SEPS slávnostne otvorila zrekonštruovanú elektrickú stanicu Voľa

Zdieľať

Za účasti podpredsedu vlády SR a ministra financií SR Petra Kažimíra, ministra hospodárstva SR Pavla Pavlisa a zástupcov štátnej správy, samosprávy a dodávateľov spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej SEPS) dnes slávnostne uviedla do prevádzky súbor stavieb „Transformácia 400/110 kV Voľa“. Je to jeden z najvýznamnejších investičných projektov posledných rokov, ktorý si vyžiadala koncentrácia priemyslu v časti regiónu východného Slovenska a postupné vyraďovanie 220 kV sústavy. Zrekonštruovanie elektrickej stanice Voľa a rozšírenie 400 kV vedenia posilnilo prenosovú kapacitu východnej časti prenosovej sústavy.

Rekonštrukcia elektrickej stanice Voľa, vrátane vybudovania novej transformácie 400/110 kV, sa realizovala na základe dohody medzi SEPS a Východoslovenskou distribučnou, a. s., (VSD).

Celkové náklady na projekt predstavovali približne 53,47 milióna eur. Súbor stavieb bol spolufinancovaný z prostriedkov programu Trans European Energy Networks for Electricity (Transeurópske energetické siete pre elektrinu) Európskej únie v celkovej výške približne 2,3 mil. eur, VSD sa podieľa na spolufinancovaní stavby vyše 5,2 mil. eur, zvyšnú časť nákladov hradí SEPS z vlastných prostriedkov.

Realizáciou uvedenej rozsiahlej investičnej akcie sa zabezpečí zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prenosovej sústavy SR v dotknutom regióne, ako i napájania distribučnej sústavy VSD. Zrekonštruovaná elektrická stanica umožní bezpečné a spoľahlivé zásobovanie existujúcich, ako aj nových priemyselných odberateľov elektrickej energie v tomto regióne, a to hlavne oceliarne Strážske.

Rekonštrukciu elektrickej stanice Voľa SEPS pripravovala od roku 2008, práce na výstavbe sa začali v roku 2013. Investičný projekt Transformácia 400/110 kV Voľa pozostával z dvoch stavieb: zaslučkovania vedenia V409 Lemešany – Veľké Kapušany a Transformovne Voľa. Obidve časti súboru stavieb sú v prevádzke od júla tohto roku.

SEPS pôsobí ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike. Garantuje bezpečné, spoľahlivé, kvalitné a ekonomicky efektívne prevádzkovanie prenosovej sústavy a zabezpečuje jej trvalo udržateľný rozvoj a technologické napredovanie, pričom zohľadňuje princípy ochrany životného prostredia. Ako rešpektovaný subjekt na trhu s elektrinou sa aktívnou spoluprácou so zahraničnými partnermi podieľa na rozvoji európskeho trhu s elektrinou a poskytuje kvalitné služby zákazníkom. Zároveň garantuje transparentný a nediskriminačný prístup k sústave. Spoločnosť ctí princípy spoločensky zodpovedného podnikania, dbá o zhodnocovanie aktív a vytváranie bezpečného a zdravého pracovného prostredia.Zdroj: SITA

Tlačové správy