Prebieha aktívna príprava prepojenia krátkodobého trhu s elektrinou v ČR a SR

Zdieľať

Tlačová správa
Bratislava, Praha, 15.1.2009

Spoločnosti ČEPS, a.s. (ČEPS), Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., (SEPS, a.s.) a Operátor trhu s elektrinou, a.s., (OTE) pripravujú úpravu podmienok a spôsobu denného obchodovania s elektrinou a prístupu k prenosovej cezhraničnej kapacite profilu ČR/SR. Prípravy prebiehajú podľa záverov protokolu z rokovania o prepojení národných trhov s elektrinou, ktorý 22. 5. 2008 podpísali minister priemyslu a obchodu ČR Martin Říman a minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

Prepojenie oboch národných trhov sa uskutoční v druhej polovici roku 2009. Stane sa tak po spustení denného organizovaného trhu s elektrinou v Slovenskej republike a jeho prepojení s organizovaným krátkodobým trhom v Českej republike. Cezhraničná prenosová kapacita potrebná na prenesenie elektriny z jedného národného trhu na druhý bude pridelená formou tzv. dennej implicitnej aukcie (kapacita bude súčasťou zobchodovanej elektriny), podľa odborného názvoslovia ide o tzv. Market Coupling.

Táto iniciatíva je v súlade so zámermi Európskej únie (EÚ) vytvoriť jednotný trh s elektrinou formou prepájania národných trhov s elektrinou a v úplnom súlade s európskou legislatívou EÚ (nariadenie ES 1228/2003 a smernica 2005/89/ES). Prepojenie českého a slovenského národného trhu s elektrinou formou implicitnej alokácie prenosovej kapacity je pilotným projektom v regióne strednej a východnej Európy. Túto iniciatívu kladne privítali i ostatné regulačné úrady stredoeurópskeho regiónu na stretnutí zástupcov prevádzkovateľov prenosových sústav a regulačných úradov vo Viedni dňa 16. septembra 2008 a jej prezentácia sa konala na XV. zasadaní Florentského fóra v dňoch 24. a 25. 11. 2008.

Cieľom prepojenia národných trhov s elektrinou v ČR a SR je, pri zachovaní suverenity riadenia národných prenosových sústav a regulačných oblastí, umožniť účastníkom oboch národných trhov žiadať/ponúkať elektrinu na národných trhových miestach. Výsledkom tohto vzájomného obchodovania bude jednotná cena pre obidva národné trhy po zosúladení kriviek ponuky/dopytu v prípade dostatočnej cezhraničnej prenosovej kapacity, alebo dve rozličné ceny pre obe oblasti prevádzkovateľov sústav v prípade vyčerpania dostupnej kapacity spoločného cezhraničného profilu.

Na kúpu elektriny a kúpu potrebnej prenosovej kapacity cezhraničného profilu sú z hľadiska uskutočnenia cezhraničného obchodu v súčasnosti potrebné dva separátne kroky. Po zavedení Market Couplingu sa budú transakcie robiť v rámci jednej činnosti. Na jednom trhovom mieste bude, jednoducho povedané, umožnený predaj/nákup elektrickej energie s využitím dostupnej prenosovej kapacity cezhraničných vedení.

Účastníci trhu budú môcť na krátkodobom trhu s elektrinou uplatniť svoju ponuku alebo dopyt po elektrine, zvýšiť možnosti vyrovnania svojej obchodnej pozície pred uskutočnením dodávky/odberu a znížiť pravdepodobnosť vzniku odchýlky medzi plánovanou a skutočnou hodnotou dodávky/odberu elektriny.

Prínosom bude aj predpokladané ďalšie zvýšenie likvidity denného trhu s elektrinou, organizovaného na českej strane OTE, vyššia dostupnosť elektriny, dodržanie transparentného stanovovania cien elektriny na dennom trhu a odstránenie rizík spojených s obchodovaním zvlášť s elektrinou a zvlášť s kapacitou na cezhraničnom profile (nevyužitie kúpeného profilu). Pre slovenských účastníkov trhu tento projekt prináša spustenie spotového trhu s elektrinou s pomerne stabilnou likviditou už od začiatku prevádzky. V Slovenskej republike získala poverenie na prevádzku denného trhu spoločnosť SEPS, a.s. Zúčastnené strany projektu sa v čo najvyššej miere usilujú zachovať princípy obchodovania známe z obchodovania na dennom trhu v ČR tak, ako ich už teraz poznajú účastníci trhu pôsobiaci v oboch krajinách, a zvýšiť možnosti prístupu k dostatku elektriny pre účastníkov trhu, predovšetkým na Slovensku. Hlavným cieľom je zabezpečiť stabilitu a bezpečnú prevádzku oboch elektrizačných sústav.

Na to, aby sa naplnili ciele projektu, bola založená pracovná skupina pôsobiaca pod záštitou oboch ministerstiev (MPO ČR a MH SR), ktorej členmi sú prevádzkovatelia národných prenosových sústav (ČEPS a SEPS, a.s.) a organizátor spotového trhu s elektrinou na českej a slovenskej strane (OTE a SEPS, a.s.) pod dohľadom národných regulačných úradov (ERÚ, ÚRSO). Úlohou pracovnej skupiny je navrhnúť a pripraviť podmienky a takú obchodnú platformu, ktorá bude v súlade s európskou a národnou legislatívou. Ďalej bude tento nový inštrument prispievať k zaisteniu bezpečnosti prevádzkovania oboch elektrizačných sústav a bude určovať ceny elektriny na prepojenom dennom trhu s elektrinou nediskriminačným a transparentným spôsobom.

V rámci prvej fázy projektu sa robia niektoré nevyhnutné úpravy predpisov týkajúce sa trhu s elektrinou a prístupu k sieti a informačných systémov všetkých spoločností. Členovia projektu budú informovať účastníkov trhu s elektrinou o aktuálnom vývoji a úpravách tak, aby bolo možné sa včas pripraviť na nové podmienky obchodovania.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., vznikla ako nezávislý právny subjekt dňa 21. januára 2002 a pôsobí ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike. Poslaním spoločnosti je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaručená spoľahlivá a kvalitná dodávka elektriny a paralelná prevádzka so susednými sústavami podľa odporúčaní UCTE pri rešpektovaní nediskriminačných a transparentných princípov prístupu k sieťam s minimálnymi dopadmi na životné prostredie. Viac informácií nájdete na www.sepsas.sk.

Kontakt:
Igor Gallo(gallo_igor@sepsas.sk, +421 908 714 752)

Spoločnosť ČEPS, a. s.
Akciová spoločnosť ČEPS pôsobí na území Českej republiky ako výhradný prevádzkovateľ prenosovej sústavy (elektrické vedenia 400 kV a 220 kV) na základe licencie na prenos elektriny udelenej Energetickým regulačným úradom podľa Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíja 39 rozvodní so 67 transformátormi prevádzajúcimi elektrickú energiu z prenosovej do distribučnej sústavy a trasy vedenia s dĺžkou 2 968 km s napäťovou hladinou 400 kV a 1 371 km s napäťovou hladinou 220 kV. Spoločnosť ČEPS je začlenená do európskych štruktúr. V rámci elektrizačnej sústavy Českej republiky poskytuje ČEPS prenosové služby a služby spojené so zaistením rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie v reálnom čase (systémové služby). ČEPS ďalej zabezpečuje cezhraničné prenosy pre export, import a tranzit elektrickej energie. Spoločnosť sa takisto dlhodobo aktívne podieľa na formovaní liberalizovaného trhu s elektrinou v ČR i v Európe. Viac informácií nájdete na www.ceps.cz.
Kontakt:

Jana Jabůrková (jaburkova@ceps.cz, + 420 724 551 687)

Operátor trhu s elektrinou, a.s.
Akciová spoločnosť Operátor trhu s elektrinou, a.s., (OTE) pôsobí na trhu s elektrinou v ČR od roku 2001 a je poskytovateľom komplexných služieb jednotlivým účastníkom trhu s elektrinou. OTE od roku 2002 organizuje obchodovanie na dennom a neskôr i na vnútrodennom a blokovom trhu s elektrinou.

Účastníkom trhu s elektrinou v ČR okrem iného ďalej ponúka nepretržité spracovanie a výmenu dát a informácií pre zúčtovanie a finančné vyrovnanie odchýlok medzi zmluvnými a skutočnými hodnotami dodávok a odberov elektriny a zabezpečuje administratívnu zmenu dodávateľa. Súčasne spravuje národný register na emisie skleníkových plynov. Viac informácií nájdete na www.ote-cr.cz.
Kontakt:
Igor Chemisinec (ichemisinec@ote-cr.cz, +420 731 502 327)

Tlačové správy