Opätovné pripojenie časti juhovýchodnej Európy k systému UCTE

ZdieľaťResynchronizácia – opätovné pripojenie dvoch zón UCTE, ktoré boli oddelené v roku 1991 v dôsledku vojnových udalostí v bývalej Juhoslávii, bola najvyššou prioritou UCTE veľa rokov. Avšak s riadnou prípravou tohto procesu nebolo možné začať až do začiatku tohto desaťročia. Z európskeho pohľadu bude mať opätovné spojenie kladný dopad nielen na energetický sektor v krajinách, ktoré sú už súčasťou druhej synchrónnej zóny UCTE – Albánsko, Bulharsko, Macedónska republika, Grécko, Rumunsko, Srbsko a Čierna Hora. Pozitívum sa prejaví tiež v tom, že regionálne trhy s elektrickou energiou v juhovýchodnej Európe budú začlenené do vnútorného trhu s elektrinou v rámci Európskej Únie aj fyzicky.

Pokračovať v procese resynchronizácie by nebolo možné bez opätovného vybudovania potrebnej infraštruktúry. Hlavné rekonštrukčné práce a výstavba kľúčovej prenosovej infraštruktúry, ktoré riadila spoločnosť HEP – prevádzkovateľ prenosovej sústavy s finančnou podporou domáceho úveru (rozvodne Ernestinovo a Zerjavinec s príslušnými vedeniami), boli ukončené v roku 2003. Zároveň „Jadranská línia“ Mostar-Gacko v Bosne a Hercegovine s el. stanicami a inými dôležitými vedeniami, ako je napr. Ugljevik -Ernestinovo a Sarajevo – Mostar, bola (za pomoci fondov programu „Power III“, ktorý je financovaný medzinárodnými finančnými inštitúciami) Spoločným riadiacim centrom (JPPC) úspešne uvedená do prevádzky v auguste tohto roku.

Pod vedením výkonného tímu pre opätovné pripojenie všetci prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) v regióne, úzko spolupracujúci v rámci UCTE, koordinovali všetky činnosti smerujúce k opätovnému začleneniu do spoločnej synchrónnej zóny UCTE od roku 2002. Podrobný program mnohostrannej resynchronizácie pripravil výkonný tím a bol schválený jeho členmi (PPS oboch strán súčasného rozhrania medzi dvoma zónami UCTE a ostatní dotknutí PPS tejto oblasti). Uvádza sa v ňom, že všetky predošlé povinne odsúhlasené technické a organizačné podmienky na opätovné pripojenie (infraštruktúra prenosovej sústavy, pripravenosť riadiacich blokov, opatrenia na zachovanie ustáleného stavu a dynamická stabilita celého opätovne pripojeného systému, prenos údajov on-line), budú splnené do 22. septembra 2004. Uvedená nevyhnutná etapa stanoveného programu v chorvátskej sústave bola úspešne zrealizovaná dňa 25. septembra 2004.

Zasadnutie Riadiaceho výboru UCTE, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. septembra 2004 v Sarajeve, potvrdilo závery práce výkonného tímu a jeho návrh na začatie procesu resynchronizácie dňa 10. októbra 2004, ktorý bude koordinovaný zo Záhrebu v Chorvátsku. Počas fázy skúšobnej prevádzky, ktorá je plánovaná do 1. novembra 2004, nebudú z bezpečnostného hľadiska možné cezhraničné výmeny na resynchronizačných rozhraniach. Príslušní PPS a výkonný tím budú starostlivo monitorovať skúšobnú prevádzku. Po ich kladnom zhodnotení bude po 1. novembri 2004 vydané rozhodnutie, v ktorom bude vymedzený presný dátum pre začatie výmen cez rozhranie, a zároveň spôsob ako môžu tieto výmeny postupne narastať až na hodnotu maximálnej kapacity prenosových vedení.

 

Profil UCTE:

Únia pre koordináciu prenosu elektrickej energie (UCTE) koordinuje záujmy prevádzkovateľov prenosových sústav 22 štátov Európy. Ich spoločným cieľom je zaručovať bezpečnú prevádzku prepojených elektrizačných sústav. 50 rokov spoločných aktivít položilo základy vedúceho postavenia vo svete, ktoré UCTE zastáva čo sa týka kvality synchrónnej prevádzky prepojených elektrizačných sústav. Prostredníctvom sietí UCTE sústavy je elektrická energia dodávaná 450 miliónom ľudí a celková ročná spotreba elektrickej energie je približne 2300 TWh. Blízka spolupráca členských krajín je nevyhnutná pre vytvorenie čo najlepšie využiteľného prospechu, poskytovaného prepojenou prevádzkou. Z tohto dôvodu, UCTE vytvorila rad pravidiel a odporúčaní, ktoré vytvárajú základy pre plynulú prevádzku systému.

 
Dokument na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
UCTE: tlačová správa TlacovaSprava2004_10_08.doc 89 kB

Tlačové správy