Podpísanie podnikovej kolektívnej zmluvy pre roky 2008-2009

Zdieľať

V utorok 27.novembra 2007 predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., zastupujúci zamestnávateľa a predseda odborovej organizácie pri Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s., zastupujúci zamestnancov, podpísali Kolektívnu zmluvu na roky 2008-2009.

Podpísaniu zmluvy predchádzalo kolektívne vyjednávanie, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 5. novembra 2007 v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len SEPS, a.s.), Bratislava, Mlynské Nivy 59/A. Dôvodom pre kolektívne vyjednávanie bolo, že účinnosť Podnikovej kolektívnej zmluvy uzatvorenej na roky 2006-2007 končí dňom 31.12.2007. Zmluvné strany sú podľa platného zákona o kolektívnom vyjednávaní povinné začať rokovanie o uzavretí novej kolektívnej zmluvy (ďalej len KZ) najmenej 60 dní pred skončením platnosti uzatvorenej KZ.

Východiskom pre spracovanie KZ boli príslušné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce kolektívne vyjednávanie, pracovné právo, sociálnu politiku, odmeňovanie, minimálnu mzdu, ochranu práce, kolektívne pracovno-právne vzťahy.

Zmluvné strany upresnili, upravili a dohodli jednotlivé ustanovenia KZ SEPS, a.s., na roky 2008-2009 tak, aby ich výklad bol jednoznačný a aby boli zavedené jasné aplikačné pravidlá týchto ustanovení.

V porovnaní s predchádzajúcou KZ zmluvné strany dohodli :

  • záväznosť KZ aj pre prípadných právnych nástupcov zamestnávateľa, na obdobie dvoch rokov, t. zn. 2008-2009,
  • poskytnutie dovolenky za príslušný kalendárny rok v rozsahu 5 dní nad nárok ustanovený platným Zákonníkom práce,
  • štruktúru zložiek mzdy,
  • úpravu jednotlivých mzdových zvýhodnení,
  • úpravu kritérií a podmienok pre poskytovanie jednotlivých zložiek mzdy, vrátane nezaručenej zložky mzdy (odmeny),
  • mzdový rast pre rok 2008;zvýšenie základných mzdových taríf za rok 2008 oproti roku 2007 o 3%, s účinnosťou od 01.01.2008,
  • poskytovanie príspevkov zo sociálneho fondu a ich výšku platnú od 01.01.2008,
  • a rozšírili poskytovanie vybraných benefitov pre cieľovú skupinu zamestnancov zaradených do mimoevidenčného stavu, t.zn., zamestnankyne/cov na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke a na neplatenom voľne odsúhlasenom zamestnávateľom.

Kolektívna zmluva SEPS, a.s., na roky 2008-2009 bude zverejnená v Portáli KIS-LOTUS, v Dokumentácii riadenia, v Základných dokumentoch.

Zora Maková
výkonný riaditeľ sekcie ľudských zdrojov

Zdroj: SEPS, a.s.

Tlačové správy