Reakcia na vydané stanovisko agentúry ACER No.09/2015 z 23.septembra 2015:

Zdieľať

Dňa 2. decembra 2014 obdržala agentúra ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) od poľského regulačného úradu (URE – Urząd Regulacji Energetyki) žiadosť o stanovisko k súladu rozhodnutí niektorých národných regulačných orgánov v regióne stredovýchodnej Európy (CEE) s ustanoveniami týkajúcimi sa usmernení v prílohe 1 nariadenia (EK) č. 714/2009 a taktiež ustanoveniami samotného nariadenia (EK) č. 714/2009.
Kľúčová otázka v žiadosti URE adresovanej ACER sa týkala postupu prideľovania prenosovej kapacity na nemecko-rakúskom cezhraničnom profile, konkrétne či momentálna neexistencia prideľovania prenosovej kapacity na tomto profile je v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami.
Agentúra ACER dospela vo svojom stanovisku zo dňa 23.09.2015 k niekoľkým záverom, jedným z kľúčových je skutočnosť, že objem obchodov a z toho vyplývajúce fyzikálne toky elektriny môže nemecko-rakúsky profil prijať len na úkor štrukturálneho preťaženia okolitých prvkov siete, to najmä nemecko-poľského, česko-nemeckého, česko-rakúskeho cezhraničného profilu ako aj internej nemeckej siete, často krát s vynúteným nasadením prevádzkových nápravných opatrení susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav. Na základe týchto skutočností je podľa ACER nemecko-rakúsky profil potrebné uvažovať podľa článku 2(2)c Nariadenia (EK) č.714/2009 ako štrukturálne preťažený a preto sa vyžaduje na tejto hranici zavedenie metódy prideľovania prenosovej kapacity podľa bodov 1.2 a 1.4 usmernenia v prílohe 1 tohto nariadenia.
ACER vo svojom stanovisku vyzýva prevádzkovateľov prenosových sústav a národné regulačné orgány v regióne CEE, aby v priebehu nasledujúcich štyroch mesiacov došlo k prijatiu konkrétneho plánu pre realizáciu koordinovaného postupu prideľovania kapacity na nemecko-rakúskom profile.
Zároveň boli prevádzkovatelia prenosových sústav ako aj národné regulačné orgány vyzvané, aby v rovnakom termíne posúdili, či predbežne vykonané opatrenia sú dostatočné pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti do doby implementácie koordinovaného postupu prideľovania prenosovej kapacity na rakúsko-nemeckom cezhraničnom profile.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len SEPS) ako jeden z priamo dotknutých prevádzkovateľov prenosových sústav v regióne CEE uvítala uvedené stanovisko agentúry ACER a má za to, že zavedením koordinovaného postupu prideľovania prenosových kapacít na nemecko-rakúskom profile sa značným spôsobom zvýši prevádzková bezpečnosť prepojených sústav a výrazným spôsobom sa eliminuje diskriminácia niektorých účastníkov vytváraného spoločného trhu elektrinou. SEPS taktiež verí, že týmto krokom dôjde k výraznému zvýšeniu transparentnosti v procese prideľovania prenosových kapacít v regióne CEE ako aj k naplneniu platných legislatívnych ustanovení, čo tvorí nevyhnutný predpoklad pre zavedenie transparentného a nediskriminačného celoeurópskeho trhu s elektrinou.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy