Dodatok  č. 16 ku Kolektívnej zmluve spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Zdieľať

Dňa 9.7.2019 sa v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len SEPS), v Bratislave, Mlynské nivy 59/A, uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o znení Dodatku č. 16 ku Kolektívnej zmluve SEPS na roky 2012-2020 (KZ SEPS).

Zmluvné strany dojednali:

  • úpravu bodu 3, §15 Sociálny fond – bol aktualizovaný rozpočet sociálneho fondu na rok 2019 započítaním schválenej sumy doplnkového prídelu Valným zhromaždením spoločnosti (VZ) na riadnom zasadnutí VZ konanom dňa 16.5.2019, uznesenie č. 10;
  • doplnenie nového bodu 11 v §17 Starostlivosť o zamestnancov, o poskytovaný benefit – možnosť rekreácie/ubytovania zamestnancov spoločnosti a ich rodinných príslušníkov v podnikovej chate v Tatranskej Štrbe-Lieskovec. Zakomponovanie tohto benefitu do KZ SEPS súvisí s úpravou ceny ubytovania v tomto zariadení.

Dojednané zmeny sú zapracované v Dodatku č. 16 ku KZ SEPS, ktorý bude pre zamestnancov spoločnosti sprístupnený v Portáli Sharepoint v Základných dokumentoch spoločnosti.

 

JUDr. Eva Murínová
výkonný riaditeľ sekcie ľudských zdrojov

Zdroj: SEPS

Tlačové správy