OKTE, a. s., a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,
sú pripravené na reportovanie v 2. fáze REMIT

Zdieľať

Legislatíva REMIT (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou a vykonávací predpis Európskej komisie č. 1348/2014) ukladá účastníkom trhu s elektrinou a plynom povinnosť poskytovať Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) záznamy o transakciách na veľkoobchodných trhoch s energiou vrátane pokynov na obchodovanie.

Podľa REMIT sa oznamovacie povinnosti vzťahujú aj na Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a. s. (ďalej len „SEPS“), najmä pokiaľ ide o kapacitné kontrakty na prenos elektriny. V zmysle REMIT je prevádzkovateľ prenosovej sústavy, alebo osoba oprávnená konať v jeho mene, povinný oznamovať ACER a na požiadanie aj národnému regulačnému úradu údaje vyplývajúce zo zmlúv týkajúcich sa prenosu elektriny.

Dáta, ktoré SEPS poskytuje na platforme ENTSO-E pre transparentnosť, bude v mene SEPS do ACER poskytovať ENTSO-E. Údaje o alokácii kapacít na cezhraničných profiloch SEPS, ktoré sú prideľované prostredníctvom Joint Allocation Office S.A. a ČEPS, a. s., budú nahlasované uvedenými alokačnými kanceláriami. Údaje o transakciách vyplývajúcich z kontraktov na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave, finálnych nomináciách cezhraničných prenosov a výsledkoch aukcií organizovaných Aukčnou kanceláriou SEPS bude v mene SEPS nahlasovať do ACER Registrovaný oznamovací mechanizmus OKTE, a. s.

Za účelom zachovania prevádzkovej spoľahlivosti ACER požaduje, aby sa záznamy o transakciách vrátane pokynov na obchodovanie oznamovali prostredníctvom tzv. „Registrovaného oznamovacieho mechanizmu (RRM)“, ktorým sa rozumie osoba spĺňajúca technické a organizačné požiadavky na oznamovanie údajov, registrovaná v ACER na poskytovanie služieb oznamovania údajov. Splnenie týchto požiadaviek kladie nároky na vybudovanie informačného systému, organizačné riešenie a personálne zabezpečenie. OKTE, a. s., muselo splniť viacero náročných technických, bezpečnostných a organizačných požiadaviek v oblastiach kvality dát, prevádzky, riadenia, administratívy a komunikácie. Splnenie požiadaviek je certifikované ACER v rámci procesu registrácie a potvrdené testovaním komunikácie s Informačným systémom ACER.

RRM riešenie sprostredkovania nahlasovania údajov SEPS zahŕňa:

1. vykazovanie transakcií uskutočnených mimo organizovaný krátkodobý trh (kontrakty na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc),
2. vykazovanie finálnych nominácií cezhraničných prenosov na cezhraničných profiloch SEPS vrátane havarijnej výpomoci,
3. vykazovanie kontraktov týkajúcich sa prenosu elektriny (výsledky aukcií a kapacitné práva na slovensko-ukrajinskom cezhraničnom profile SEPS – WPS).

Na stretnutí projektového tímu dňa 4. apríla 2016, pred samotným spustením oznamovania, zástupcovia OKTE, a. s., a SEPS skonštatovali úspešné otestovanie funkčnosti nahlasovania transakcií SEPS do systému ACER prostredníctvom informačného systému RRM. Toto testovanie dokázalo pripravenosť informačných systémov SEPS a OKTE, a. s., na „Go-Live“, ktorý sa rozbehne 7. apríla 2016.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy