Informácia k situácii na profile CZ/SK

Zdieľať

V súvislosti s plánovanými prácami na vedeniach prenosovej sústavy došlo k zníženiu prenosovej schopnosti cezhraničného profilu medzi Českou republikou a Slovenskom. Toto obmedzenie je dočasné a návratk obvyklému stavu možno očakávať počas budúceho týždňa. Prevádzkovatelia prenosových sústav v ČR a na Slovensku boli v minulých dňoch svedkami neadekvátnej reakcie obchodníkov na túto situáciu, keď požiadavky na prenos výrazne prevyšovali bežné hodnoty. Existuje nebezpečenstvo, že vzhľadom na uplatňovanie princípu proporcionálneho krátenia požiadaviek na prenos bude tento stav bezdôvodne pretrvávať. V takomto prípade ČEPS, a. s., a SEPS, a. s., zvažujú možnosť krátkodobo znemožniť volné nominácie na profile CZ/SK a celú kapacitu poskytnúť pre denný trh s elektrinou. Účastníci trhu by o takomto kroku boli s predstihom informovaní.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS, a. s.)
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vznikla ako nezávislý právny subjekt dňa 21. januára 2002 a pôsobí ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike. Poslaním spoločnosti je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaručená spoľahlivá a kvalitná dodávka elektriny a paralelná prevádzka so susednými sústavami pod ENTSO-E pri rešpektovaní nediskriminačných a transparentných princípov prístupu k sieťam s minimálnymi dopadmi na životné prostredie. Viac informácií nájdete na www.sepsas.sk.

ČEPS, a. s.:
Akciová spoločnosť ČEPS pôsobí na území Českej republiky ako výhradný prevádzkovateľ prenosovej sústavy (elektrické vedenia 400 kV a 220 kV) na základe licencie na prenos elektriny udelenej Energetickým regulačným úradom podľa Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíja 39 rozvodní so 67 transformátormi, prevádzajúcimi elektrickú energiu z prenosovej do distribučnej sústavy, a trasy vedenia dlhej 2 968 km s napäťovou hladinou 400 kV a 1 371 km s napäťovou hladinou 220 kV. Spoločnosť ČEPS je začlenená do európskych štruktúr. V rámci elektrizačnej sústavy Českej republiky poskytuje ČEPS prenosové služby a služby spojené so zabezpečením rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie v reálnom čase (systémové služby). ČEPS ďalej zabezpečuje cezhraničné prenosy na export, import a tranzit elektrickej energie. Spoločnosť sa taktiež dlhodobo aktívne podieľa na formovaní liberalizovaného trhu s elektrinou v ČR i v Európe. Viac informácií nájdete na www.ceps.cz.

Tlačové správy