Rumunsko sa pripája k CZ-SK-HU projektu Market Coupling (spájanie trhov)

Zdieľať

Riadiaca skupina česko-slovensko-maďarského projektu Market Coupling (Spájanie trhov) prediskutovala na svojom zasadnutí 14. decembra 2011 aktuálny vývoj projektu a privítala iniciatívu rumunskej a poľskej strany pripojiť sa k projektu.

Riadiaca skupina česko-slovensko-maďarského projektu Market Coupling (MC) (Spájanie trhov) schválila oficiálnu žiadosť rumunského prevádzkovateľa trhu (OPCOM), prevádzkovateľa prenosovej sústavy (Transelectrica) a národného regulačného úradu (ANRE) o pripojenie sa k projektu. V priebehu nasledujúcich týždňov sa začnú vzájomné rozhovory o intenzívnejšej spolupráci a harmonizácii integračných procesov. Riadiaca skupiny taktiež privítala iniciatívu hlavných poľských zainteresovaných strán, ktoré prejavili snahu zúčastniť sa a prispieť k projektu. Možná spolupráca bude predmetom ďalšej diskusie.

Pán Gábor Szörényi, riaditeľ maďarského energetického úradu (MEH) povedal: Som veľmi rád, že relevantné strany z našich susedných krajín prejavujú záujem o projekt spájania trhov. Dokazuje to, že projekt sa uberá správnym smerom a že ciele, ktoré boli stanovené (projekt CZ-SK-HU MC od 1. júla 2012 a pripojenie k CWE/NWE čo najskôr) sú považované za reálne a prispievajú k nášmu spoločnému cieľu – vytvoreniu spoločného vnútorného trhu s elektrinou do roku 2014.

Riadiaca skupina česko-slovensko-maďarského projektu Market Coupling (MC) (Spájanie trhov) ďalej potvrdila pokrok, dosiahnutý projektovým tímom. Prevádzkovatelia trhov zavádzajú harmonizované technické riešenie do svojej IT infraštruktúry a efektívne uplatňujú nové procesy a postupy. Prevádzkovatelia prenosových sústav pokročili v hodnotení požadovaného technického riešenia a začali s prípravou potrebného obstarávania, týkajúceho sa projektu.

Informácie o pozadí projektu:
HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac ZRt.

MAVIR Ltd. vytvoril svoju pobočku, HUPX Hungarian Power Exchange Ltd. dňa 9. mája 2007 s registrovaným kapitálom 20 miliónov maďarských forintov. Najdôležitejšou úlohou projektovej spoločnosti bolo vykonať prípravné práce pre zriadenie organizovaného trhu s elektrinou. HUPX Ltd. pripravila dokumenty, potrebné pre predloženie žiadosti o licenciu a zahájila rokovania, týkajúce sa IT podpory obchodného systému.
Po splnení požiadaviek, stanovených v Rozhodnutí č. 794/2008 Maďarského energetického úradu predložil MAVIR Ltd. dokumentáciu žiadosti o licenciu pre zriadenie a prevádzku organizovaného trhu s elektrinou dňa 11. septembra 2008 prostredníctvom svojej pobočky, HUPX Hungarian Power Exchange Ltd.
Po dlhom procese konzultácií v svojom Rozhodnutí č. 136/2009 z 9. apríla 2009 maďarský energetický úrad vydal licenciu pre prevádzku organizovaného trhu s elektrinou na dobu 10 rokov pre HUPX Hungarian Power Exchange Ltd. HUPX zahájil prevádzku denného trhu 20. júla 2010.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na
www.hupx.hu.

MAVIR – Manažér elektrickej energie
MAVIR (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság [MAVIR – Maďarský prevádzkovateľ prenosovej sústavy, s.r.o., MAVIR ZRt.] je mladá organizácia s veľkými tradíciami a rozsiahlymi skúsenosťami. Tradície, skúsenosti a mladý vek v tomto prípade nie sú v rozpore: pred zriadením MAVIR vykonávalo Národné dispečerské stredisko pre elektrinu technické úlohy prevádzky sústavy už od novembra 1949. Vytvorením prevádzkovateľa integrovanej prenosovej sústavy (PPS) od 1. januára 2006 tento prevádzkovateľ prenosovej sústavy zahrnul tiež divíziu pre prevádzku siete z Národnej prenosovej spoločnosti a divíziu prenosovej siete z Maďarských elektrární. Pracovníkmi MAVIR ZRt. sa stali tímy vysoko kvalifikovaných expertov, ktorí milujú svoju profesiu a vykonávajú ju na vysokej úrovni, čo predstavuje niečo viac než bolo staré dispečerské stredisko. V súčasnosti sú povinnosti MAVIR ZRt. nasledujúce:

 • zaistiť spoľahlivú, efektívnu a bezpečnú prevádzku maďarskej elektrizačnej sústavy, vrátane rezervných kapacít pre výrobu a prenos;
 • dohliadať a zveľaďovať základné imanie prenosovej sústavy, vykonávať všetky práce obnovy, údržby a rozvoja, potrebné pre správnu a spoľahlivú dodávku;
 • zaistiť nerušenú prevádzku a ďalšie rozširovanie trhu s elektrinou a prístupu za rovnakých podmienok pre všetkých používateľov sústavy;
 • spracovávať údaje, prijaté od účastníkov dodávky elektriny;
 • informovať účastníkov trhu, aby nemali neuskutočniteľné zmluvy;
 • harmonizovať prevádzku maďarskej elektrizačnej sústavy so susednými sústavami;
 • koordinovať medzinárodnú spoluprácu;
 • pripravovať Stratégiu rozvoje siete a predkladať návrhy na rozvoj výrobnej základne.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.mavir.hu.

MEH (HEO)
Maďarský energetický úrad (Hungarian Energy Office – HEO) je štátny verejný riadiaci orgán s nezávislou právomocou a kompetenciami, ktorý pôsobí pod riadením vlády a pod dohľadom ministra pre štátny rozvoj. HEO bol zriadený v roku 1994 aby vykonával úlohy, špecifikované v zákone o dodávke plynu, ako aj v zákone o elektrickej energii. Jednou z hlavných oblastí zodpovednosti HEO je podpora konkurencia na trhu s energiami. V súvislosti s projektom CZ-SK-HU Market Coupling (Spájania trhov) je podľa ustanovení týchto zákonov HEO zodpovedný najmä za:

 • – vydávanie a novelizáciu licencií pre prevádzku prenosovej sústavy (MAVIR) a pre prevádzku organizovaného trhu (HUPX);
 • – schvaľovanie všeobecných podmienok trhu s elektrickou energiou (Obchodný zákon, pripravený MAVIR, Pravidlá trhu HUPX), ako aj obchodných kódexov držiteľov licencií;
 • – určovanie rozsahu informácií, ktoré sa majú zverejňovať;
 • – prešetrenie sťažností zákazníkov.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.eh.gov.hu.

ČEPS, a. s.

ČEPS, a. s., ako držiteľ licencie na prenos elektriny, vydanej Energetickým regulačným úradom v súlade s Energetickým zákonom je jediným českým prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Spoločnosť zodpovedá za údržbu a rozvoj 39 transformačných staníc, obsahujúcich 68 transformátorov, ktoré umožňujú dodávku elektriny z prenosovej sústavy do distribučnej siete, ako aj 400kV vedení s celkovou dĺžkou 2979 km a 220kV vedení s celkovou dĺžkou 1371 km. ČEPS, a. s., je členom príslušných európskych medzinárodných organizácií. Spoločnosť zodpovedá za udržiavanie rovnováhy dodávky a spotreby elektriny v rámci českej elektrizačnej sústavy v reálnom čase (systémové služby) a za organizovanie cezhraničných výmen elektriny vrátane tranzitov. ČEPS, a. s., sa tradične zúčastňoval vytvárania liberalizovaných trhov s elektrinou, či už v Českej republike alebo v Európe.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke www.ceps.cz.

