Prevádzkovatelia prenosových sústav SEPS a ČEPS uzavreli Memorandum o spolupráci

Zdieľať

Prevádzkovatelia prenosových sústav SEPS a ČEPS uzavreli Memorandum o spolupráci

Prevádzkovatelia českej a slovenskej prenosovej sústavy – SEPS a ČEPS – podpísali Memorandum o spolupráci s cieľom podporiť a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu v oblasti rizikovej pripravenosti a s tým úzko súvisiacej zdrojovej primeranosti.

Európske nariadenie zaoberajúce sa rizikovou primeranosťou – Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/941 je jedným z kľúčových právnych predpisov prijatých všetkými členskými štátmi EÚ v rámci tzv. zimného klimato-energetického balíčku – „Čistá energia pre všetkých Európanov“ (CEP) v roku 2019. Nariadenie definuje záväzný rámec pre členské štáty ako postupovať v otázkach identifikácie, prípravy a riadenia kríz spojených s významným obmedzením dodávok elektriny. Kľúčovým elementom je posilnenie regionálnej spolupráce medzi štátmi EÚ. To zahŕňa ako definovanie regionálnych krízových scenárov, čo je zodpovednosťou Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sietí (ENTSO-E), tak hlavne koordinované cezhraničné opatrenia, ktoré majú zabrániť, či zmierniť elektroenergetické krízy.

Napriek tomu, že za plnenie požiadaviek Nariadenia sú zodpovedné členské štáty, resp. príslušné štátne autority, ich zástupcovia si uvedomujú, že kľúčovú úlohu pri implementácii majú práve prevádzkovatelia prenosových sústav. Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR a Ministerstvo hospodárstva SR poverili ČEPS a SEPS identifikáciou možností prehĺbenia spolupráce. Na tomto základe vzniklo Memorandum o spolupráci, ktorého jedným z hlavných cieľov je práve podpora ministerstiev a poskytnutie súčinnosti pri príprave a koordinácii regionálnych a národných scenárov.

„Aktuální vývoj nejen v Evropě ukazuje, že žádný stát není izolovaný. Pandemie potvrdila, že i ve střední Evropě můžeme čelit významným nepříznivým jevům, které mohou mít zásadní dopad do fungování celé společnosti. Přestože je Česká republika z pohledu výroby elektřiny v současné době soběstačná, vnímáme důležitost vzájemné spolupráce v rámci krizové připravenosti. Vzhledem k silnému propojení mezi ČR a SR věřím, že si Česká republika a Slovenská republika mohou v případě krize vzájemně vypomoci. Samozřejmě si ale přeji, aby k žádné takové situaci nikdy nedošlo,“ říká Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva pověřený řízením úseku Strategie, inovace a rozvoj PS.

„Slovenská a Česká republika sú vďaka svojej polohe dôležití a strategickí hráči z hľadiska zabezpečovania plynulého prenosu elektriny v rámci celého regiónu Kontinentálna Európa. Z pohľadu kvality riadenia elektrizačných sústav patrí SEPS spoločne s ČEPS medzi najzodpovednejších prevádzkovateľov prenosových sústav v Európe. Bezpečnosť dodávok elektriny a zamedzenie, resp. predchádzanie krízam v dodávkach elektriny považujeme za hlavnú prioritu nie len na národnej ale i regionálnej úrovni. Spolupráca s kolegami z ČEPS nám umožní posilniť našu vyjednávaciu pozíciu v regióne, nakoľko spoločný postup je vždy zárukou lepšej koordinácie pri tvorbe regionálnych krízových plánov. Historické väzby a vzájomná prepojenosť elektrizačných sústav je významným predpokladom a súčasne dobrým základom korektnej spolupráce, napr. aj v podobe vzájomnej výpomoci pri kritických situáciách.“ hovorí Michal Pokorný, člen predstavenstva SEPS zodpovedný za elektroenergetický dispečing a obchod.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy