Odsúhlasený návrh zásad prepojenia maďarskej a slovensko – českej trhovej oblasti

Zdieľať

Riadiaca skupina projektu prepojenia maďarskej a slovensko – českej trhovej oblasti odsúhlasila 24. augusta 2011 hlavné zásady a organizáciu riadenia integrovaných trhov a potvrdila cieľový dátum spustenia prepojenia trhov v 2. štvrťroku 2012.

Riadiaca skupina projektu prepojenia maďarskej a slovensko – českej trhovej oblasti sa stretla 24. augusta v Bratislave kvôli vyhodnoteniu aktuálneho postupu a pokroku v projekte. Organizátori denných trhov schválili výber COSMOSu ako algoritmu pre prepojenie trhov, za účelom zaistenia kompatibility s riešením, prijatým v regióne stredo – západnej a severo -západnej Európy (CWE/NWE). Súčasné aktivity na implementácii algoritmu a budúce usporiadania sú v súlade so stanoveným harmonogramom. PPS potvrdili, že výpočet kapacity pre prepojenie trhov sa bude vykonávať koordinovaným spôsobom, medzi zúčastnenými stranami. Výsledkom spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami je Riadiacou skupinou prijatý návrh usporiadania prepojenia trhov (pozrite priložený dokument „Poslanie a vízia projektu“).

Riadiaca skupina si zvolila za predsedu p. Jiřího Strnada, ktorý povedal: “Som veľmi rád, že projektový tím intenzívne pracuje na tom, aby dosiahol sľubované spustenie prepojenia maďarskej a slovensko – českej trhovej oblasti v 2. štvrťroku 2012. Veríme, že náš projekt prispeje k vytvoreniu vnútorného trhu s elektrinou v Európe v súlade so záväzným cieľom, stanoveným Európskou radou vo februári 2011. Okrem prepojenia českého, slovenského a maďarského trhu sa budeme zároveň snažiť spojiť s regiónom CWE/NWE spustením prepojenia trhov s NWE na konci roku 2012“.

Informácie o zúčastnených stranách projektu:
HEO
Maďarský úrad pre energiu (Hungarian Energy Office – HEO) je štátny verejný riadiaci orgán s nezávislou právomocou a kompetenciami, ktorý pôsobí pod dohľadom vlády a pod dohľadom ministra pre štátny rozvoj. HEO bol zriadený v roku 1994 za účelom vykonávania úloh, stanovených v zákone o dodávke plynu, ako aj v zákone o elektrickej energii. Jednou z hlavných oblastí zodpovednosti HEO je podpora konkurencia na trhu s energiami. V súvislosti s projektom prepojenia maďarskej a slovensko – českej trhovej oblasti je podľa ustanovení týchto zákonov HEO zodpovedný najmä za:
– vydávanie a novelizáciu licencií na prevádzku prenosovej sústavy (MAVIR) a na prevádzku organizovaného trhu (HUPX);
– schvaľovanie všeobecných podmienok trhu s elektrickou energiou (Obchodný zákon, pripravený MAVIRom, Pravidlá trhu HUPX), ako aj obchodných kódexov držiteľov licencií;
– určovanie rozsahu informácií, ktoré sa majú zverejňovať;
– prešetrenie sťažností zákazníkov.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.eh.gov.hu.

MAVIR
MAVIR (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság [MAVIR – Maďarský prevádzkovateľ prenosovej sústavy, s.r.o., MAVIR ZRt.] je mladá organizácia s veľkými tradíciami a rozsiahlymi skúsenosťami. Tradície, skúsenosti a mladý vek v tomto prípade nie sú v rozpore: pred založením MAVIRu vykonávalo Národné dispečerské stredisko technické úlohy prevádzky sústavy už od novembra 1949. Zriadením integrovaného prevádzkovateľa prenosovej sústavy (PPS) od 1. januára 2006, prevádzkovateľ prenosovej sústavy prevzal tiež sekciu pre Prevádzku siete z Národnej prenosovej spoločnosti a sekciu Prenosovej siete z Maďarských elektrární. Vysokokvalifikované tímy expertov, ktorí milujú svoju profesiu a vykonávajú ju na vysokej úrovni, sa stali súčasťou MAVIRu, ktorý predstavuje viac ako len starý dispečing: v súčasnosti medzi hlavné úlohy MAVIRu patria :