OTE, a. s.
OTE, a. s., prevádzkovateľ českého trhu s elektrinou a plynom – (OTE) je akciová spoločnosť, vytvorená v roku 2001. OTE, a. s., poskytuje komplexné služby pre jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou a plynom v Českej republike. OTE začala organizovať obchodovanie na dennom trhu s elektrinou v roku 2002 a v ďalších rokoch na vnútrodennom a blokovom trhu s elektrinou. OTE, a. s, je prevádzkovateľom trhu s plynom od roku 2010, vrátane prevádzky denného trhu s plynom a vnútrodenného trhu s plynom. Medzi služby ponúkané OTE, a. s., účastníkom trhu na českom trhu s elektrinou a plynom patrí nepretržité spracovávanie údajov a ich výmena, potrebné pre zúčtovanie bilancie medzi zmluvnými a skutočnými objemami elektriny a plynu, dodanými a obdržanými, ako aj administratívne postupy, súvisiace so zmenou dodávateľa. OTE, a. s., tiež riadi Národný register emisií skleníkových plynov. OTE, a. s., je držiteľom licencie pre činnosti prevádzkovateľa trhu, ktorá zahŕňa činnosti na trhu s elektrinou a plynom v Českej republike.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke
www.ote-cr.cz.

OKTE, a. s.
OKTE, a. s., je organizátor krátkodobého denného trhu s elektrinou v Slovenskej republike. OKTE, a. s., bola vytvorená ako nezávislá právnická osoba 11. augusta 2010. Hlavná podnikateľská činnosť spoločnosti je organizovanie krátkodobého denného trhu a zúčtovanie odchýlok na trhu s elektrinou v Slovenskej republike.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke www.okte.sk.

ERÚ (ERO)

Energetický regulačný úrad (ERÚ) bol zriadený 1. januára 2001 Zákonom č.. 458/2000 z 28. novembra 2000 o podmienkach obchodu a štátneho riadenia v energetickom priemysle a zmenách v súvisiacich zákonoch („Energetický zákon“) v znení neskorších úprav, ako administratívny orgán pre reguláciu energetického sektora v Českej republike. ERÚ zodpovedá najmä za podporu konkurencie na trhu s energiou, podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a ochranu záujmov zákazníkov v oblastiach energetického priemyslu, v ktorých nie je konkurencia realizovateľná.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.eru.cz.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Od 21. januára 2002 prevádzkuje spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., prenosovú sústavu v Slovenskej republike ako nezávislá právnická osoba. Poslaním spoločnosti je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zaistiť dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaistená udržateľná a kvalitná dodávka elektriny pre všetkých používateľov prenosovej sústavy a jej paralelnej prevádzky so susednými prenosovými sústavami. Pre spoločnosť je súčasne dôležité, aby dodržiavala princípy transparentnosti a nediskriminačného prístupu do siete s minimálnymi dopadmi na životné prostredie. Taktiež je dôležité rešpektovať požiadavky, vyplývajúce z národnej a európskej legislatívy, rozhodnutí národného regulačného úradu, relevantných pravidiel pre prevádzku a medzinárodnú spoluprácu v rámci synchronizovanej elektrickej sústavy EÚ. Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke www.sepsas.sk.

URSO
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je štátny administratívny orgán, zriadený Zákonom č. 276/2001 o regulácii sieťových odvetví. Úrad plní funkciu regulačného orgánu, spolu s Regulačnou radou v odvetví elektriny, plynu centrálneho vykurovania a vodného hospodárstva, s cieľom vytvoriť podporu pre konkurenčné prostredie, aby sa chránili jednak zákazníci a jednak záujmy držiteľov licencií, aby dosiahli rozumnú návratnosť svojich investícií, a zaistiť spoľahlivú, ekonomickú a kvalitnú dodávku tovarov a služieb, týkajúcich sa sieťových odvetví.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke www.urso.gov.sk.

Tlačové správy