Projekt prepojeného trhu CZ-SK-HU bol úspešne spustený

Zdieľať

29. júna 2011 sa začala realizácia projektu, ktorý povedie k vytvoreniu prepojeného trhu trhových oblastí CZ-SK-HU ako následného kroku po podpísaní memoranda o porozumení z 30. mája 2011 ktorým českí, slovenskí a maďarskí prevádzkovatelia prenosových sústav (ČEPS, a.s., SEPS,a.s., MAVIR ZRt), energetické burzy (OTE,a.s., OKTE,a.s., HUPX Ltd.) a národné regulačné orgány (ERU, URSO, MEH) potvrdili cieľ prepojiť trhy do druhého štvrťroka 2012 a vytvorili projekt štruktúry riadenia.

Prvé stretnutie zúčastnených strán sa konalo 29. júna 2011 v Budapešti. Všetky zúčastnené strany vyjadrili záujem rýchlo napredovať a dohodnúť sa na ambicióznom cieli pre zavedenie spoločného denného trhu na princípe market couplingu v druhom štvrťroku 2012 s dodatočným cieľom: byť v roku 2012 pripravený na prepojenie s regiónom CWE. Skupina si ďalej stanovila dôležité míľniky a štruktúru projektu s cieľom zabezpečiť efektívne riadenie projektu. Projektový tím pozostáva z troch pracovných skupín riadených skupinou projektového riadenia pod dohľadom riadiacej skupiny, ktorá pôsobí ako garant projektu a tiež rozhodovacieho subjektu. Štruktúra projektu rešpektuje úlohy a zodpovednosti strán v uvažovanom riešení na báze cenového couplingu.

Projektový tím prediskutoval prvý rámec riešenia, ktoré ďalej rozpracujú pracovné skupiny. Riešenie má byť v plnom súlade s cieľovým modelom EÚ pre „day ahead“ trh a má prispieť k vytvoreniu európskeho vnútorného trhu s elektrinou do roku 2014 v zmysle požiadavky Európskej rady. Strany vítajú, potenciálne pripojenie sa susedných krajín k projektu. Z uvedeného dôvodu bude riešenie podporovať jednoduché rozšírenie.

Pán Medveczki (generálny riaditeľ spoločnosti HUPX Ltd.), manažér projektu povedal: „Skúsenosti s prepojením trhu v západnej a severnej Európe oceňujú všetci účastníci trhu. Je to dôkazom, že integrácia trhu prispieva k zvyšovaniu efektívnosti cezhraničného prideľovania kapacity a likvidity spotových trhov, čo vedie k transparentnejšiemu stanovovaniu cien elektriny. Následne to prispieva k vyššej bezpečnosti energetických dodávok so súčasným zohľadnením potrieb spotrebiteľov.“

Základné informácie:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vznikla ako nezávislý právny subjekt dňa 21. januára 2002 a pôsobí ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike.
Poslaním spoločnosti je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj s cieľom zabezpečiť udržateľnú a kvalitnú dodávku elektriny všetkým užívateľom prenosovej sústavy a jej paralelnú prevádzku so susednými prenosovými sústavami. Pre spoločnosť je zároveň dôležité dodržiavanie transparentných a nediskriminačných princípov pre prístup do sústavy s minimálnym dopadom na životné prostredie. Ďalej je dôležité rešpektovanie požiadaviek vyplývajúcich z národnej legislatívy a legislatívy EÚ, rozhodnutí národného regulačného úradu, relevantných pravidiel pre prevádzku a medzinárodnú spoluprácu v rámci synchronizovanej prepojenej elektrickej siete EÚ. Ďalšie informácie sú k dispozícii na web stránke www.sepsas.sk.

OKTE, a.s.

OKTE, a.s., je organizátorom krátkodobého denného trhu v Slovenskej republike, akreditovaným Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Spoločnosť OKTE, a.s., bola zaregistrovaná ako samostatný právny subjekt 11. augusta 2010.Hlavná obchodná činnosť spoločnosti je regulovaná a vybrané druhy poskytovaných služieb podliehajú cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Organizácia krátkodobého denného trhu funguje podľa Prevádzkového poriadku OKTE, a.s., Organizovaný krátkodobý denný trh umožňuje účastníkom trhu ponúknuť alebo požadovať elektrinu, zvýšiť možnosť mať vyrovnanú obchodnú pozíciu pred dodávkou/odberom a znížiť pravdepodobnosť odchýlky medzi plánovaným a skutočným objemom dodávky/odberu elektriny. Ďalšie informácie sú k dispozícii na web stránke www.okte.sk.

HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac ZRt.

Spoločnosť MAVIR Ltd. založila svoju dcérsku spoločnosť HUPX Ltd. (Maďarská burza s elektrinou) 9. mája 2007 so základným kapitálom 20 mil. maďarských forintov. Najdôležitejšou úlohou projektovej spoločnosti bolo ukončiť prípravné práce pre vytvorenie organizovaného trhu s elektrinou. Spoločnosť HUPX Ltd. pripravila dokumenty požadované pre predloženie žiadosti o licenciu a začala rokovania o IT podpore systému obchodovania.
Po splnení podmienok ustanovených v rozhodnutí č. 794/2008 maďarského regulačného úradu spoločnosť MAVIR Ltd. predložila 11. septembra 2008 dokumentáciu k žiadosti o licenciu pre vytvorenie a prevádzkovanie organizovaného trhu s elektrinou prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti HUPX Ltd.
Po ukončení dlhého procesu konzultácií maďarský regulačný úrad vo svojom rozhodnutí č. 136/2009 z 9. apríla 2009 vydal spoločnosti HUPX Ltd. licenciu na prevádzkovanie organizovaného trhu s elektrinou na 10 rokov. HUPX Ltd. začal s prevádzkovaním denného trhu 20. júla 2010.

