Prepojenie krátkodobého trhu s elektrinou v ČR a SR
k 1. septembru 2009

Zdieľať

Tlačová správa
Praha – Bratislava 22. 7. 2009

Prepojenie krátkodobého trhu s elektrinou v ČR a SR
k 1. septembru 2009

Operátor trhu s elektrinou (OTE), a. s., organizátor krátkodobého obchodovania s elektrinou v ČR, a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS, a. s.,), prevádzkovateľ prenosovej sústavy a organizátor denného trhu s elektrinou v SR, v spolupráci s ČEPS, a. s. (ČEPS), prevádzkovateľom prenosovej sústavy v ČR oznamujú, že od obchodného dňa 1. septembra sa na úrovni dňa prepoja oba národné trhy s elektrinou.

Prepojenie denných trhov s elektrinou organizovaných v Českej republike OTE a na Slovensku SEPS, a. s., znamená, že od 31. augusta 2009 sa budú môcť požiadavky na nákup či predaj elektriny registrovaných účastníkov trhu v ČR a SR na nasledujúci deň uspokojiť zo susedného trhového miesta bez toho, aby bolo potrebné získať prenosovú kapacitu až do výšky prenosovej kapacity vyhradenej na prepojenie trhov. Podrobnosti k registrácii nových účastníkov trhu sú k dispozícii na stránke http://www.ote-cr.cz a http://www.isot.sk. Registrácia existujúcich účastníkov denného trhu v ČR a SR zostáva zachovaná.

Bližšie podrobnosti o ukončení denných explicitných aukcií na spoločnom cezhraničnom profile ČEPS a SEPS, a. s., sú uvedené v oznámení Aukčnej kancelárie: http://www.e-trace.biz/2006/docs/2009_07_21_Announcement.pdf.

Operátor trhu s elektrinou, a. s.
Akciová spoločnosť Operátor trhu s elektrinou (OTE), a. s., pôsobí na trhu s elektrinou v ČR od roku 2001 a je poskytovateľom komplexných služieb jednotlivým účastníkom trhu s elektrinou. OTE od roku 2002 organizuje obchodovanie na dennom a neskôr i na vnútrodennom a blokovom trhu s elektrinou. Účastníkom trhu s elektrinou v ČR okrem iného ponúka tiež nepretržité spracovanie a výmenu dát, informácií na zúčtovanie a finančné vyrovnanie odchýlok medzi zmluvnými a skutočnými hodnotami dodávok a odberov elektriny a zabezpečuje administratívnu zmenu dodávateľa. Súčasne spravuje národný register na emisie skleníkových plynov. OTE je držiteľom licencie na činnosti operátora trhu, ktorá zahrnuje i pôsobenie v odbore plynárenstva. Viac informácií nájdete na http://www.ote-cr.cz.
Kontakt:
Igor Chemisinec (ichemisinec@ote-cr.cz, +420 731 502 327)

Spoločnosť ČEPS, a. s.
Akciová spoločnosť ČEPS pôsobí na území Českej republiky ako výhradný prevádzkovateľ prenosovej sústavy (elektrické vedenie 400 kV a 220 KV) na základe licencie na prenos elektriny, udelenej Energetickým regulačným úradom podľa Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíja 39 rozvodní so 67 transformátormi prevádzajúcimi elektrickú energiu z prenosovej do distribučnej sústavy a trasy vedenia s dĺžkou 2 968 km s napäťovou hladinou 400 kV a 1 371 km s napäťovou hladinou 220 kV. Spoločnosť ČEPS je začlenená do európskych štruktúr. V rámci elektrizačnej sústavy Českej republiky poskytuje ČEPS prenosové služby a služby spojené so zabezpečením rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie v reálnom čase (systémové služby). ČEPS ďalej zabezpečuje cezhraničné prenosy na export, import a tranzit elektrickej energie. Spoločnosť sa taktiež dlhodobo aktívne podieľa na formovaní liberalizovaného trhu s elektrinou v ČR i v Európe. Viac informácií nájdete na http://www.ceps.cz.
Kontakt:
Jana Jabůrková (jaburkova@ceps.cz, + 420 724 551 687)

SEPS, a. s.
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vznikla ako nezávislý právny subjekt dňa 21. januára 2002 a pôsobí ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike. Poslaním spoločnosti je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaručená spoľahlivá a kvalitná dodávka elektriny a paralelná prevádzka so susednými sústavami podľa pravidiel UCTE pri rešpektovaní nediskriminačných a transparentných princípov prístupu k sieťam s minimálnymi dopadmi na životné prostredie. SEPS, a. s., je na základe poverenia Ministra hospodárstva SR zo dňa 5. novembra 2008 poverená výkonom funkcie Organizátora trhu v SR. Viac informácií nájdete na http://www.sepsas.sk a http://www.isot.sk.
Kontakt:
Igor Gallo (gallo_igor@sepsas.sk, +421 908 714 752)

Tlačové správy