SEPS sa stáva účastníkom systému IGCC

Zdieľať

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. . (ďalej len „SEPS“) sa stáva aktívnym účastníkom v systéme International Grid Control Cooperation (ďalej len „IGCC“). Po podpise príslušných dokumentov nevyhnutných na participáciu v systéme IGCC, rokovaniach s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) a overení technickej pripravenosti riadiacich informačných systémov na strane spoločností SEPS a TransnetBW bude dňa 13. 5. 2020 spustená aktívna prevádzková účasť SEPS v systéme IGCC.

Iniciatíva IGCC bola založená v roku 2011 za účelom eliminácie protichodnej aktivácie regulačnej elektriny z podporných služieb typu aFRR (automatic frequency restoration reserve) medzi zúčastnenými prevádzkovateľmi prenosových sústav (ďalej len „PPS“) využitím procesu Imbalance Netting.

Ambíciou IGCC je splnenie požiadaviek Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (EBGL) uľahčením pristúpenia zostávajúcich PPS zo synchrónnej oblasti Kontinentálna Európa s cieľom zvýšiť efektívnosť a prevádzkovú bezpečnosť v európskom energetickom systéme.

Vstupom SEPS do systému IGCC sa zvýši počet zúčastnených PPS v IGCC na sedemnásť.

V súvislosti so vstupom do IGCC bolo rozhodnutím ÚRSO č. 0286/2020/E zo dňa 05. 05. 2020 (ďalej len „Rozhodnutie IGCC“) aktualizované rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2018/E zo dňa 14. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2019/E zo dňa 03. 10. 2018 v znení rozhodnutia č. 0075/2020/E zo dňa 03. 12. 2019.

V súlade s bodom 10.2 písmena a) Rozhodnutia IGCC sú pod priloženým odkazom zverejnené príslušné časti zmluvy Cooperation Agreement on International Grid Control Cooperation, popisujúce spôsob výpočtu ceny regulačnej elektriny účtovanej v systéme IGCC medzi zúčastnenými PPS.

Odkaz umiestnenia na stránke DokumentyIGCC

Zdroj: SEPS

Tlačové správy