Projekt Danube InGrid uľahčí integráciu obnoviteľných zdrojov

Zdieľať

Spoločným cieľom Európskej únie je zvýšiť produkciu energie z obnoviteľných zdrojov. Zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektriny pri neustále sa zvyšujúcom podiele obnoviteľných zdrojov energie (OZE) predstavuje jednu z najväčších výziev súčasnej energetiky, s ktorou súvisí aj potreba posilniť odolnosť a spoľahlivosť sústav, aby boli schopné zvládnuť zvýšenú inštaláciu nových OZE napriek nestálej (kolísavej) výrobe elektriny.

Prudký nárast počtu  OZE  vytvára ďalšie výzvy, keďže nárast/pokles výroby z OZE nie vždy korešponduje s nárastom/poklesom spotreby elektriny. To spôsobuje ďalšie výzvy pre riadenie elektrizačných sústav, najmä pre prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav. Za účelom riešenia týchto výziev sa v roku 2019 spojili spoločnosti E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., Západoslovenská distribučná, a.s., (prevádzkovatelia distribučných sústav v Maďarsku a na Slovensku) a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., a vytvorili projekt Danube InGrid s cieľom presadiť ho ako projekt spoločného záujmu v kategórii inteligentných sietí a následne získať finančné prostriedky od CEF Energy na jeho implementáciu.

Projekt Danube InGrid je prvou maďarsko-slovenskou spoluprácou prevádzkovateľov distribučných a prenosových sústav v oblasti inteligentných sietí, s predpokladaným rozpočtom 291,2 miliónov eur v období rokov 2020 až 2025. Na realizáciu projektu Danube InGrid bol schválený príspevok vo výške 102 miliónov eur, čo je najvyššia suma poskytnutá na projekt inteligentných sietí z fondu Connecting Europe Facility (CEF) a tretia najvyššia suma alokovaná v rámci tejto výzvy CEF 2020.

Zásadným aspektom projektu je inštalácia zariadení inteligentnej siete, ktorá umožní väčšie zapojenie spotrebiteľov do riadenia ich spotreby. Inteligentné riadenie distribučnej siete uľahčí čoraz väčšie pripájanie OZE a distribuovanej výroby elektriny. V rámci projektu budú zavádzané smart grid technológie, a to na vnútroštátnej, ako aj cezhraničnej úrovni, za účelom rozvoja modernej energetickej infraštruktúry. Projekt bude takisto efektívne integrovať správanie a činnosť všetkých užívateľov sústav, predovšetkým spotrebiteľov, prosumerov a výrobcov. Rozvoj skúseností v oblasti smart technológií v regióne západného Slovenska a severozápadného Maďarska bude mať prínos nielen pre užívateľov, ale aj pre prevádzkovateľov distribučných sústav.

 „Projekt Danube InGrid je výnimočný nielen v tom, že spája záujmy prenosovej sústavy a distribučných sústav a je skvelým príkladom efektívnej a produktívnej spolupráce participujúcich spoločností, ale aj preto, že prispeje k smartifikácii elektro-energetických sietí a ich prispôsobeniu súčasným požiadavkám výrobcov a spotrebiteľov elektriny,“ uviedol Ing. Jaroslav Vach, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy