Prevádzkovatelia prenosovej sústavy Slovenska a Maďarska spustili do komerčnej prevádzky významné prepojenie svojich elektrizačných sústav

Zdieľať

Slovenskú republiku a Maďarsko spojili nové významné cezhraničné elektrické vedenia 400 kV. Prevádzkovatelia prenosových sústav oboch krajín – slovenský SEPS a maďarský MAVIR – začali s komerčnou prevádzkou nových cezhraničných slovensko-maďarských vedení 400 kV v lokalitách Gabčíkovo (SR) – Gönyű (MR) – Veľký Ďur (SR) a  Rimavská Sobota (SR) – Sajóivánka (MR). Projekty zvýšia energetickú bezpečnosť v strednej Európe, stabilitu prenosových sústav a zlepšia podmienky pre výmenu elektriny na medzinárodnom trhu s elektrinou.

Nové cezhraničné prepojenia slovensko-maďarského prenosového profilu, ktoré boli včera,
5. apríla 2021 uvedené do komerčnej prevádzky, prispievajú k plneniu cieľov Európskej únie v oblasti energetiky a klímy a priorít Energetickej únie. Oba bilaterálne projekty cezhraničných prepojení zaradila Európska komisia na zoznam projektov spoločného záujmu (Projects of Common Interest/PCI) a boli spolufinancované z európskeho nástroja „Connecting Europe Facility“. Význam projektov podčiarkuje skutočnosť, že Európska komisia priebežne monitorovala prípravy na ich realizáciu.

V prepojenej európskej elektrizačnej sústave v dôsledku spájania trhov s elektrinou, ako aj v dôsledku pripájania nových obnoviteľných zdrojov energie či decentralizovanej výroby elektriny rastú výmeny elektriny medzi vzájomne prepojenými európskymi prenosovými sústavami a nové cezhraničné vedenia výrazne zmenšia doterajšie riziko výskytu kritických záťažových stavov na spoločnom prenosovom profile Slovenska a Maďarska. Ich sprevádzkovanie sa podarilo po viac ako dvadsiatich rokoch hľadania a plánovania riešení na odstránenie tohto úzkeho miesta v rámci prepojených európskych prenosových sústav v stredoeurópskom regióne. Je to preto významný míľnik nielen pre Slovensko a Maďarsko, ale pre celú Európu.

 „Naše nové slovensko-maďarské prepojovacie vedenia – počnúc od Gönyű v západnom Maďarsku a od Sajóivánky na východnej hranici – sú dôležité nielen pre rovnováhu maďarskej elektrizačnej sústavy. Rozširovanie medzinárodných spojení zaisťuje rovnováhu jednotného európskeho elektrizačného systému na najrušnejšej severo-južnej trase tokov elektriny, kým na druhej strane poskytuje aj našu dlhodobú bezpečnosť dodávok v severovýchodnom regióne Maďarska. Spolupráca získa v nasledujúcich desaťročiach ešte významnejšiu úlohu, a to nielen v rámci štátnych hraníc, ale aj medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav, ako aj národných distribučných sústav. Úspešné ukončenie projektu po 20 rokoch plánovania sa zameriava na životaschopnejšiu (environmentálne, ekonomicky a sociálne udržateľnú) budúcnosť,“ zdôraznil András Biczók, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva MAVIR ZRt.

Prenosová kapacita nových vedení 400 kV významným spôsobom pomôže odľahčiť preťažovaný cezhraničný profil prenosových sústav Slovenska a Maďarska. Vďaka týmto čerstvo sprevádzkovaným prenosovým vedeniam bude, okrem iného, možné pripájať do elektrizačnej sústavy nové obnoviteľné zdroje energie a zvýši sa aj bezpečnosť vyvedenia výkonu z atómovej elektrárne Mochovce,“ spresnil význam investície predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny. SEPS prevádzkuje spolu 2138 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 769 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom medzinárodnej skupiny Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

MAVIR ZRt. je vlastníkom a prevádzkovateľom prenosovej siete. Spoločnosť zabezpečuje spoľahlivú, efektívnu a bezpečnú prevádzku maďarskej elektrizačnej sústavy vrátane požadovaných rezervných kapacít na výrobu a prenos. Spoločnosť navyše spravuje a rozširuje aktíva prenosovej sústavy, vykonáva všetky činnosti spojené s obnovou, údržbou a vývojom potrebné na plynulé a bezpečné zásobovanie elektrinou. Spoločnosť MAVIR zabezpečuje nerušenú prevádzku a ďalšie rozširovanie trhu s elektrinou a zabezpečuje užívateľom sústavy prístup za rovnakých podmienok. Okrem toho MAVIR synchronizuje prevádzku maďarskej elektrickej sústavy so susednými sústavami, koordinuje činnosti odbornej medzinárodnej spolupráce, pripravuje stratégiu rozvoja siete a predkladá návrhy na rozvoj zdrojov výroby elektriny.

Zdroj: Bratislava/Budapešť

Tlačové správy