Prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) pre elektrinu zakladajú nové združenie za účelom posilnenia spolupráce na európskom trhu s elektrinou.

Zdieľať

Praha, 27. jún 2008 – Generálni riaditelia 36 PPS z 31 krajín Európy dnes podpísali Deklaráciu o Záujme, ako prejav proaktívneho kroku v rámci tretieho legislatívneho balíčka k vytvoreniu nového združenia pod názvom Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO-E) do konca roka 2008. Táto nová organizácia bude zriadená z dôvodu potreby spoločenstva PPS a v súlade s princípmi ustanovenými v návrhu tretieho legislatívneho balíčka medzinárodného trhu s elektrinou.

Založenie ENTSO-E súčasne upevní spoluprácu PPS v celom rade kľúčových oblastí, ako je napríklad rozvoj technických a trhovo-orientovaných sieťových kódov, koordinácia prevádzky sústavy a rozvoj sústavy za účelom zlepšenia integrácie trhu s elektrinou v Európe, prispenia k udržateľnému energetickému prostrediu a zabezpečeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky prenosovej sústavy v Európe.

Spájať členstvo PPS do ENTSO-E, tak ako je navrhnuté Európskou Komisiou, je kľúčom ako môže nová organizácia uspieť a taktiež to urýchli rozvoj spoločných kódov ktoré prispievajú k spoľahlivosti a efektívnosti pan-európskych i regionálnych trhov s elektrinou. Navyše, ENTSO-E bude fungovať s jasným mandátom v zhode s očakávaniami trhu a konzultáciami s európskymi regulátormi a Komisiou. Nové prostredie umožní, aby sa PPS zamerali na jednoznačné ciele a hovorili hlasom „jedného PPS“ v otázkach týkajúcich sa medzinárodného trhu s elektrinou.

Dnes podpísaná Deklarácia o Záujme predstavuje významný krok k spusteniu ďalších prác na jeseň s externými depozitármi s ohľadom na procesy a postoje v mene ENTSO-E na základe koncepcie budúcej legislatívy.

Generálni riaditelia PPS súhlasili navrhnúť prezidentom súčasných PPS združení t.j. ETSO, UCTE, Nordel, UKTSOA, BALTSO a ATSOI iniciovať nevyhnutné kroky, ktoré povedú k presunu ich doterajších aktivít do novej organizácie a rozpustiť tieto združenia čo najskôr po vzniku a prechode pôvodných činnosti jednotlivých združení do ENTSO-E.

Tlačové správy