Prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) pre elektrinu založili nové združenie za účelom upevnenia ich spolupráce na európskom trhu s elektrinou.

Zdieľať

Brusel, 19. december 2008 – Generálni riaditelia 42 PPS z 34 krajín Európy sa dnes stretli v Bruseli za účelom založenia nového združenia, Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO-E). Toto rozhodnutie je proaktívnym krokom komunity PPS prispieť k spoľahlivým a dobre fungujúcim pan-európskym a regionálnym trhom, ešte pred vstúpením do platnosti tretieho legislatívneho balíčka EU ohľadne vnútorného trhu s elektrinou.

Založenie ENTSO-E posilní spoluprácu PPS v celom rade kľúčových oblastí, ako je vývoj technických a trhovo-orientovaných sieťových kódov a koordinácia prevádzky systému či rozvoj siete, s cieľom zlepšiť integráciu európskeho trhu s elektrinou, prispieť k udržateľnému energetickému prostrediu a zabezpečiť spoľahlivú prevádzku Európskeho energetického prenosového systému.

ENTSO-E bude fungovať s jasným mandátom založeným na komplexnej spolupráci s Európskou komisiou, regulátormi a vlastníkmi. Toto nové prostredie umožní, aby sa PPS zamerali na jasné ciele a hovorili „jedným hlasom“ o otázkach týkajúcich sa vnútorného trhu s elektrinou.

ENTSO-E je štrukturálne tvorené tromi výbormi pre pan-európske záležitosti a to: Rozvoj systému, Prevádzka systému a v otázkach trhu začlenením regionálnych skupín do každého z výborov. Podporu bude realizovať Sekretariát so stálym zložením v Bruseli.

Najvyšším orgánom ENTSO-E je Valné zhromaždenie všetkých členov, ktoré sa bude konať niekoľkokrát za rok. Medzi jednotlivými stretnutiami VZ, Predstavenstvo ENTSO-E bude koordinovať činnosti združenia.

Po dnešnom podpise Stanov, počas 1. Valného zhromaždenia bol zvolený za prezidenta združenia na obdobie dvoch rokov pán Daniel Dobbeni z Elia, Belgicko. Pán Jukka Ruusunen z Fingrid bol zvolený za viceprezidenta, pán Graeme Steele z National Grid za predsedu predstavenstva a pani Malgorzata Klawe z PSE- Operator za podpredsedu predstavenstva, všetci s dvojročným mandátom. Predseda Sekretariátu bude zvolený vo februári 2009.

Pán Dobbeni vyjadril dôveru, že tento tím „zabezpečí, aby ENTSO-E bolo funkčné v termíne do apríla 2009 z dôvodu započatia prác a výziev vo vzťahu k spolupráci s Európskou komisiou, regulátormi a vlastníkmi.“

Generálni riaditelia PPS navrhli prezidentom súčasných združení PPS, menovite: ETSO, UCTE, Nordel, UKTSOA (Veľká Británia), BALTSO (baltické štáty) a ATSOI (Írsko a Severné Írsko) prenos svojich aktivít na ENTSO-E a rozpustenie týchto príslušných združení v časovom horizonte šiestich mesiacov.

Tlačové správy