MAVIR – manažér energie

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság [Maďarský prevádzkovateľ prenosovej sústavy, MAVIR ZRt.] je mladou organizáciou s významnými tradíciami a rozsiahlymi skúsenosťami. Tradícia, skúsenosť a mladosť nie sú v tomto prípade v protiklade: pred založením spoločnosti MAVIR ZRt. vykonával od novembra 1949 technické úlohy prevádzky sústavy Národný energetický dispečing. Vytvorením integrovaného prevádzkovateľa prenosovej sústavy (TSO) 1. januára 2006 prevzal prevádzkovateľ prenosovej sústavy Sekciu prevádzky siete od National Power Line Company Ltd. (Národná prenosová spoločnosť) a Sekciu pre prenosovú sieť od Hungarian Power Companies Ltd. (Maďarské energetické spoločnosti,). Tím vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorí milujú svoje povolanie a posúvajú ho na vysokú úroveň, sa stal súčasťou spoločnosti MAVIR ZRt., ktorá dnes znamená viac ako starý dispečing: dnes má MAVIR ZRt tieto úlohy:
• zabezpečiť spoľahlivú, efektívnu a bezpečnú prevádzku maďarskej prenosovej sústavy vrátane rezervovaných kapacít výroby a prenosu;
• riadiť a rozširovať aktíva prenosovej sústavy, vykonávať obnovu, údržbu a rozvojové práce požadované pre riadnu a spoľahlivú dodávku;
• zabezpečiť nerušenú prevádzku a ďalšie rozšírenie trhu s elektrinou a rovnoprávny prístup pre užívateľov sústavy;
• spracúvať údaje získané od dodávateľov elektriny;
• informovať hráčov na trhu tak, aby neuzatvárali nerealizovateľné zmluvy;
• harmonizovať prevádzku Maďarskej prenosovej sústavy so susediacimi sústavami;
• koordinovať medzinárodnú spoluprácu;
• pripraviť Stratégiu pre rozvoj siete a predkladať návrhy na vývoj spoločného fondu výroby („generation pool“).

OTE, a.s.

OTE, a.s., český operátor trhu s elektrinou a plynom (OTE, a.s.) je akciová spoločnosť založená v roku 2011. Spoločnosť OTE, a.s., poskytuje komplexné služby jednotlivým hráčom na trhu s elektrinou a plynom v Českej republike. Spoločnosť OTE, a.s., začala s organizáciou obchodovania na trhu s elektrinou deň vopred v roku 2002 a v nasledujúcich rokoch aj na trhu deň vopred a na blokovom trhu s elektrinou. Spoločnosť OTE, a.s., je prevádzkovateľom trhu s plynom od roku 2010 vrátane prevádzky denného a vnútrodenného trhu s plynom. Trvalé spracovanie a výmena údajov potrebných pre zúčtovanie a vyrovnanie rozdielu medzi zmluvnými a skutočne dodanými a prijatými objemami elektriny a plynu, ako aj administratívne postupy spojené so zmenou dodávateľa, patria k službám, ktoré spoločnosť OTE, a.s., ponúka hráčom na českom trhu s elektrinou a plynom. Spoločnosť OTE, a.s., tiež spravuje Národný register emisií skleníkových plynov. Spoločnosť OTE, a.s., je držiteľom licencie pre činnosti prevádzkovateľa trhu, čo zahŕňa činnosti na trhu s elektrinou a plynom v Českej republike. Ďalšie informácie sú k dispozícii na web stránke www.ote-cr.cz.

ČEPS, a.s.

ČEPS, a.s, držiteľ licencie na prenos elektriny vydanej Energetickým regulačným úradom v súlade so zákonom o energetike, je jediným prevádzkovateľom českej prenosovej sústavy. Spoločnosť zodpovedá za údržbu a zvyšovanie úrovne 39 rozvodní, ktoré pozostávajú zo 68 transformátorov umožňujúcich dodávku elektriny z prenosovej sústavy do distribučnej siete, ako aj 400 kV vedení v celkovej dĺžke 2979km a 220kV vedení v celkovej dĺžke 1371km. Spoločnosť ČEPS, a.s.,je členom dôležitých európskych a medzinárodných organizácií. Spoločnosť zodpovedá za udržanie rovnováhy medzi dodávkou elektriny a dopytom po nej v rámci českej energetickej sústavy v reálnom čase (systémové služby) a za organizovanie cezhraničných výmen energie vrátane tranzitov. Spoločnosť ČEPS, a.s., je tradične zapojená do tvorby liberalizovaných trhov s elektrinou tak v Českej republike ako aj v Európe. Ďalšie informácie sú k dispozícii na web stránke www.ceps.cz.

Tlačové správy