O Desaťročnom pláne rozvoja sústavy ENTSO-E sa rokovalo v Bratislave

Zdieľať

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., bola dňa 26. marca 2014 organizátorom „Regionálneho semináru ENTSO-E s dotknutými tretími stranami k Desaťročnému plánu rozvoja sústavy ENTSO-E a k Regionálnym investičným plánom ENTSO-E pre rok 2014“.

Zástupcovia prevádzkovateľov prenosových sústav združení v regionálnej skupine CCE (Continental Central East) pôsobiacej v rámci medzinárodnej organizácie ENTSO-E pod výborom pre rozvoj sústavy prezentovali na seminári v Bratislave proces tvorby Desaťročného plánu rozvoja sústavy ENTSO-E na rok 2014 a regionálneho plánu rozvoja, spôsob tvorby posudzovaných scenárov pre časový horizont 2030 a použitú metodiku hodnotenia projektov jednotlivých prevádzkovateľov prenosových sústav a projektov tretích strán prostredníctvom tzv. „market a sieťových analýz“, ako aj príklady hodnotenia niektorých konkrétnych projektov regiónu CCE z Desaťročného plánu rozvoja sústavy ENTSO-E na rok 2014.

Na seminári sa stretlo takmer 50 účastníkov z krajín strednej a východnej Európy – zástupcov ministerstiev, ktoré majú vo svojej kompetencii sektor energetiky, regulačných úradov, realizátorov potenciálnych elektroenergetických projektov na úrovni prenosovej sústavy, energetických podnikov a asociácií, mimovládnych organizácií a ďalších odborníkov z oblasti energetiky. Prezentácie boli zamerané na nové úlohy Desaťročného plánu rozvoja sústavy v súvislosti s nariadením (EU) 347/2013 a vyhodnotenia predkladaných projektov spoločného záujmu.
Priestor dostali aj iné dôležité témy: „Vyhodnotenie projektov Desaťročného plánu rozvoja sústavy založené na metodike analýzy nákladov a prínosov, ako aj ďalších dôležitých kritériách definovaných v tejto metodike, ktorú spracovala ENTSO-E“, „Projekty tretích strán v oblasti prenosu a uskladnenia elektriny v Desaťročnom pláne rozvoja sústavy ENTSO-E na rok 2014“, „Proces tvorby Desaťročného plánu rozvoja sústavy ENTSO-E na rok 2014 a scenáre pre rok 2030“, „Výsledky regionálnych ,market a sieťových štúdiíʻ“ a „Výsledky vyhodnotenia projektov pre vybrané scenáre“.

Účastníci seminára mali po každej prezentácii dostatočný priestor na kladenie otázok a vznesenie pripomienok k jednotlivým tematickým okruhom. Vzhľadom na kvalitu a rozsah diskusií k vybratým prezentáciám možno konštatovať, že cieľ seminára informovať strany zainteresované do problematiky Desaťročného plánu rozvoja sústavy ENTSO-E sa naplnil a okruh tém bol zvolený správne.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) je asociácia Európskych prevádzkovateľov prenosových sústav. Táto medzinárodná organizácia združuje 41 prevádzkovateľov prenosových sústav z 34 európskych štátov. Založenie ENTSO-E znamená zjednodušenie komunikácie medzi orgánmi Európskej únie na jednej strane a prevádzkovateľmi prenosových sústav na druhej strane. Úlohou ENTSO-E je posilniť spoľahlivosť prevádzky, optimalizovať riadenie a harmonizovať technický rozvoj prenosových sústav s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok elektriny a uspokojiť potreby vnútorného trhu s elektrinou v rámci EÚ.

Regionálna skupina CCE v rámci ENTSO-E pôsobí pod výborom ENTSO-E pre rozvoj sústavy a združuje desať prevádzkovateľov prenosových sústav (50Hertz, TenneT TSO, PSE, ČEPS, SEPS, MAVIR, APG, ELES, HOPS, Transelectrica) z deviatich európskych krajín (Nemecko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko)

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) je členom Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E. Poslaním SEPS je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaručená spoľahlivá, kvalitná a bezpečná dodávka elektriny všetkým užívateľom prenosovej sústavy a jej paralelná prevádzka so susednými prenosovými sústavami.

Desaťročný plán rozvoja sústavy ENTSO-E je dokument, ktorého vypracovanie predpisuje tretí energetický balíček EÚ. Spracováva sa v dvojročnej periodicite a jeho úlohou je zvýšiť informovanosť a transparentnosť ohľadom investícií potrebných do elektroenergetických prenosových sústav na celoeurópskej úrovni. Taktiež má podporovať rozhodovacie procesy na regionálnej a európskej úrovni.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy