SEPS prvýkrát testovala masívny výpadok elektriny v reálnych podmienkach na medzinárodnej úrovni

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR zrealizovala v piatok 14. júna 2024 prvú skúšku štartu z tmy v spolupráci so zahraničným partnerom. Obnovu sústavy po masívnom výpadku elektriny podaním napätia zo susednej prenosovej sústavy testovala spolu s poľským prevádzkovateľom prenosovej sústavy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE).

Na slovenskej strane išlo o simuláciu obnovy dodávky elektriny po jej prerušení vo východoslovenskom regióne. Na teste sa zúčastnili MH Teplárenský holding, a.s. – závod Košice a Východoslovenská distribučná, a. s. (VSD) spolu s odberateľmi z distribučnej sústavy.

Priebeh slovensko-poľskej skúšky štartu z tmy

V piatok 14. 6. v ranných hodinách bola v prvom rade zo strany všetkých subjektov potvrdená pripravenosť na vykonanie skúšky. Následne sa začali prípravné práce, manipulácie v rozvodniach a na vydelených zariadeniach. Po uvoľnení zariadení potrebných pre vykonanie skúšky sa vytvorila trasa pre podanie napätia k vyčleneným odberom zaradeným do skúšky.

Podanie napätia sa uskutočnilo z poľskej rozvodne Krosno, zásobovanie elektrinou a nábeh vybraných spotrebičov prebehol úspešne a v plnom plánovanom rozsahu. Spoločnosť VSD v rámci skúšky pripojila približne 14 000 odberných miest a MH Teplárenský holding, a. s. – závod Košice pripojil pohony a rôzne spotrebiče vlastnej spotreby dôležité pre nábeh svojho najväčšieho generátora. Počas skúšky boli dodržané všetky parametre prevádzkovej bezpečnosti a neboli ohrozené poškodením žiadne zariadenia.

Výsledok a význam cezhraničného testu

Celý priebeh skúšky bol podrobne monitorovaný a meraný za účelom dodatočného overenia teoretickej prípravy. Postupne bude potrebné medzi iným porovnať simulované hodnoty veličín s tými nameranými, vyhodnotiť efektívnosť spôsobu komunikácie zainteresovaných osôb, efektívnosť a prevádzkovú bezpečnosť manipulačných postupov a podobne.

„Skúška štartu z tmy zrealizovaná v spolupráci s poľskými kolegami bola prvou s medzinárodnou spoluprácou. Skúšky obnovy sústavy však SEPS vykonáva pravidelne od roku 2014. Pri každej jednej sa preukázalo jej opodstatnenie, pretože priniesla dôležité informácie, ktoré by sa nedali získať ´za stolom´,“ uviedol Martin Magáth, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Recipročne je v blízkej budúcnosti plánovaná aj skúška obnovy na poľskej strane, pri ktorej bude s podporou slovenského prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS rozbehnutý generátor tepelnej elektrárne Połaniec.

Black-out – masívny výpadok elektriny

Napriek obrovskej snahe udržiavať bezpečnú a spoľahlivú synchrónne prepojenú sústavu nie je možné vylúčiť výskyt poruchy typu black-out. Nevyhnutnosť byť pripravení na najrôznejšie riziká potvrdili aj viaceré udalosti, ktoré nás postihli v nedávnom období.

Slovenský elektroenergetický dispečing sa pripravuje na riziká spôsobené veľkými systémovými poruchami, nech sú ich príčiny akékoľvek. Pri prevádzke prepojenej elektrizačnej sústavy predstavuje najzávažnejšie nebezpečenstvo masívny výpadok elektriny, t. j. porucha typu black-out. Najčastejšie ju spôsobuje kombinácia viacerých nepredvídateľných okolností, ktoré spustia kaskádu na seba nadväzujúcich porúch.

Pri masívnom výpadku elektriny sa celá elektrizačná sústava, alebo jej významná časť, dostáva do stavu bez napätia. V elektrárňach môže dôjsť k úplnému zastaveniu výroby elektriny, čo spôsobí obmedzenie dodávky elektriny. Takzvané systémové elektrárne, ako napríklad jadrové elektrárne, nie sú schopné samostatného opätovného rozbehu, a teda sú závislé od podania napätia z iného zdroja. Dodáva ho externý zdroj napätia, ktorý zabezpečí rozbeh rôznych elektrických pohonov a iných technologických zariadení. Tie sú nevyhnutné na rozbeh generátora a jeho opätovné uvedenie do prevádzky, čím sa rozbehne výroba elektriny pre potreby sústavy.

Obnova elektrizačnej sústavy po masívnom výpadku elektriny

Pre obnovu elektrizačnej sústavy Slovenska sú nevyhnutne dôležité systémové elektrárne. Sú schopné vytvárať veľké elektrické ostrovy, do ktorých sa postupne pripájajú ostatní výrobcovia a spotrebitelia elektriny. Ak systémové elektrárne nie sú schopné zabezpečiť svoj opätovný nábeh vlastnými zdrojmi elektriny, potrebujú pre svoj štart podanie napätia. Zabezpečenie opätovného rozbehu systémových elektrární je možné realizovať dvomi spôsobmi. Jedným z nich je podanie napätia z okolitých nepostihnutých prenosových sústav, čo SEPS testovala v reálnych podmienkach po prvý raz tento rok s poľskými partnermi.

Význam reálnych skúšok štartu z tmy

Slovenský elektroenergetický dispečing má pre prípad poruchy typu black-out vypracované rôzne scenáre postupu obnovy elektrizačnej sústavy. V najpriaznivejšej situácii bude možné využiť podanie napätia pre pokrytie vlastnej spotreby systémových elektrární z okolitých elektrizačných sústav. V opačnom prípade, teda ak by nebolo možné podanie napätia z okolitých prenosových sústav, je nutné spoliehať sa na zdroje v rámci našej sústavy, tzv. zdroje štartu z tmy, ktoré sú technicky schopné obnoviť výrobu samostatne, nezávisle od vonkajšej podpory.

Aj keď sú postupy obnovy elektrizačnej sústavy dôkladne podložené rôznymi výpočtami a simuláciami, reálna skúška odhalí aj nedostatky, ktoré nie je možné odhaliť pri týchto teoretických analýzach. Na základe poznatkov získaných počas skúšok sa podarilo odstrániť zistené problémy a zdokonaliť postupy dispečerov a ostatných zúčastnených pracovníkov. Práve v tomto pramení opodstatnenosť vykonávať skúšky nielen teoreticky, ale predovšetkým reálne. A ďalším z rozmerov reálneho testu je aj kontrola rizika poškodenia zariadení, nakoľko počas skúšky sa prevádzkové parametre dostávajú na úrovne mimo bežnej prevádzky.

Tlačové správy