Potreba rozdelenia nemecko-rakúskej obchodnej zóny

Zdieľať

Spoločná štúdia vypracovaná prevádzkovateľmi prenosových sústav (TSOs) Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska analyzuje faktory spôsobujúce fenomén neplánovaných tokov elektriny v regióne strednej a východnej Európy (CEE). Štúdia poskytuje dôkazy o tom, že cezhraničné transakcie uzavreté v rámci spoločnej nemecko-rakúskej obchodnej zóny spôsobujú významné neplánované toky elektriny v CEE regióne.

Štúdia potvrdzuje už skôr oznámené obavy ČEPS, MAVIR, PSE a Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. (ďalej len „SEPS, a. s.“) a posilňuje ich snahy o zmenu aktuálneho usporiadania trhu v regióne strednej a východnej Európy, a to najmä pokiaľ ide o zmenu nemecko-rakúskej obchodnej zóny“. Dohody o budúcom fungovaní cezhraničného obchodu musia zabezpečiť, aby zaťaženie spôsobené neplánovanými tokmi elektriny, ktoré v súčasnej dobe nesú Poľsko, Česka republika, Slovensko a Maďarsko bude prevzaté tými, ktorí ich spôsobujú. Podľa názoru štyroch prevádzkovateľov prenosových sústav strednej a východnej Európy, správna koncepcia trhu pre budúce výpočty cezhraničných kapacít a mechanizmus ich prideľovania musia zohľadňovať vzájomné závislosti medzi zobchodovanými objemami elektriny a výslednými dopadmi na toky výkonov v prepojenej Európskej elektrizačnej sústave. Podľa názoru ČEPS, MAVIR, PSE a SEPS, a. s., iba správne implementovaná Flow-Based metodika (zohľadnenie fyzikálnych tokov elektriny v sústavách) je schopná splniť túto požiadavku. To sa avšak dá dosiahnuť iba vtedy, ak dôjde k zmene vymedzenia obchodných zón, alebo ak zavedenie Flow-Based Market Couplingu bude sprevádzané ďalšími opatreniami, ktoré zmiernia negatívny dopad neplánovaných tokov.

Toto je druhá spoločná analýza českého (ČEPS), maďarského (MAVIR), poľského (PSE) a slovenského (SEPS, a. s.) prevádzkovateľa prenosovej sústavy zameraná na problematiku neplánovaných tokov elektriny v súvislosti so zónovým usporiadaním trhu a predovšetkým súčasnej spoločnej nemecko-rakúskej obchodnej oblasti. V porovnaní s prvou štúdiou (Position on Bidding Zones Definition) , ktorá predstavila niekoľko odporúčaní pre ďalšie kroky, ktoré by mali byť prijaté s cieľom účinne riešiť problém neplánovaných tokov, táto štúdia prináša číselné dôkazy a poskytuje analýzu dôsledkov neplánovaných tokov s využitím reálnych dát.

Výsledky štúdie ukazujú veľmi silnú závislosť medzi výmenami elektriny v rámci spoločnej nemecko-rakúskej obchodnej zóny a výskytu neplánovaných tokov v regióne strednej a východnej Európy. V prípade, že tieto obchodné výmeny boli nízke, boli nízke aj neplánované toky cez okolité sústavy. Avšak, v prípadoch keď spomínané obchodné výmeny dosahovali vysoké hodnoty, predovšetkým Poľsko a Česká republika museli zápasiť s vysokými hodnotami neplánovaných tokov elektriny, ktoré ohrozovali bezpečnosť ich prenosových sústav. V týchto situáciách, až do 50% z obchodne dohodnutej výmeny medzi Nemeckom a Rakúskom bolo fyzicky prenášané cez susediace siete, nútiac dotknutých prevádzkovateľov prenosových sústav prijímať mimoriadne opatrenia na nápravu s cieľom zabezpečiť bezpečnosť dodávok.

Stiahnuť štúdiu tu.

Viac informácií:
ČEPS, a. s.:
ČEPS, ako držiteľ povolenia na činnosti spojené s prenosom elektriny, vydaného Energetickým regulačným úradom v súlade so Zákonom o energetike, je jediným českým prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Spoločnosť nesie zodpovednosť za údržbu a skvalitňovanie 41 transformovní, pozostávajúcich z 71 transformátorov, ktoré zabezpečujú dodávku elektriny z prenosovej sústavy do distribučnej sústavy, ako aj 400 kV vedení s celkovou dĺžkou 3008 km a 220 kV vedení s celkovou dĺžkou 1349 km. ČEPS je členom relevantných európskych medzinárodných organizácií. Spoločnosť zodpovedá za udržiavanie rovnováhy medzi dodávkou elektriny a dopytu v rámci českej elektrizačnej sústavy v reálnom čase (systémové služby) a za organizovanie cezhraničných výmen elektriny, vrátane tranzitov. ČEPS je tradične zainteresovaný do vytvárania liberalizovaných trhov s elektrinou v českej republike aj v Európe.
Ďalšie informácie sú dostupné www.ceps.cz.

MAVIR:
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság [MAVIR- maďarský prevádzkovateľ prenosovej sústavy Ltd., MAVIR ZRt.] je mladou organizáciou s bohatými tradíciami a skúsenosťami. Tradícia, skúsenosti a mladosť sa v tomto prípade navzájom nevylučujú: predtým, ako bol založený MAVIR, Národné dispečingové centrum plnilo technické úlohy prevádzky sústavy, a to od novembra 1949. Vytvorení, integrovaného prevádzkovateľa prenosovej sústavy (PPS) 1. januára 2006 sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy včlenil do Divízie pre prevádzku sústavy v rámci Národnej elektrizačnej spoločnosti Ltd. a do Divízie pre prenosovú sústavu v rámci Maďarských elektrizačných spoločností Ltd. Vysoko zručný tím odborníkov, ktorí milujú svoju profesiu a vykonávajú ju na vysokej úrovni sa spojil s MAVIR ZRt., ktoré znamená viac, než len staré dispečingové centrum: v súčasnosti si MAVIR ZRt. plní nasledujúce povinnosti:

• Poskytovanie spoľahlivej, účinnej a bezpečnej prevádzky Maďarskej elektrizačnej sústavy, vrátane požadovaných rezervných výrobných a prenosových kapacít;
• Vykonávanie dohľadu a rozširovanie aktív prenosovej sústavy, s cieľom vykonávať akékoľvek práce spojené s obnovou, údržbou a rozvojom, nevyhnutné pre riadne a spoľahlivé poskytovanie dodávky;
• Zabezpečovanie neprerušovanej prevádzky a ďalšie rozširovanie trhu s elektrinou a rovnocenného prístupu pre užívateľov sústavy;
• Spracovávanie údajov získaných od účastníkov poskytovania dodávky elektriny;
• Informovanie účastníkov trhu o hrozbe uzatvárania nerealizovateľných kontraktov;
• Harmonizácia prevádzky Maďarskej elektrizačnej sústavy so sústavami v susedných krajinách;
• Koordinácia medzinárodnej spolupráce;
• Príprava Stratégie rozvoja sústavy a predkladanie návrhov na rozvoj výrobných blokov.

Na základe osvedčenia obsiahnutého v Rozhodnutí maďarského energetického úradu zo dňa 13. marca 2012, MAVIR pracuje v súlade s modelom ITO (Independent Transmission Operator – Nezávislý prenosový prevádzkovateľ ), a tým je MAVIR vlastníkom a prevádzkovateľom prenosovej siete v rámci vertikálne integrovaného elektrického združenia.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.mavir.hu.

PSE S.A.:
PSE je prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Poľsku, je spoločnosťou s kľúčovým významom pre národné hospodárstvo, ktorá bola zapísaná do registra podnikov osobitného významu pre hospodárstvo a obranu. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie služieb prenosovej sústavy v súlade s požadovanými kritériami pre bezpečnú prevádzku poľskej elektrizačnej sústavy a dodržiavanie objektívnych a transparentných zásad, ktoré zabezpečujú rovnaké zaobchádzanie so zainteresovanými stranami, rovnako ako s náležitým ohľadom na životné prostredie.

Hlavné ciele činnosti PSE S.A. sú:
• poskytovanie služieb súvisiacich s prenosom elektriny a zabezpečenie bezpečnej a nákladovo efektívnej prevádzky poľskej elektrizačnej sústavy pri splnení podmienok synchrónneho prevádzkovania s ostatnými európskymi systémami,
• zabezpečiť potrebný rozvoj domácej prenosovej sústavy a cezhraničných prepojení,
• sprístupnenie prenosovej kapacity na základe trhových metód pre účely cezhraničných výmen, budovanie technickej infraštruktúry pre prevádzku na domácom veľkoobchodnom trhu s elektrinou.
Dodatočné informácie dostupné na www.pse.pl

SEPS, a. s.:
Od 21. januára 2002 spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., prevádzkuje prenosovú sústavu v rámci Slovenskej republiky ako nezávislá právnická osoba.
Poslaním spoločnosti je spoľahlivá prevádzka prenosovej sústavy, zabezpečovanie dispečerskej kontroly sústavy, jej údržba, obnova a rozvoj, s cieľom zabezpečovať udržateľnú a kvalitnú dodávku elektriny pre všetkých užívateľov prenosovej sústavy a jej paralelných prevádzok s vyrovnávacími prenosovými sústavami. Okrem toho, pre spoločnosť je zásadným prvkom dodržiavanie transparentných a nediskriminačných princípov prístupu do sústavy s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Takisto je základom rešpektovať požiadavky vyplývajúce z národnej a európskej legislatívy, rozhodnutí národného regulačného úradu, relevantných pravidiel prevádzky a medzinárodnej spolupráce v rámci synchronizovanej prepojenej elektrizačnej sústavy EÚ. Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.sepsas.sk.

Tlačové správy