SEPS úspešne obstarala podporné služby na rok 2023

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) vyhlásila koncom roka 2022 ročné výberové konanie na obstaranie podporných služieb (PpS) na obdobie 1. 1. – 31. 12. 2023. Aj napriek napätej situácii na trhu s elektrinou sa spoločnosti týmto spôsobom podarilo zabezpečiť 62 % z celkového požadovaného objemu PpS na rok 2023.

Ročné výberové konanie prebiehalo v súlade s prijatou stratégiou zabezpečenia dostatočného objemu PpS na rok 2023. Deficit PpS, ktorý v súlade s aktuálnou legislatívou zostane po ročnom výberovom konaní nenaplnený, plánuje spoločnosť SEPS obstarať do výšky požadovaného objemu PpS pre rok 2023 prostredníctvom denných, resp. krátkodobých (mesačných) výberových konaní.

Proces predkladania cenových ponúk bol organizovaný elektronicky prostredníctvom obchodného systému SEPS IS Damas Energy a prebehol v dvoch samostatných kolách. Po prvýkrát bolo využité šifrovanie cenových ponúk, ktorým sa docielilo zvýšenie transparentnosti procesu obstarávania.

Do prvého kola predkladania cenových ponúk, ktoré prebehlo v termíne od 14.10.2022 do 20.10.2022, sa zapojilo 18 uchádzačov, ktorí predložili celkovo 46 cenových ponúk. V druhom kole, ktoré sa uskutočnilo v termíne od 15.11.2022 do 18.11.2022, sa zúčastnilo 13 uchádzačov s 30 cenovými ponukami. Do systému poskytovateľov PpS sa zapojilo aj prvé certifikované batériové úložisko.

Pri vyhodnotení ročného výberového konania SEPS prihliadala ako na legislatívne požiadavky, tak aj na cenové rozhodnutie regulátora. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou vzťahujúce sa na nákup PpS určujú spoločnosti povinnosť obstarať minimálne 30 % celkovej ročnej požiadavky na PpS formou denných výberových konaní. Cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0083/2023/E stanovuje maximálne ceny za poskytovanie jednotlivých druhov PpS.

Prečo sú PpS dôležité?

SEPS zaisťuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku slovenskej prenosovej sústavy a prenos elektriny v rámci Slovenska a tiež z/do zahraničia. Na zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektriny slúžia najmä PpS, ktorých aktiváciou dochádza k dodávke regulačnej elektriny a tým pomáhajú udržať rovnováhu sústavy. Popri údržbe stožiarov a vedení sú PpS rozhodujúcim finančným nákladom SEPS. Bez tejto rovnováhy môže dôjsť k výpadkom dodávky elektriny a obmedzeniu prevádzky výrobných zdrojov. V najhoršom prípade môže dôjsť k veľkej systémovej poruche (black out). Podporné služby spoločnosť SEPS obstaráva od poskytovateľov PpS, a to v rámci denných alebo viacdňových výberových konaní.

Ktoré PpS sa obstarávali?

Cieľom ročného výberového konania bolo obstarať PpS. Výnimkou z obstarania sú PpS typu Sekundárna regulácia napätia a Štart z tmy, ktoré sú, vzhľadom na svoj charakter, obstarávané priamou zmluvou v zmysle Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Vyhodnotenie RVK 2023

Tlačové správy