SEPS bude poskytovať Ukrajine havarijnú výpomoc aj ďalší rok

Zdieľať

Ukrajina už viac ako dva roky čelí na svojom území vojenskej invázii, ako aj útokom na energetickú infraštruktúru. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) preto bude aj naďalej pomáhať svojmu susedovi riešiť havarijné situácie v regulačnej oblasti. Zmluvu o poskytovaní havarijnej výpomoci vo forme krátkodobej dodávky elektriny predĺžila o ďalších 12 mesiacov.

SEPS poskytne havarijnú výpomoc v prípade mimoriadnych udalostí, pri ktorých ukrajinský prevádzkovateľ sústavy UKRENERGO po vykonaní všetkých možných opatrení vo vlastnom energetickom systéme nebude schopný samostatne prekonať havarijný stav. Za mimoriadnu situáciu sa považuje porucha alebo hrozba vzniku poruchy sústavy, ako aj odpojenie výrobného alebo sieťového zariadenia. V takomto prípade SEPS v rámci svojich technických možností môže dodať do ukrajinskej prenosovej sústavy elektrinu až do výkonu 150 MW.

Slovensko už niekoľkokrát poskytlo na základe zmluvných dohôd medzi národnými prevádzkovateľmi prenosových sústav ukrajinskej strane havarijnú výpomoc. Jej intenzívna aktivácia nastala najmä od apríla tohto roka. Pre porovnanie, kým v roku 2023 poskytla SEPS svojmu susedovi 2 600 MWh,  od januára do mája 2024 to bolo v dôsledku zničenia časti infraštruktúry 39 348 MWh.

Predĺženie platnosti zmluvy o havarijnej výpomoci je jasným signálom pokračujúcej solidarity a dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Ukrajinou. Sme pripravení aj naďalej podporovať nášho suseda v týchto náročných časoch a prispievať k stabilite energetických dodávok v regióne,“ uviedol Martin Magáth, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Od vypuknutia vojny pomohla SEPS napadnutej krajine rôznou formou. Po ruskej invázii aktívne pomohla zabezpečiť synchrónne prepojenie prenosových sústav Ukrajiny a Moldavska so sústavami kontinentálnej Európy. Zároveň prichýlila ukrajinských energetikov a ich rodiny na Slovensku a dlhodobo im vytvárala potrebné zázemie. V rámci hnuteľnej výpomoci zabezpečila dodávku ôsmich kamiónov technickej pomoci v nákupnej hodnote jeden milión eur. Išlo o zariadenia mimo prevádzky, ktoré už spoločnosť nevyužívala, pre Ukrajinu však predstavovali náhradné diely pre elektrické stanice.

V čom spočíva podstata energetickej pomoci Ukrajine

Aby elektrizačná sústava správne fungovala, musí byť zo strany prevádzkovateľov prenosových sústav dodržiavaná rovnováha medzi výrobou a spotrebou pri zohľadnení cezhraničných výmen elektriny. Cieľom je udržiavať frekvenciu sústavy v požadovaných medziach. Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy nie je schopný vlastnými zdrojmi zaistiť plánované saldo (nedokáže  vyregulovať nedostatok alebo prebytok výkonu), s cieľom predísť núdzovému stavu, môže požiadať susediaceho prevádzkovateľa prenosovej sústavy o havarijnú výpomoc. V takýchto prípadoch dispečeri národných elektroenergetických dispečingov za predpokladu  dostupnosti cezhraničných kapacít a dostatku regulačných zdrojov v sústave rozhodnú o poskytnutí havarijnej výpomoci formou zvýšenia/zníženia výkonu na strane výroby alebo odberu. Pre SEPS to znamená poskytnutie havarijnej výpomoci spoločnosti/partnerovi UKRENERGO formou dodávok elektriny zo Slovenska na účely vyrovnania nedostatku elektriny na Ukrajine.

Rovnako vie byť SEPS súčinná pri pomoci od iných štátov, kde poskytuje svoje voľné kapacity na profiloch na prenos havarijných dodávok z iných krajín, ako napr. Česka či Nemecka. Takáto výmena má svoj organizačný, bezpečnostný aj ekonomický rozmer. Všetky zúčastnené sústavy sa však musia pri poskytovaní pomoci Ukrajine koordinovať. Realizovať ju môžu za predpokladu, že sústavy kontinentálnej Európy disponujú možnosťami na obstaranie/aktiváciu voľných kapacít na výrobu elektriny.

Tlačové správy