• zabezpečiť spoľahlivú, efektívnu a bezpečnú prevádzku maďarskej elektrizačnej sústavy, vrátane požadovaných rezervných kapacít výroby a prenosu;
• dohliadať a zveľaďovať základné imanie prenosovej sústavy, vykonávať všetky práce obnovy, údržby a rozvoja, potrebné pre správnu a spoľahlivú dodávku;
• zabezpečiť neprerušenú prevádzku a ďalšie rozširovanie trhu s elektrinou a prístup za rovnakých podmienok pre všetkých užívateľov sústavy;
• spracovávať údaje, obdržané od dodávateľov elektriny;
• informovať účastníkov trhu, aby neuzatvárali nerealizovateľné zmluvy;
• harmonizovať prevádzku maďarskej elektrizačnej sústavy so susednými sústavami;
• koordinovať medzinárodnú spoluprácu;
• pripravovať Stratégiu rozvoje siete a predkladať návrhy na rozvoj výrobnej základne.

HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac ZRt.

Spoločnosť MAVIR Ltd. Založila svoju dcérsku spoločnosť, HUPX Hungarian Power Exchange Ltd. Dňa 9. mája 2007 s výškou základného imania 20 miliónov forintov. Najdôležitejšou úlohou projektovej spoločnosti bolo vykonať prípravné práce pre zriadenie organizovaného trhu s elektrinou. HUPX Ltd. Pripravila dokumenty, potrebné pre predloženie žiadosti o licenciu a zahájila rokovania, týkajúce sa IT podpory obchodného systému.
Po splnení podmienok, stanovených v Rozhodnutí č. 794/2008 Maďarského regulačného úradu predložila spoločnosť MAVIR Ltd. Dokumentáciu k žiadosti o licenciu pre vytvorenie a prevádzkovanie organizovaného trhu s elektrinou dňa 11. septembra 2008 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti, HUPX Hungarian Power Exchange Ltd.
Po ukončení dlhého procesu konzultácií, Maďarský regulačný úrad vo svojom Rozhodnutí č. 136/2009 z 9. apríla 2009 vydal licenciu pre prevádzku organizovaného trhu s elektrinou na dobu 10 rokov pre spoločnosť HUPX Hungarian Power Exchange Ltd. HUPX zahájil prevádzku „denného trhu“ 20. júla 2010. Po jednom roku prevádzky spustil HUPX svoj nový segment trhu, ponúkajúci produkty na mesačnej / štvrťročnej / ročnej báze a maximálne fyzické termínované obchody.

ERÚ

Energetický regulačný úrad (‘ERÚ’) bol zriadený 1. januára 2001, Zákonom č. 458/2000 z 28. novembra 2000 o podmienkach obchodu a štátneho riadenia v energetickom priemysle a zmenách v súvisiacich zákonoch („Energetický zákon“) v znení neskorších úprav, ako administratívny orgán pre reguláciu energetického sektora v Českej republike. ERÚ zodpovedá najmä za podporu hospodárskej súťaže na trhu s energiou, podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a ochranu záujmov zákazníkov v oblastiach energetického priemyslu, v ktorých nie je hospodárska súťaž realizovateľná. ERÚ je organizovaný nasledujúcim spôsobom: divízia predsedu, sekcia pre reguláciu, sekcia pre legislatívu a administratívne riadenie, oddelenie pre stratégiu a útvar úradu ERO.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.eru.cz.

ČEPS, a.s.

ČEPS, ako držiteľ licencie na prenos elektriny, vydanej Energetickým regulačným úradom v súlade s Energetickým zákonom je výhradným českým prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Spoločnosť zodpovedá za údržbu a rozvoj 39 transformačných staníc, skladajúcich sa z 68 transformátorov, ktoré umožňujú dodávku elektriny z prenosovej sústavy do distribučnej siete, ako aj 400kV vedení s celkovou dĺžkou 2979 km a 220kV vedení s celkovou dĺžkou 1371 km. ČEPS je členom európskych medzinárodných energetických organizácií. Spoločnosť zodpovedá za udržiavanie rovnováhy dodávky a spotreby elektriny v rámci českej elektrizačnej sústavy v reálnom čase (systémové služby) a za organizovanie cezhraničných výmen elektriny vrátane tranzitov. ČEPS sa tradične zúčastňoval vytvárania liberalizovaných trhov s elektrinou, či už v Českej republike alebo v Európe. Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke www.ceps.cz.

