Elektrizačná prenosová sústava sa pripravuje na piatkové zatmenie Slnka

Zdieľať

V dopoludňajších hodinách v piatok 20. marca budeme v Európe pozorovať zatmenie Slnka. V krajinách, ktoré zasiahne a ktoré majú veľký podiel výroby elektriny zo Slnka, môže v prípade jasného počasia nastať pokles výroby elektriny a po odznení zatmenia zas prudký nárast výroby a jej prebytok v sústave. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy na území Slovenska sa na zvládnutie nepriaznivých okolností spojených s čiastočným zatmením Slnka a s nimi súvisiacich problémov dlhodobo pripravuje s cieľom zabezpečiť spoľahlivé a bezpečné zásobovanie spotrebiteľov.

Čo sa týka výroby elektriny na území Slovenska počas piatkového čiastočného zatmenia, na prípadný výpadok sme pripravení a elektrina chýbať nebude, pretože prípadné výkyvy vo výrobe budú zabezpečené zazmluvnením vyšších objemov podporných služieb. Inštalovaný výkon slnečných elektrární na Slovensku predstavuje vo výrobe asi 10 % maxima zaťaženia v tomto období (marec). Výpadok časti fotovoltickej výroby môže ovplyvniť celkové pokrytie zaťaženia na výkonovej úrovni desiatok až cez sto megawatt, čo je pre ilustráciu podobný objem ako vyrába blok v uhoľnej elektrárni. Vzhľadom na inštalovaný výkon fotovoltických elektrární a prijímané opatrenia teda nepredpokladáme výskyt vážnejších problémov.

Pripravujú sa aj prevádzkovatelia všetkých prenosových sústav spolupracujúcich v rámci združenia ENTSO-E. Bola spracovaná analýza a prijaté rozsiahle opatrenia. Bol spracovaný aj dotazník, kde všetci deklarovali pripravenosť na zmeny výroby v súvislosti so zatmením. Riziková bude len situácia, ak ostatné krajiny v prepojenej celoeurópskej sústave, ktoré majú veľký podiel slnečných zdrojov na výrobe elektriny (predovšetkým Nemecko s inštalovaným výkonom cca 40 000 MW či Taliansko s inštalovaným výkonom cca 20 000 MW), nezvládnu zatmenie a pokles výroby. V takom prípade by mohli vzniknúť vážne problémy a nie je vylúčený ani úplný výpadok elektriny, tzv. blackout, vo veľkej časti prepojenej celoeurópskej prenosovej sústavy. Je reálne riziko, že masívne zlyhanie v oblastiach s vysokým podielom výroby elektriny zo solárnych zdrojov by sa prenieslo do okolitých sústav.

Naša snaha je pripraviť sa aj na takýto prípad. Vykonali sme a naďalej robíme opatrenia na zvládnutie týchto zavlečených problémov. Okrem už spomenutého obstarania vyššieho objemu rezerv sme vytvorili pracovnú skupinu, ktorá pozorne sleduje prípravy v rámci združenia prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E), prebehli zaškoľovania a preskúšania dispečerov ohľadom smerníc súvisiacich so stavom núdze a frekvenčným plánom v elektrizačnej sústave SR, obmedzili sme vypínanie zariadení prenosovej sústavy SR na 20. 3. 2015, preverili sme aktiváciu varovných systémov RAAS (operatívny informačný a varovný systém pre prevádzkovateľov prenosových sústav v strednej Európe) a EAS (európsky varovný systém), odskúšali sme funkčnosť signálov, najmä v súvislosti so zníženou a zvýšenou frekvenciou v sústave, a informovali sme partnerov o hrozbách. Na možné riziká sme pripravení – vykonali sme všetko potrebné a v prípade hroziaceho nedostatku počítame s podporou aj zo strany partnerov.

Hrozba porúch veľkého rozsahu, a teda aj blackout, je v európskej prepojenej sústave realitou. Môžu sa objaviť pri súbežnom zlyhaní technológií pre prenos, výrobu alebo spotrebu veľkých výkonov. Takéto zlyhania sa nedajú predvídať, dá sa im len predchádzať dodržiavaním prevádzkových pravidiel. Tiež je dôležité pripraviť sa na obnovenie dodávky elektriny v prípade, že k blackoutu dôjde. Na takéto situácie je zložité urobiť dokonalú prípravu, pretože mechanizmus ich vzniku je veľmi rôznorodý, ale je možné pripraviť určitý počet scenárov obnovy a otestovať schopnosť ich uplatnenia. Takéto kroky naša spoločnosť vykonáva a prikročila aj k testom jednotlivých scenárov. Sú to zložité akcie a vyžadujú si dlhodobú prípravu.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy