SEPS a ZO ECHOZ pri SEPS slávnostne podpísali Dodatok č. 13 ku KZ SEPS

Zdieľať

Dňa 4. 12. 2017 sa uskutočnilo slávnostné podpísanie Dodatku č. 13 ku Kolektívnej zmluve na roky 2012 – 2017 uzatvorenej dňa 23. 11. 2011 medzi Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a. s., Bratislava a Základnou organizáciou Energeticko-Chemického odborového zväzu (ZO ECHOZ) pri SEPS (KZ SEPS).

Za akciovú spoločnosť SEPS Dodatok č. 13 ku KZ SEPS podpísal predseda predstavenstva Ing. Miroslav Obert a podpredseda predstavenstva Ing. Miroslav Stejskal, za odborovú organizáciu predseda ZO ECHOZ pri SEPS Ing. Marián Mihalda.

Zmluvní partneri sa dohodli na znení Dodatku č. 13 ku KZ SEPS po 3. kole kolektívneho vyjednávania a dojednali tie ustanovenia podnikovej kolektívnej zmluvy, ktoré mali platnosť jedného roka, ako aj tie ustanovenia, ktoré bolo nevyhnutné aktualizovať s väzbou na zmenu legislatívy, resp. neaktuálnosti týchto ustanovení.

Mgr. Igor Gallo
vrchný riaditeľ úseku podpory riadenia

Zdroj: SEPS

Tlačové správy