Fórum regulácie elektrickej energie uvítava (prijíma) navrhnutý súbor prevádzkových noriem prezentovaných združením UCTE a vyzýva združenie k ďalšiemu vylepšovaniu a rozširovaniu týchto noriem z hľadiska právnych aspektov a tvorivého procesu
 
Počas 8. zasadnutia Fóra regulácie elektrickej energie vo februári tohto roka, na
ktorom Európska Komisia, Regulátory, prevádzkovatelia prenosových sústav a
spotrebiteľské organizácie diskutovali o otázkach rozvoja európskeho trhu s
elektrickou energiou, bolo združenie UCTE poverené úlohou navrhnutia spoločného
súboru zásad spoľahlivosti a bezpečnosti pre prevádzku medzinárodne prepojených
prenosových sústav.

V spojitosti s týmto poverením, UCTE znovu preverilo všetky už existujúce
pravidlá, ktoré sa úspešne osvedčili v priebehu posledného obdobia a 18.10.2002
prednieslo prvé návrhy všeobecných zásad (noriem).


Fórum potvrdilo, že je potrebný komplexný súbor všeobecných zásad bezpečnosti
a spoľahlivosti, ktoré by mali prevádzkovatelia PS a užívatelia siete dodržiavať,
aby sa zabezpečilo efektívne a bezpečné fungovanie prepojenej sústavy a príslušná
kvalita dodávok elektrickej energie.


UCTE prezentovalo návrhy ako ďalej rozvíjať spoločné normy bezpečnosti a
spoľahlivosti, čo „Fórum“ uvítalo.


UCTE bolo vyzvané pokračovať vo svojej práci a naďalej rozvíjať progresívne
záväznejšie pravidlá. UCTE bude viesť tento proces počas pravidelných stretnutí,
konaných na technickej úrovni spolu s CEER, NORDEL a Komisiou. Keď to bude
vhodné, budú všetky dôležité strany, vrátane užívateľov sústavy, prizvané k
účasti na týchto stretnutiach. UCTE predloží ďalšie dosiahnuté pokroky na
nasledujúcom stretnutí „Fóra“.

Zdroj: UCTE October 2002

Tlačové správy