OTE, a.s.
OTE, a.s., prevádzkovateľ českého trhu s elektrinou a plynom (OTE) je akciová spoločnosť, založená v roku 2001. OTE poskytuje komplexné služby pre jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou a plynom v Českej republike. OTE začala organizovať denný trh s elektrinou v roku 2002 a v ďalších rokoch na vnútrodennom a blokovom trhu s elektrinou. OTE je prevádzkovateľom trhu s plynom od roku 2010, vrátane prevádzky denného trhu s plynom a vnútrodenného trhu s plynom. Medzi služby ponúkané OTE účastníkom trhu na českom trhu s elektrinou a plynom patrí nepretržité spracovávanie údajov a ich výmena, potrebné pre zúčtovanie a vyrovnanie rozdielu medzi zmluvnými a skutočnými objemami elektriny a plynu, dodanými a obdržanými, ako aj administratívne postupy, súvisiace so zmenou dodávateľa. OTE tiež riadi Národný register emisií skleníkových plynov. OTE je držiteľom licencie pre činnosti prevádzkovateľa trhu, ktoré zahŕňajú činnosti na trhu s elektrinou a plynom v Českej republike. Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke www.ote-cr.cz.

URSO
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je štátny administratívny orgán, zriadený Zákonom č. 276/2001 o regulácii sieťových odvetví. Úrad plní funkciu regulačného orgánu, spolu s Regulačnou radou v odvetví elektriny, plynu centrálneho vykurovania a vodného hospodárstva, s cieľom vytvoriť podporu pre konkurenčné prostredie, za účelom ochrany jednak zákazníkov ako i záujmy držiteľov licencií, aby dosiahli rozumnú návratnosť svojich investícií, a zaistiť spoľahlivú, hospodárnu a kvalitnú dodávku tovarov a služieb, týkajúcich sa regulovaných odvetví. Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke www.urso.gov.sk.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Od 21. januára 2002 prevádzkuje spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. prenosovú sústavu v Slovenskej republike ako nezávislá právnická osoba. Poslaním spoločnosti je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zaistiť dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaistená udržateľná a kvalitná dodávka elektriny pre všetkých používateľov prenosovej sústavy a jej paralelnej prevádzky so susednými prenosovými sústavami. Pre spoločnosť je súčasne dôležité, aby dodržiavala princípy transparentnosti a nediskriminačného prístupu do siete s minimálnymi dopadmi na životné prostredie. Taktiež je dôležité rešpektovať požiadavky, vyplývajúce z národnej a európskej legislatívy, rozhodnutí národného regulačného úradu, relevantných pravidiel pre prevádzku a medzinárodnú spoluprácu v rámci synchronizovane prepojenej elektrickej sústavy EÚ. Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke www.sepsas.sk.

OKTE, a.s.
OKTE, a.s., je organizátor krátkodobého denného trhu s elektrinou v Slovenskej republike, akreditovaný Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. OKTE, a.s., bola zaregistrovaná ako samostatný právny subjekt 11. augusta 2010. Hlavná obchodná činnosť spoločnosti je regulovaná a vybrané druhy poskytovaných služieb podliehajú cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Organizovanie krátkodobého denného trhu funguje podľa Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. Organizovaný krátkodobý denný trh umožňuje účastníkom trhu ponúkať alebo žiadať elektrinu, zvýšiť možnosť mať vyrovanú obchodnú pozíciu pred dodávkou / odberom a znižovať pravdepodobnosť odchýlky medzi plánovanou a skutočnou hodnotou dodávky / odberu elektriny. Ďalšou povinnosťou OKTE, a.s. je zúčtovanie odchýlok v Slovenskej republike. Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke www.okte.sk.

  • Poslanie a vízia
  • Tlačové správy