SEPS tento rok podporila vedu, výskum a technické vzdelávanie sumou 253 000 eur

Zdieľať

Šesť projektov technických univerzít bolo podporených z Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis. Projekty získali  podporu v celkovej výške viac ako 253 000 eur. Realizácia prebiehala v roku 2022. Všetky projekty pomáhajú rozvíjať vzdelávanie, vedu a výskum na slovenských univerzitách v Bratislave, Žiline a v Košiciach.

Moderné učebne pre študentov

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej  elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave využil prostriedky z nadačného fondu na komplexnú obnovu laboratória vysokých napätí na Ilkovičovej ulici č. 3. Pre laboratórium boli zakúpené špeciálne prístroje, ktoré budú využité  v pedagogickom procese, pri praktických cvičeniach, ako aj pri riešení bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Finančné prostriedky z nadácie boli použité aj na technické zabezpečenie pedagogickej a výskumnej činnosti laboratória vysokých napätí na Technickej ulici č. 5. Zrealizovaná technická obnova laboratória okrem skvalitnenia pedagogického procesu prispeje aj k ďalším možnostiam ústavu uchádzať sa o nové vedecké projekty.

Učebne zmodernizovali aj ďalšie univerzity. Žilinská univerzita vytvorila fakultnú veľkokapacitnú počítačovú učebňu s 20 miestami. „Učebňu vybavenú modernou výkonnou výpočtovou technikou využijeme predovšetkým na podporu pedagogického procesu a riešenie záverečných prác študentov. Okrem toho je veľkým prínosom pri výskumnej činnosti, ktorá bude zodpovedať požiadavkám praxe,“ zhrnul Pavol Špánik, dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline.

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) nakúpila 5 špecializovaných zariadení Omicron COMPANO 100 pre Katedru elektroenergetiky FEI TUKE. Pre Laboratórium elektrických ochrán zaobstarala zariadenie a softvér na vytvorenie WAMS siete. „Zakúpené zariadenia budeme dlhodobo využívať pri výučbe na našej katedre. Vďaka tejto finančnej podpore môžeme posunúť na vyššiu úroveň aj práce na výskumných projektoch našich študentov a vedeckých pracovníkov,“ povedal Michal Kolcun, vedúci Katedry elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Podpora výskumnej činnosti

Zámerom spoločnosti SEPS je podporovať mladých študentov technických univerzít v rozvoji a vzdelávaní prostredníctvom moderných zariadení a vytvorením vhodných laboratórnych podmienok. STU sa vďaka finančnej pomoci z Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis zamerala na výskum možnosti využitia veľkokapacitných batériových úložísk. „V tomto projekte sa venujeme hlavne kooperácii obnoviteľných zdrojov, a to najmä fotovoltických panelov, s veľkokapacitnými batériovými úložiskami v podmienkach našej krajiny,“ vysvetlil cieľ výskumnej aktivity František Janíček,  riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Technická univerzita v Košiciach získané prostriedky využila na výskum zameraný na náhrady dieselagregátov v elektrických staniciach.

„Sme radi, že spolupráca s univerzitami pomáha vytvárať prostredie, ktoré je atraktívne pre mladých ľudí nadšených pre elektroenergetiku a techniku. Aj v budúcnosti plánujeme prostredníctvom Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis pokračovať v podpore projektov zameraných na modernizáciu a inovatívne prístupy vo vzdelávaní,” hovorí Zuzana Bednárová, vedúca odboru CSR a komunikácie SEPS.

Tlačové správy