Energetické dátové centrum je v plnej prevádzke, prináša nové funkcionality pre trh v rôznych oblastiach elektroenergetiky

Zdieľať

Spoločnosť OKTE, a. s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou), dcérska firma spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., rozšírila k 1. 7. 2024 funkcionalitu Energetického dátového centra (EDC) o ďalšie metódy zdieľania elektriny a možnosť poskytovať flexibilitu cez agregačné bloky. Týmto krokom sa zabezpečila plná funkčnosť EDC, ktorá je v súlade s naplánovaným časovým harmonogramom.

EDC je centrálna platforma pre výmenu dát, ktorá účastníkom trhu poskytuje možnosť agregácie a vyhodnocovania flexibility, zdieľanie elektriny a registráciu zariadení na uskladnenie elektriny z dôvodu oslobodenia poplatkov za tarifu za prevádzkovanie systému. Vznikla v súlade s platnou vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy. Užívateľmi EDC sú účastníci trhu, medzi ktorých patria výrobcovia, agregátori*, aktívni odberatelia, energetické spoločenstvá, skupiny zdieľania, prevádzkovatelia zariadení na uskladňovanie elektriny, ako aj prevádzkovatelia sústav a dodávatelia.

Ako to funguje?

Platforma prináša jednoduchšiu výmenu dát o poskytovaní elektrickej energie medzi účastníkmi trhu a menej administratívy. Výrobcovia, ktorí nemajú podporu doplatkom**, resp. povinným výkupom, vďaka EDC získali možnosť ponúkať flexibilitu pre agregátorov, alebo zdieľať prebytočnú elektrinu koncovým odberateľom. Agregátori môžu spájať zdroje flexibility do agregačných blokov a môžu si vyberať medzi poskytovaním flexibility na odberných a odovzdávacích miestach alebo na zariadení.

„Vďaka EDC môže napríklad elektrinu vyrobenú z fotovoltických panelov umiestnených na základnej škole využiť dom seniorov, a to bez toho, aby boli priamo prepojené elektrickým vedením. Týmto spôsobom sa zníži domu seniorov faktúra za elektrinu o množstvo získané z fotovoltiky zo základnej školy,“ približuje fungovanie EDC Robert Sedlák, predseda predstavenstva a riaditeľ OKTE s tým, že v prípade záujmu o zapojenie sa do zdieľania elektriny odporúča obrátiť sa na OKTE na emailovej adrese edc@okte.sk.

Proces spustenia EDC je dlhodobý a bol rozdelený do viacerých fáz. Prvá sa datuje k 1. 7. 2023, kedy sa spustila registrácia nových účastníkov trhu. Ďalšia fáza sa začala 2. 10. 2023. Priniesla spustenie samotnej prevádzky informačného systému EDC, ktorý umožnil agregátorom, prevádzkovateľom zariadení na uskladnenie elektriny a skupinám zdieľania elektriny vykonávať svoju činnosť. Plná funkčnosť EDC sa dosiahla 1. 7. 2024, keď sa spustila nová funkcionalita platformy, ktorou sú nové spôsoby výpočtu zdieľania a zavedenie agregácie na agregačné bloky. V rámci tejto funkcionality tak vzniknú súbory jedného alebo viacerých zvolených odberných a odovzdávajúcich miest poskytujúcich flexibilitu predávanú na organizovaných trhoch s elektrinou alebo na trhu s podpornými službami, alebo za účelom minimalizácie odchýlky. Agregačný blok je riadený agregátorom prostredníctvom riadiaceho terminálu ako jeden celok.

„Energetické dátové centrum prinieslo úplne nové funkcionality pre výmenu a využívanie dát. Keďže prináša priestor pre spoluprácu pri obchode so silovou elektrinou, očakávame, že po spustení jeho plnej prevádzky sa záujem o EDC výrazne zvýši. A to najmä z radov výrobných energetických spoločností a energetických spoločenstiev,“ uzatvára Robert Sedlák.

 

* Agregátori flexibility dokážu optimalizovať a riadiť prevádzku flexibilných zariadení spotrebiteľov aj výrobcov v reálnom čase. Ich úlohou je agregovať nie práve nevyhnutnú elektrinu od spotrebiteľov a menších výrobcov a následne ju využiť na ponuku podporných služieb, zobchodovať na trhu alebo riadiť veľkosť odchýlky. Ako príklad môžeme uviesť mestské teplárne, ktoré pri výrobe tepla produkujú aj elektrickú energiu. Agregátor flexibility upravuje prevádzku tejto teplárne na základe pokynov SEPS za účelom vyregulovania elektrizačnej sústavy, teda napríklad zvyšuje výrobu elektriny v teplárni v prípade nedostatku elektrickej energie v sústave.

** Forma podpory OZE v zmysle § 3 a § 6 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tlačové správy