SEPS odvedie do štátneho rozpočtu takmer 46 miliónov eur

Zdieľať

Valné zhromaždenie spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) 28. júna 2024 prerokovalo a schválilo individuálnu a konsolidovanú výročnú správu spoločnosti, účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2023.

SEPS dosiahla v minulom roku celkové výnosy vo výške 709 341 853 eur pri celkových nákladoch (s daňou z príjmov) 638 283 377 eur. Čistý zisk po zdanení vykázala v sume 71 058 476 eur. Z neho 45 820 267 eur bude použitých na výplatu dividend, 18 132 361 eur ako prídel do štatutárneho fondu na zabezpečenie investičných akcií a 7 105 848 eur ako prídel do zákonného rezervného fondu.

Tlačové správy