SEPS vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk pre podporné služby na rok 2023

Zdieľať

V piatok 14. 10. 2022 SEPS vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk v rámci výberového konania na obstaranie podporných služieb (PpS) na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023. Výberové konanie je realizované elektronicky, pričom cenové ponuky na jednotlivé kategórie služieb môžu predložiť uchádzači, ktorí uspeli v kvalifikačnom kole.

Obstaranie podporných služieb formou ročného výberového konania pre rok 2023 je vyvrcholením dlhodobého procesu. Na jeho počiatku bolo vypracovanie Stratégie zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb na rok 2023. Zároveň nadväzuje na závery verejnej konzultácie k uvedenej stratégii, ako aj na udelenie výnimky ÚRSO z nariadenia EPaR (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou ohľadom uzatvárania zmlúv na disponibilitu* viac než jeden deň pred poskytnutím disponibility na maximálne obdobie dvanástich mesiacov pre maximálne ročné objemy disponibility na roky 2023 a 2024.

Prečo sú PpS dôležité?

SEPS zaisťuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku slovenskej prenosovej sústavy a prenos silovej** elektriny z/do zahraničia. Na zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou slúžia najmä PpS, ktoré regulačnou** elektrinou pomáhajú udržať rovnováhu sústavy a sú popri údržbe stožiarov a vedení rozhodujúcim finančným nákladom SEPS (v roku 2021 stáli SEPS 125 miliónov €). Bez tejto rovnováhy dochádza k odpájaniu spotrebičov a výrobných zdrojov. V najhoršom prípade môže dôjsť k výpadku elektrickej energie (black out).

„Uvedomujeme si, že dynamicky meniaca sa situácia na trhu s energiami je náročná. Vzhľadom na to, akú dôležitú rolu PpS zohrávajú, od poskytovateľov PpS očakávame férové ponuky, vďaka ktorým dokážeme zabezpečiť stabilné dodávky elektriny koncovým odberateľom, teda nemocniciam, domácnostiam či podnikom,“ uviedol Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Na zaistenie transparentnej súťaže budú cenové ponuky zašifrované a predkladané elektronicky v rámci obchodného systému Damas Energy. Ich odšifrovanie bude možné až po skončení súťažného kola. O výsledkoch výberového konania bude SEPS informovať ÚRSO a vyhodnotenie výberového konania PpS na rok 2023 zverejní na svojom webovom sídle.

* disponibilita – je rezervácia kapacity regulačného výkonu od výrobcu/odberateľa ktorí poskytuje podpornú službu pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy na základe zmluvy, pri jeho aktivácii poskytuje regulačnú energiu do elektrizačnej sústavy

 

** zjednodušene: silová elektrina slúži na priemyselnú výrobu a spotrebu domácností, regulačná elektrina pomáha udržiavať stabilnú sieť na predpísaných technických hodnotách (50 Hz).

Kontakt pre médiá: Sandra Čičová Kotzigová, špecialista – hovorca, komunikacia@sepsas.sk, +421 918 415 607

_________________________________________________________________________________

O Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny. SEPS prevádzkuje spolu 2357 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy