SEPS umožní pripojenie ďalších obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy, plán uvoľňovania sa zatiaľ plní na 125 percent

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“), uvoľní ďalší inštalovaný výkon pre pripájanie nových obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy Slovenska (ďalej len „ES SR“). Od 1. 6. 2022 tak bude o ďalších 170 MW navýšená kapacita inštalovaného výkonu pre nové žiadosti o pripojenie fotovoltických elektrární (ďalej len „FVE“) a veterných elektrární (ďalej len „VTE“), ktoré majú najvýznamnejší vplyv na potrebu podporných služieb, keďže ich výkon nie je priamo ovplyvniteľný človekom.

Inštalovaný výkon pre fotovoltické a veterné elektrárne bol 11 rokov, až do konca roka 2020, zastropovaný na úrovni 534 MW. K prvému uvoľneniu stop-stavu došlo potom až v roku 2021, kedy sa kapacita pre ďalšie pripojenie zvýšila o 407 MW na celkových 941 MW. Vo štvrtok 28. 4. podalo vedenie SEPS na ÚRSO návrh na ďalšie navýšenie tejto kapacity o 170 MW pre nové veterné a slnečné zdroje. Po jeho schválení bude môcť celkový inštalovaný výkon súčasných a nových solárnych a veterných zdrojov elektrickej energie dosiahnuť až 1 111MW.

„Slnko a vietor neposielajú faktúry ani nevytvárajú emisie. Aj preto podporujeme výstavbu takýchto zariadení. Treba si však uvedomiť, že na celkovú hodnotu inštalovaného výkonu fotovoltických  a veterných elektrární má zásadný vplyv dostatočnosť podporných služieb, ktoré musia byť pripravené, keď slnko nesvieti, resp. vietor nefúka, alebo naopak, keď vyprodukovanú energiu nemá kto spotrebovať. Naším cieľom je zvyšovať inštalovaný výkon ekologických zdrojov tak, aby to nemalo vplyv na nadmerné zvyšovanie nákladov na podporné služby, ktoré by v konečnom dôsledku zaplatili spotrebitelia,“ uviedol Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

„To, že SEPS umožní pripojenie ďalších obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy, bude mať v konečnom, dlhodobom dôsledku pozitívny význam z dvoch pohľadov – cenového i z pohľadu eko riešenia. Verím, že tento krok a následné väčšie využívanie fotovoltických a veterných elektrárni prispejú k energetickej bezpečnosti Slovenska a primeraným cenám energií,“ priblížil Marcel Klimek, štátny tajomník Ministerstva financií SR.

Navýšenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu ohlásilo aj Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Pôvodne určený inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému vo výške 59 MW pre rok 2022, MH SR prehodnotilo a ohlásilo zvýšenie o dodatočných 60 MW, čo spolu predstavuje určený výkon 119 MW. Ide o zariadenia využívajúce slnečnú energiu, ktoré sú najčastejšie nainštalované na strechách budov (napríklad na výrobných halách, predajniach, základných školách, miestnych úradoch, nemocniciach, atď.).

„V súvislosti s lokálnymi zdrojmi sme zareagovali na požiadavky trhu na vyššiu možnosť využitia vlastnej vyrobenej elektriny, a preto sme v skrátenom legislatívnom konaní uvoľnili inštitút lokálneho zdroja a dnes si môžu ako domácnosti, tak aj podnikatelia inštalovať zariadenia s jediným obmedzením výkonu, ktorým je nepresiahnutie maximálnej rezervovanej kapacity,“ uviedol Karol Galek, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR.

Zvýšenie inštalovaného výkonu umožní SEPS splniť cieľovú hodnotu inštalovaného výkonu pre FVE a VTE stanovenú pre cieľový rok 2024, ktorá je uvedená v roku 2019 schválenom dokumente „Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021-2030“ až na 125 %. Tento plán, ktorý  schválila v roku 2019 Vláda SR, ukladá za cieľ dosiahnuť do roku 2030 celkový inštalovaný výkon FVE a VTE vo výške 1700 MW.


Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny. SEPS prevádzkuje spolu 2356 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy