. OTE je držiteľom povolenia na vykonávanie činností operátora trhu pokrývajúce aktivity v rámci trhov s elektrinou a plynom v Českej republike.
Ďalšie informácie sú dostupné na www.ote-cr.cz

ČEPS, a.s.
ČEPS, ako držiteľ povolenia na činnosti spojené s prenosom elektriny, vydaného Energetickým regulačným úradom v súlade so Zákonom o energetike, je jediným českým prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Spoločnosť nesie zodpovednosť za údržbu a skvalitňovanie 39 transformovní, pozostávajúcich z 68 transformátorov, ktoré zabezpečujú dodávku elektriny z prenosovej sústavy do distribučnej sústavy, ako aj 400 kV vedení s celkovou dĺžkou 2979 km a 220 kV vedení s celkovou dĺžkou 1371 km. ČEPS je členom relevantných európskych medzinárodných organizácií. Spoločnosť zodpovedá za udržiavanie rovnováhy medzi dodávkou elektriny a dopytu v rámci českej elektrizačnej sústavy v reálnom čase (systémové služby) a za organizovanie cezhraničných výmen elektriny, vrátane tranzitov. ČEPS je tradične zainteresovaný do vytvárania liberalizovaných trhov s elektrinou v českej republike aj v Európe.
Ďalšie informácie sú dostupné na www.ceps.cz

ERÚ
Energetický regulačný úrad (ERÚ) bol zriadený 1. januára 2001 Zákonom č.. 458/2000 z 28. novembra 2000 o podmienkach obchodu a štátneho riadenia v energetickom priemysle a zmenách v súvisiacich zákonoch („Energetický zákon“) v znení neskorších úprav, ako administratívny orgán pre reguláciu energetického sektora v Českej republike. ERÚ zodpovedá najmä za podporu konkurencie na trhu s energiou, podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a ochranu záujmov zákazníkov v oblastiach energetického priemyslu, v ktorých nie je konkurencia realizovateľná.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.eru.cz.

OKTE, a. s.
OKTE, a. s., je organizátor krátkodobého trhu deň vopred v Slovenskej republike, akreditovaný Ministerstvom hospodárstva SR. OKTE, a. s., bol zaregistrovaný ako nezávislá právnická osoba 11. augusta 2010. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú regulované a vybrané typy poskytovaných služieb, ktoré sú predmetom cenovej regulácie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Organizácia krátkodobého denného trhu podlieha Prevádzkovému poriadku OKTE, a. s. Organizovaný krátkodobý denný trh umožňuje účastníkom trhu ponúkať alebo požadovať elektrinu, zvyšovať alternatívu zastávať pozíciu vyvažovacích obchodných činností, týkajúcich sa dodávky/ odberu elektriny, a tým znižovať možnosť vytvárania odchýlok medzi plánovanými a reálnymi hodnotami dodávky/ odberu elektriny.
Ďalšou úlohou OKTE, a. s., je vyrovnávanie odchýlok v rámci Slovenskej republiky.
Ďalšie informácie sú dostupné na www.okte.sk

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Od 21. januára 2002 spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., prevádzkuje prenosovú sústavu v rámci Slovenskej republiky ako nezávislá právnická osoba.
Poslaním spoločnosti je spoľahlivá prevádzka prenosovej sústavy, zabezpečovanie dispečerskej kontroly sústavy, jej údržba, obnova a rozvoj, s cieľom zabezpečovať udržateľnú a kvalitnú dodávku elektriny pre všetkých užívateľov prenosovej sústavy a jej paralelných prevádzok s vyrovnávacími prenosovými sústavami. Okrem toho, pre spoločnosť je zásadným prvkom dodržiavanie transparentných a nediskriminačných princípov prístupu do sústavy s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Takisto je základom rešpektovať požiadavky vyplývajúce z národnej a európskej legislatívy, rozhodnutí národného regulačného úradu, relevantných pravidiel prevádzky a medzinárodnej spolupráce v rámci synchronizovanej prepojenej elektrizačnej sústavy EÚ.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.sepsas.sk

URSO
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je štátny administratívny orgán, zriadený Zákonom č. 276/2001 o regulácii sieťových odvetví. Úrad plní funkciu regulačného orgánu, spolu s Regulačnou radou v odvetví elektriny, plynu centrálneho vykurovania a vodného hospodárstva, s cieľom vytvoriť podporu pre konkurenčné prostredie, aby sa chránili jednak zákazníci a jednak záujmy držiteľov licencií, aby dosiahli rozumnú návratnosť svojich investícií, a zaistiť spoľahlivú, ekonomickú a kvalitnú dodávku tovarov a služieb, týkajúcich sa sieťových odvetví.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke www.urso.gov.sk

Tlačové správy