Prezentácia záverov z verejnej konzultácie
k dokumentu Stratégia PpS 2019 – 2021

Zdieľať

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) usporiadala dňa 17. 5. 2018 workshop k výsledkom verejnej konzultácie k materiálu „Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021“ (Stratégia). Verejná konzultácia a workshop boli organizované z dôvodu potreby širokej odbornej diskusie účastníkov trhu s elektrinou, štátnych inštitúcií a odborníkov z oblasti elektroenergetiky k predloženej Stratégii, ktorej cieľom je popis súčasného stavu a sumarizácia argumentov týkajúcich sa zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb na roky 2019 až 2021.

Na workshope boli prezentované trendy v oblasti vývoja zdrojovej dostatočnosti v regióne a vyhodnotené pripomienky účastníkov verejnej konzultácie vrátane stanoviska spoločnosti SEPS k týmto pripomienkam.

Ďalším krokom plánovaným zo strany spoločnosti SEPS je príprava viacročného výberového konania na obstaranie podporných služieb do konca súčasného regulačného obdobia. Podmienky pripravovaného výberového konania budú reflektovať výsledky verejnej konzultácie.

Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle SEPS v rubrike Aktuality.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy