SEPS, a. s., dosiahla v roku 2010 zisk 31 miliónov EUR

Zdieľať

V sídle spoločnosti sa 21.6.2011 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS, a. s.), ktoré prerokovalo a schválilo výročnú správu spoločnosti, individuálnu účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2010.

SEPS, a. s., dosiahla v roku 2010 celkové výnosy 458 060 923 eur pri celkových nákladoch (s daňou z príjmov) 426 845 369 eur. Zisk po zdanení bol vytvorený vo výške 31 215 554 eur, z ktorého sa 21 255 042 eur použije na štatutárny fond na zabezpečenie investičných akcií a 9 000 000 eur na výplatu dividend.

V roku 2010 sa SEPS, a. s., vrátila na úroveň primeranej ziskovosti z predchádzajúcich období, keďže v roku 2009 hospodárske výsledky ovplyvnili dopady hospodárskej krízy. Nárast zisku o 170% oproti roku 2009 bol dosiahnutý vyššími výnosmi za prenos elektriny a rezerváciu výkonu, vrátane medzihraničného prenosu, ako i efektívnym čerpaním podporných služieb a úsporou stálych prevádzkových nákladov.





Mgr. Igor Gallo, výkonný riaditeľ sekcie podpory riadenia
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
+421 2 5069 2111, +421 908 714 752
gallo_igor@sepsas.sk, www.sepsas.sk

Tlačové správy