Opatrenia v súvislosti s ochranou pred prenosom infekcie koronavírus COVID-19 v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., v podmienkach Slovenského elektroenergetického dispečingu, Žilina

Zdieľať

Na celom území Slovenskej republiky platí mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR zo dňa 11. 3. 2020 a núdzový stav v zdravotníctve vyhlásený uznesením vlády SR zo dňa 15. 3. 2020 s účinnosťou od 16. 3. 2020.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „SEPS“) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý je zodpovedný za vyrovnanú bilanciu spotreba/výroba, ako aj bezpečný a spoľahlivý prenos elektriny od najväčších výrobcov do distribučnej sústavy, k priamo pripojeným odberateľom a tiež cezhraničný prenos elektriny, od začiatku situáciu pozorne monitoruje a postupne prijíma opatrenia, ktorými reaguje na aktuálny vývoj situácie.

Dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS so sídlom v Žiline (ďalej „SED“) je jedno z viacerých pracovísk prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje nepretržité dispečerské riadenie. Je kľúčovým prvkom bezpečného, spoľahlivého a kvalitného prevádzkovania nielen prenosovej, ale celej elektrizačnej  sústavy (ďalej „ES“) SR. Aj z tohto dôvodu spoločnosť SEPS prijala špeciálne režimové opatrenia pre minimalizáciu šírenia ochorenia COVID-19 v podmienkach SED.

Okrem základných bezpečnostných opatrení, ako sú zákaz vstupu do objektu SED mimo osôb majúcich oprávnenie na vstup, kontrola telesnej teploty s pravidelným opakovaním počas výkonu práce a zákaz fyzickej účasti zamestnancov SEPS na akýchkoľvek mimopracovných aktivitách a stretnutiach, sme prijali špeciálne režimové opatrenia. Striedanie dispečerských zmien je riadené tak, aby sa odchádzajúci a prichádzajúci dispečeri nestretli. Vždy pred nástupom novej zmeny je zabezpečená dezinfekcia priestorov dispečerskej sály aj náhradného pracoviska, využívaného pri striedaní zmien. Samozrejmosťou je pri striedaní zmien dezinfekcia telefónov, klávesníc a inej používanej techniky, ako aj používanie ochranného rúška. Počas pracovnej doby platí pre všetkých prísny zákaz opúšťania areálu SED.

Aj napriek tomu, že výrobcovia elektriny deklarujú svoju pripravenosť a garantujú výrobu elektriny aj v prípade výskytu nákazy u ich zamestnancov, spoločnosť SEPS sa pripravuje aj na krízový scenár s možnosťou vyhlásiť stav núdze v elektroenergetike podľa §20 zákona o energetike.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy